IA Industriarmatur Group AB (publ):s noteringsemission övertecknad

Erbjudandet i IA Industriarmatur Group AB (publ), ("IA Group" eller ”Bolaget”) inför Bolagets listning på Spotlight Stock Market blev övertecknat. Nyemissionen om 7,1 MSEK tecknades till 7,6 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om 107 procent. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 7,1 MSEK före emissionskostnader vilka kommer uppgå till 0,8 MSEK. Första dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 11 juni 2018.

Anmälningsperioden för att delta i erbjudandet avslutades den 25 maj 2018. Erbjudandet riktades till befintliga aktieägare, anställda samt allmänheten. I erbjudandet hade 275 investerare ansökt om teckning och IA Group har efter nyemissionens genomförande 529 aktieägare. När nyemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 420 000 aktier till totalt 3 942 000 aktier.

”Det är glädjande att se att emissionen blev fulltecknad och att vi har säkerställt finansieringen inför nästa fas. Med en stark installerad bas hos välkända kunder som till exempel: Vattenfall, Ellevio, Skagerak Energi och Deutsche Bahn och med stor potential att växa både geografiskt och genom nya uppkopplade produkter, är Bolaget väl positionerade när energisektorn digitaliserar fler processer i sin verksamhet.” säger Bolagets VD Jan-Eric Nilsson.

Tilldelning och betalning

Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med tilldelningsprinciper fastställda i informationsmemorandum daterat april 2018.

Avräkningsnotor kommer att sändas till tecknare som erhållit tilldelning den 30 maj 2018 med likviddag den 4 juni 2018. Första dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 11 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Eric Nilsson, VD, IA Industriarmatur Group AB (publ)

Tel. +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se 

Kort om Bolaget

IA Industriarmatur Group AB (publ) hjälper kunder inom energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och tjänster framför allt för att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden i kundernas applikationer.

Denna information är sådan information som IA Industriarmatur Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018.  

Om oss

Industriarmatur erbjuder unika uppkopplade produkter till energisektorn som ökar kundernas produktivitet. www.industriarmatur.se

Prenumerera

Dokument & länkar