IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2018

20e kvartalet i rad med tillväxt
Periodens nettoomsättning 282 MSEK och EBITDA 102 MSEK
Rörelsemarginal 30 procent, kassaflöde 59 MSEK

JANUARI-SEPTEMBER 2018
›› Nettoomsättningen uppgick till 282,4 (257,4) MSEK
›› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 10 %
›› EBITDA uppgick till 102,5 (95,3) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 36,3 (37,0) procent
›› Rörelseresultatet uppgick till 84,5 (80,6) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 29,9 (31,3) procent.
›› Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader om 3,2 MSEK
›› Resultat före skatt uppgick till 82,1 (79,3) MSEK
›› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,02 (4,77) SEK, efter utspädning till 5,01 (4,77) SEK
›› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgicktill 59,2 (90,6) MSEK
›› Nettokassan uppgick vid periodens slut till 88,6 (87,3) MSEK

JULI-SEPTEMBER 2018
›› Nettoomsättningen uppgick till 97,9 (84,2) MSEK
›› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 7 %
›› EBITDA uppgick till 37,8 (33,8) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 38,6 (40,1) procent
›› Rörelseresultatet uppgick till 31,3 (28,6) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 32,0 (34,0) procent
›› Resultat före skatt uppgick till 31,0 (28,2) MSEK
›› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,97
(1,61) SEK, efter utspädning till 1,96 (1,61) SEK
›› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 14,9 (31,8) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
›› En riktad nyemission om 812 000 B-aktier genomförs vilket tillför Bolaget 175,1 MSEK efter emissionskostnader.
›› IAR Systems förvärvar Secure Thingz och genomför en apportemission. Se vidare not 7 ”Förvärv av
Secure Thingz”.
›› På extra bolagsstämma den 15 juni beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för
de anställda. Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om utbyte av optioner för anställda i samband med förvärvet
av Secure Thingz, Inc

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Om oss

IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvara för programmering av processors i inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 små och stora företag kunder för att utveckla produkter baserade på 8-,16- och 32-bitars chip, huvudsakligen inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik, telekommunikation och fordonsindustrin. IAR Systems har ett stort nätverk av partners och samarbetar med världens ledande chiptillverkare. IAR Systems Group AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information besök www.iar.com.

Prenumerera

Dokument & länkar