Bokslutskommuniké 2000 Hydropulsor AB (publ

Bokslutskommuniké 2000 Hydropulsor AB (publ) Verksamheten Hydropulsor AB utvecklar och marknadsför kompletta maskinsystem för höghastighetskapning, höghastighetsformning (homogenformning och pulverkompaktering) samt höghastighetsstansning. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på höghastighetshydraulik, som med slag innehållande mycket stor energi ger upphov till en process som bygger på fenomenet adiabatisk mjukgöring. Tack vare detta fenomen kan exempelvis höghastighetskapning genomföras med unika egenskaper i kapsnittet vid väsentligt högre produktionstakter än traditionella kapmetoder kan uppvisa. Inom området pulverkompaktering uppnås högre densitet, möjlighet att tillverka större komponenter samt möjlighet att kompaktera nya pulvertyper, vilka medför mycket intressanta produktegenskaper. Redan idag har komponenter om drygt 1 kg formats med mycket hög densitet. Idag levererad formningsutrustning har möjlighet att tillverka komponenter i viktområde mellan 5 till 10kg. Verksamhetsåret 2000, nuläge och framtidsutsikter * Patent har i juli 2000 beviljats i Europa och USA. Nya patentansökningar har inlämnats fortlöpande under året. Dessa patentansökningar avser både formning, kapning och olika maskinkonstruktioner. Patentverket kommer att bevilja tre nya patent enligt besked under januari 2001. Patentskrifter trycks f.n. varefter patent kommer att meddelas. Varumärkesskydd har beviljats i flera länder under året. Bolagets patentsituation är mycket stark. * Samarbetsavtalet med Höganäs inom området pulverkompaktering har utvecklats mycket positivt och skyndsamt under året. För erforderliga tester har Hydropulsor levererat maskinsystem inklusive en helautomatisk verktygsadapter. Ytterligare ett maskinsystem skall levereras enligt avtalet. Kommande verktygsadapter utformas med de erfarenheter som har gjorts i projektet. Med nästkommande maskinsystem kan väsentligt större komponenter kompakteras. * Samarbetet med CETIM (Centre Technique Des Industries Mecaniques), i Frankrike inom området homogenformning kommer att vara av stor strategisk betydelse för Hydropulsor. Maskinsystemet leveransgodkändes vid månadsskiftet januari/februari 2001. Utrustningen kommer därför att resultatavräknas först år 2001.Till systemet kommer i samverkan med CETIM en helautomatisk verktygsadapter för homogenformning att utvecklas. Under maj 2001 kommer utrustningen och tekniken att presenteras vid seminarier i St-Etienne för olika medlemsföretag. CETIM är ett kompetent branschorgan för industrin i Frankrike med ca 6700 medlemsföretag. Utöver homogenformning kommer CETIM även att arbeta med pulverkompaktering och stansning. Under kommande år avser CETIM att komplettera utrustningen för höghastighetskapning. * Enligt tidigare gjord bedömning skulle två större maskinsystem (order till Höganäs och CETIM) resultatavräknas under sista kvartalet 2000. Bägge systemen kommer att bli resultatavräknade år 2001. Detta innebär att resultatet försämrats väsentligt för året eftersom merparten av utvecklingskostnaderna redan tagits i resultatet för år 2000. Arbetet med att produktionsanpassa i huvudsak formningsmaskinerna via modularisering, standardisering samt med effektiv adapter- och verktygsteknik har framgångsrikt fortsatt under året. * Antalet sålda maskinsystem blev färre än förväntat under året. Det finns ett par skäl till detta. Huvudorsaken är att förväntade kundorder avseende stora internationella företag fördröjts. Introduktionen av ny teknik har föregåtts av en omfattande testverksamhet i Karlskoga samtidigt som maskinsystemens höga produktionstakt medfört att kunderna har blivit tvingade till att studera hur företagens materialhantering kan effektiviseras för att maskinkapaciteten skall kunna utnyttjas fullt ut. Tillsammans med presumtiva kunder har Hydropulsor utarbetat kompletta lösningar för produktionslinjer som möter kundernas samtliga krav. Integrationsarbetet mellan kapningslinje och materialhanteringssystem har tagit längre tid än beräknat och underlag för kompletta koncept har inte kunnat presenteras förrän i slutet av februari 2001. Detta har inneburit att vi nu tagit stora kostnader i utvecklingsprojekt där order förväntas inom kort. Vidare avsåg några förväntade order uppbyggnad av utvecklingscentra på några platser i Sverige. Dessa centra som initierats lokalt kommer att samverka med universitet och högskolor samt det regionala näringslivet. Möjligheten för de olika centra att få en delfinansiering via EU-medel har försenats p.g.a. att den organisation som skulle hantera EU-medlen regionalt blivit starkt fördröjd och inte sjösatts förrän sista kvartalet 2000. Organisationen har nu kommit igång varför planerade centra förväntas bli etablerade successivt under år 2001. Bruttomarginalen på försålda maskinsystem under 2000 är av förklarliga skäl låg. Vid leverans av nyutvecklade maskinsystem har initiala anpassningskostnader förts på respektive kundprojekt. De initiala kostnaderna kommer inte att belasta kommande serieleveranser av motsvarande maskinsystem. * Den positiva bedömningen