IAR Systems AB informerar om resultatutvecklingen

IAR Systems AB informerar om resultatutvecklingen Resultatutveckling kvartal 3, 2001 Rörelseresultatet före avskrivning av goodwill uppgår preliminärt under årets tredje kvartal till -4,6 Mkr, i linje med ställda förväntningar. För perioden januari-september uppgår resultatet före avskrivningar av goodwill preliminärt till -13,3 Mkr. Resultatet redovisas närmare i ordinarie delårsrapport den 6 november, 2001. Nedskrivning av goodwill Med anledning av nya redovisningsregler samt svag resultatutveckling under året, har IAR Systems genomfört en så kallad "impairment test" avseende värdering av koncernens tillgångar i form av goodwill. Resultatet föranleder en nedskrivning av koncernens goodwill samt latent skattefordran med ca 73 Mkr. Vid årets slut beräknas goodwill uppgå till ca 12 Mkr. Utsikter för årets fjärde kvartal Förvärvet av PreQual verksamheten med övertagande från 1 oktober, 2001 beräknas påverka resultatet inom intervallet 0 till -1,5 Mkr under fjärde kvartalet. Övrig verksamhet beräknas, i enlighet med föregående delårsrapport, generera ett positivt rörelseresultat. Nästa rapporttillfälle Delårsrapport för tredje kvartalet kommer att publiceras den 6 november 2001. Uppsala den 25 oktober 2001 Tomas Wolf, VD Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Tomas Wolf, tel: 018 16 78 00, mobil: 0708 320870, email: Tomas.Wolf@iar.se, Ekonomichef, Thomas Grandin, tel: 018 16 78 00, mobil: 0702 397 838, mail: Thomas.Grandin@iar.se. Information om IAR Systems AB finns på www.iar.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01720/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01720/bit0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar