Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 28 maj – 1 juni 2018

Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i I-Tech ABs (publ) (”I-Tech” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (”Erbjudandet”) har EPB möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Handel i I-Techs aktie inleddes måndag den 28 maj 2018. EPB har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Om stabilisering påbörjas kan den vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Vidare har I-Tech utfärdat en option till EPB, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, att teckna 275 000 nyemitterade aktier i Bolaget, motsvarande högst 12,8 procent av antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, 20,50 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

EPB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Kontaktperson på EPB är Oskar Ekman, tel: +46 8 463 80 36.

Stabiliseringsinformation

Emittent:                              I-Tech AB (publ)

Instrument:                          Aktier (ISIN SE0011167725)

Erbjudandestorlek                2 150 000 aktier varav stabilisering utgör högst 275 000 aktier

Erbjudandepris:                    20,50 SEK per aktie

Ticker:                                   ITECH

Stabiliseringsansvarig:          Erik Penser Bank AB (publ)


Stabiliseringstransaktioner       

Datum Antal Snittkurs Högsta Lägsta Handelsplats
2018-05-28 18 728 20,22 20,5 19,75 Nasdaq Stockholm
2018-05-29 0 0 0 0 -
2018-05-30 0 0 0 0 -
2018-05-31 0 0 0 0 -
2018-06-01 0 0 0 0 -

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Om I-Tech

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se: www.i-tech.se