av Hydropulsors marknadsutveckling har förstärkts ytterligare under det fjärde kvartalet 2000 inom områdena pulverkompaktering, kapning och stansning. Hydropulsor har för många intressenter, främst stora internationella företag, under den senaste tiden genomfört omfattande stansningsprov, kapningsprov och försök inom området pulverkompaktering. Inom t.ex. stansningsområdet finns långt gångna planer med etablering av ett företag med olika intressenter i Frankrike som skall tillverka stansningsmaskiner för en global marknad. Merparten av komponenterna i dessa stansningsmaskiner kommer att levereras av Hydropulsor. I detta sammanhang bör noteras att marknaden för stansningsmaskiner uppgår enbart i Europa till ca. 4000-5000 maskiner per år. För att ytterligare bredda kunskaperna om marknadspotentialen har en omfattande marknadsstudie påbörjats med hjälp av extern konsultmedverkan. * Utrustningen till Adiabatic Forming Center Karlskoga AB (AFC) har installerats under november år 2000 och kundövertagandet gjordes före årsskiftet. I AFC finns en komplett formningslinje med värmebehandlings- utrustning. Hydropulsor äger 28 % av aktierna i bolaget. Verksamheten kommer att betyda mycket för att testa och sprida Hydropulsor-tekniken till en stor kundkrets. Samarbete har redan etablerats med Örebro Universitet. * Etablering av återförsäljarkanaler har upprättats för den tyska och engelska marknaden. För den engelska marknaden återstår utbildning av återförsäljare innan marknadsaktiviteterna får avsedd effekt. Utbildning kommer att genomföras under våren 2001. På den tyska marknaden förs i dag diskussioner med ett 15-tal tyska företag om applicering av Hydropulsors kapteknik i produktionen. Marknadsbearbetningen kommer att intensifieras under år 2001 med uttalade försäljningsmål för respektive marknad. * Hydropulsor flyttade in i nyrenoverade verkstadslokaler i januari 2000. I slutet av november 2000 flyttade kontoret till samma fastighet. Samtliga lokaler invigdes den 24 november varvid landshövding Gerd Engman förrättade invigningen. På invigningsdagen besökte ca 300 personer ett öppet hus som arrangerades. Merparten av besökarna var potentiella kunder och samarbetspartners till företaget. * En ansökan om FoU kring adiabatisk teknik avseende EU:s 5:e ramprogram lämnades in till EU-kommissionen våren 2000. Kommissionens bedömning var att fler länder, fler företag och färre institutioner skulle ha varit involverade i projektet. För att möta kommissionens krav kommer därför under våren 2001 en ny ansökan inlämnas där väletablerade företag och universitet från Frankrike, Spanien, Tyskland, Sverige och Österrike deltar. Projektledning sker via ett stort franskt stålföretag i samverkan med CETIM och Hydropulsor. Ansökan avser homogenformning och utformning av verktyg för stora kapdimensioner. Hydropulsor arbetar aktivt i samtliga delprojekt. * Under maj 2000 blev lokalerna för dotterbolaget Cutting Center Karlskoga AB färdigrenoverade. I samband med detta flyttades befintlig verksamhet från Töcksfors till Karlskoga. Kapcentrat inrymmer idag en renoverad 40mm kapmaskin samt en 8 mm kapmaskin. Verksamheten har mycket stor betydelse för att kunna bedriva provkapning till presumtiva kunder till Hydropulsor. Stora kvantiteter har t.ex. kapats åt fransk bilindustri under sommaren 2000. * Styrelsen har beslutat att ansöka om en O-listenotering under hösten år 2001 om marknadsförhållandena är rimliga. Omsättning och resultat Omsättningen för koncernen uppgick till 18 969 tkr med ett redovisat resultat på -12 128 tkr. Moderbolagets omsättning uppgick till 18 788 tkr med ett resultat på -12 128 tkr. I resultatet ingår aktieägartillskott från moderbolaget till dotterbolaget med 1 071 tkr. Likviditet Koncernens disponibla likvida medel uppgick till 16 129 tkr, moderbolagets till 16 099 tkr. Dessutom finns 30 000 tkr i moderbolaget som är upptaget som finansiell anläggningstillgång. Soliditet Soliditeten uppgick till 75% för koncernen och 77% för moderbolaget. Investeringar Bolagets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2 213 tkr, bestående av främst verkstadsinventarier, datorer och kontorsmöbler. Forskning och utveckling Bolagets totalt aktiverade kostnader för produktutveckling är enligt balansräkningen 20 035 tkr. Därav har under perioden balanserats 12 082 tkr samt avskrivning gjorts med 20% per år av tidigare aktiveringar med 2 018 tkr. Bolagets egen personal har lagt ned ca 9 900 mantimmar samtidigt som legokapacitet har använts. Personal Antal medarbetare, omräknat till heltidstjänster, i koncernen var vid periodens utgång 28. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 19 juni 2001 i Karlskoga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00920/bit0003.doc Hela Kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00920/bit0003.pdf Hela Kommunikén

Om oss

Hydropulsor AB är ett tillväxtföretag inomhöghastighetsteknologi med hjälp av "adiabatisk mjukgörning". Kompletta system utvecklas och säljs för kapning av stång, tråd, profiler och rör samt system för homogenformning och pulverkompaktering.

Dokument & länkar