IAR Systems Group föreslår incitaments-program för att stärka delaktigheten hos anställda och underlätta framtida tillväxt

Uppsala, Sverige – 17 maj 2018 – Styrelsen i IAR Systems Group AB meddelar att de avser att föreslå bolagstämman att införa ett incitamentsprogram för samtliga anställda i koncernen, där IAR Systems och Secure Thingz ingår. Programmet införs för att stärka delaktigheten hos de anställda och möjliggöra att de också som ägare är del i företagets fortsatta utveckling. Med tanke på företagets framtidsplaner räknar styrelsen med att det kommer att behöva genomföra ett antal rekryteringar inom närtid. Styrelsens förhoppning är att incitamentsprogrammet kan förstärka företagets dragningskraft på arbetsmarknaden och locka ytterligare kompetens till personalstyrkan.

”Vi har rivstartat 2018 med produktlanseringar, nya strategiska positioneringar och inte minst förvärvet av Secure Thingz. Det är de anställda som gör allt detta möjligt och självklart vill vi ge dem en möjlighet att även som ägare ta del av företagets framtid”, säger Stefan Skarin, VD, IAR Systems Group. ”Vi har många trogna anställda som varit en del i vår utveckling i många år. Incitamentsprogrammet är ett tecken på vår höga ambition och en möjlighet att att stärka delaktigheten ytterligare hos våra anställda.”

Incitamentprogrammet i korthet
• Programmet omfattar samtliga anställda i koncernen och består av två typer av optioner: teckningsoptioner för anställda i Sverige och personaloptioner för anställda utanför Sverige. Till optionerna kopplas prestationsvillkor.
• Löptiden på programmet är drygt tre år och lösenpris skall uppgå till 120 % av genomsnittlig volymviktad betalkurs på B-aktien.
• Totalt antal optioner är 600 000 vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning på cirka 4,2 % av aktiekapitalet och cirka 4,0 % av rösterna.
• Styrelsen har för avsikt att återkomma med motsvarande incitamentsprogram vid kommande årsstämmor i Bolaget.
• Extra bolagsstämma hålls den 15 juni 2018. För mer detaljer i incitamentsprogrammet, se kallelse som publiceras inom kort.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 8.20 CET.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Om oss

IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvara för programmering av processors i inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 små och stora företag kunder för att utveckla produkter baserade på 8-,16- och 32-bitars chip, huvudsakligen inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik, telekommunikation och fordonsindustrin. IAR Systems har ett stort nätverk av partners och samarbetar med världens ledande chiptillverkare. IAR Systems Group AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information besök www.iar.com.

Prenumerera

Dokument & länkar