I-Tech AB genomför nyemission om 44,1 Mkr inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i I-Tech AB ("I-Tech" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om högst 2 150 000 aktier samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North.  Teckningskursen uppgår till 20,5 SEK, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst cirka 44,1 Mkr (”Erbjudandet"). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring 200,4 Mkr.

I Erbjudandet har ett antal institutionella och privata investerare åtagit sig att sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 26,7 Mkr, motsvarande cirka 60,5 procent av Erbjudandet. Erbjudandet innefattar en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoption”) om 275 000 aktier som kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för Erbjudandet.

I-Tech har sedan lång tid utvecklat Selektope® som är en substans som motverkar marin påväxt på fartygsskrov och andra marina installationer. Selektope kan integreras i marin färg och förhindra påväxt av havstulpaner, vilket är ett betydande problem för sjöfarten. Marin påväxt resulterar i ökat motstånd och därmed högre bränsleförbrukning.

I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och befinner sig sedan 2016 i kommersialiseringsfasen där Bolaget har etablerat relationer med samtliga större tillverkare av marin färg varav två hittills har lanserat marina färger baserade på Selektope. För att möjliggöra en fortsatt expansion genomför I-Tech en spridningsemission med efterföljande notering på Nasdaq First North.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar 1 875 000 aktier, motsvarande 16,1 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter Erbjudandet. Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 20,5 kronor per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på omkring 200,4 Mkr före Erbjudandet.

För att möjliggöra en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har, på begäran av Erik Penser Bank, Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare högst 275 000 aktier, vilket motsvarar högst cirka 14,7 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet

Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 2 150 000 aktier, motsvarande cirka 18,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Erbjudandet uppgår till 38,4 Mkr exklusive Övertilldelningsoptionen och 44,1 Mkr om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

I erbjudandet har ett antal institutionella och privata investerare åtagit sig att teckna sammanlagt 1 300 00 aktier motsvarande ca 26,7 Mkr. De investerare som har lämnat teckningsåtaganden innefattar Unionen 9,2 Mkr, Göran Källebo 3,6 Mkr, Zonda Partners 2,0 Mkr, Chirp 2,0 Mkr, Akilakonsulting 1,7 Mkr samt ett antal kunder till Erik Penser Bank 8,0 Mkr.

I-Tech har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 28 maj 2018. Ett prospekt med fullständiga villkor finns tillgängligt på www.i-tech.se.

Preliminär tidplan

Teckningstid:                                                               3-18 maj 2018

Offentliggörande av utfall:                                        22 maj 2018

Preliminär första dag för handel:                            28 maj 2018

Bakgrund och motiv

I-Tech har utvecklat Selektope som är en substans som förhindrar marin påväxt, vilket drabbar fartygsskrov och bidrar till ökat motstånd i vattnet och därmed högre bränsleförbrukning. Sjöfarten, som hanterar runt 90% av den globala handeln, står inför stora utmaningar när det gäller energieffektivisering och reducering av miljöpåverkan. Med introduktionen av Selektope ges nya möjligheter att motverka marin påväxt på skrovet men också att reducera mängden aktiva substanser i färgen vars andel av totalvikten kan uppgå till långt över 50 procent. Genom att Selektope är effektivt i koncentrationer om 0,1 procent ges nya möjligheter att möta kraven på ökad prestanda.

I-Tech ser goda möjligheter att etablera Selektope som det ledande alternativet för att förhindra marin påväxt på ett effektivt och hållbart sätt. Vidare ser Bolaget möjligheter att bredda användningen av Selektope till andra områden utöver oceangående fartyg såsom offshore, fritidsbåtar, fiskodling och andra marina installationer. För att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns behöver bolaget satsa ytterligare resurser på marknadsföring, uppskalning av produktion samt utvecklingsarbete relaterat till nya användningsområden för Selektope.

Kommentar från I-Techs VD, Philip Chaabane

I-Tech har under de senaste åren tagit viktiga steg där vi gått från en utvecklingsfas till full kommersialisering av Selektope. Sedan den första Selektope-baserade marina färgen lanserades av Chugoku Marin Paint i slutet av 2015 har vi märkt ett ökande intresse för vår teknik från både färgtillverkare och redare. Hittills har två av världens största tillverkare av marin färg lanserat sammantaget sex produkter baserade på Selektope. Framöver förväntar vi oss ytterligare produktlanseringar från både våra två befintliga kunder och ytterligare aktörer. Selektope innebär potentiellt ett paradigmskifte inom marin färg där vi möjliggör lösningar som är effektivare än dagens alternativ och dessutom miljömässigt hållbara. Vi gör bedömningen att det tydliga intresset för Selektope skall resultera i betydande volymökningar framöver och att vi därmed etablerar I-Tech som ett bolag med stark och uthållig tillväxt under tilltagande lönsamhet.

Prospekt och anmälningssedlar

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (i-tech.se) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se.

Investerarträffar

I samband med Erbjudandet kommer Bolaget att presentera vid följande tillfällen:

  •  Aktiespararna, Aktiedagen i Stockholm, 2 maj kl 16.30
  •  Aktiespararna, Aktiedagen i Göteborg, 8 maj kl 10.50
  •  Presentation Erik Penser Bank i Stockholm, 14 maj kl 18.00
  •  Clarion Hotel Post i Göteborg, 15 maj kl 18.00

Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank görs till seminarium@penser.se

Anmälan till presentationen på Clarion Hotel den 15 maj görs till nina.carlen@i-tech.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Philip Chaabane, VD, T: 0739 103 708 E: philip.chaabane@i-tech.se

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. För ytterligare information se: www.i-tech.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar