I-Tech emitterar 256 272 aktier inom ramen för övertilldelningsoptionen och stabiliseringsperioden i aktien avslutas

Erik Penser Bank AB (”EPB”) har meddelat att 256 727 aktier utnyttjas inom ramen för övertilldelningsoptionen om 275 000 aktier. Vidare medelar EPB att inga ytterligare stabiliseringsåtgärder har utförts i I-Tech ABs (publ) (”I-Tech” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Stockholm under perioden 25-26 juni 2018. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (”Erbjudandet”) har EPB haft möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq First North Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Stockholm och avslutades 30 kalenderdagar därefter. Handel i I-Techs aktie inleddes måndag den 28 maj 2018. EPB har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och all stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Inga transaktioner har genomförts i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som var högre än priset i Erbjudandet.

Vidare har I-Tech utfärdat en option till EPB, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, att teckna 275 000 nyemitterade aktier i Bolaget, motsvarande högst 12,8 procent av antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, 20,50 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. EPB meddelar nu att övertilldelningsoptionen avseende 256 727 aktier utnyttjas.

Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 5,3 MSEK, vilket medför att Bolaget tillförts totalt cirka 43,7 MSEK genom Erbjudandet, före emissionskostnader. Efter registrering av de nya aktier som utges inom ramen för övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 11 908 457. Teckningskursen för de nya aktierna uppgår till 20,5 SEK per aktie, samma teckningskurs som i Erbjudandet.

EPB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att inga stabiliseringsåtgärder har utförts under perioden 25-26 juni 2018, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm. Kontaktperson på EPB är Oskar Ekman, tel: +46 8 463 80 36.


Stabiliseringsinformation

Emittent:                                    I-Tech AB (publ)

Instrument:                                Aktier (ISIN SE0011167725)

Erbjudandestorlek                     2 150 000 aktier varav stabilisering utgör högst 275 000 aktier

Erbjudandepris:                         20,50 SEK per aktie

Ticker:                                       ITECH

Stabiliseringsansvarig:              Erik Penser Bank AB (publ)


Stabiliseringstransaktioner                                                    

Datum             Antal                Snittkurs         Högsta                         Lägsta              Handelsplats

2018-06-25      0                       0                      0                                    0                       -

2018-06-26      0                       0                      0                                    0                       -

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare transaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med detta pressmeddelande samt pressmeddelandena den 4 juni, 11 juni, 18 juni och 25 juni 2018. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm inom prisintervallet 19,75 till 20,5 kronor och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än vad som anges nedan.


Stabiliseringstransaktioner                                                    

Datum             Antal                Snittkurs         Högsta                         Lägsta              Handelsplats

2018-05-28     18 728               20,22               20,5                              19,75               Nasdaq Stockholm


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Om I-Tech

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se: www.i-tech.se

Taggar: