Kallelse till Bolagsstämma IAR Systems AB

Aktieägarna i IAR Systems AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 2 april 2002, klockan 17.30, på Atrium konferens, Folkets Hus, Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken per den 22 mars 2002, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 28 mars 2002, klockan 12.00 under adress: IAR Systems AB (publ), Box 23051, 750 23 Uppsala, eller per telefon 018 - 16 78 00 eller per e-mail (marie.forsberg@iar.se). I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall före den 22 mars 2002 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering sker lämpligen i god tid före angivet datum. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Ärenden 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut (i) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, (ii) om dipositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (styrelsens förslag; se nedan), (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 10. Fastställande av antal av bolagsstämman valda ledamöter till styrelsen 11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter. 12. Ändringar i bolagsordningen; a) uppdateringar i § 7 och § 9 j utifrån ändringar i aktiebolagslagen, b) ändring i § 8 avseende anmälan för medförande av biträde. 13. Ev övriga ärenden 14. Avslutande av bolagsstämman 15. Vinstdisposition/utdelning (p 8 (ii) ovan) Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2001 inte lämnas. Förslag till beslut mm Aktieägare representerande en majoritet av rösterna har underrättat bolaget att de avser att framföra följande förslag till beslut: Punkt 9. Beträffande styrelsearvode föreslås 75.000 kronor per ledamot som ej är anställd i bolaget. Revisorsarvode föreslås utgå enligt skälig räkning. Punkt 10.5 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter. Punkt 11.Omval av styrelseledamöterna Eva Haegerstrand, Kent Karlsson, Curt Lönnström, Mats Olsson och Tomas Wolf. Punkt 12.I § 7 stryks första ordet: "Årligen". I § 8 läggs följande text till sist i andra stycket: "Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren anmält antalet biträden på sätt nyss ovan sagts." I § 9 j ändras texten till: "Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och/eller revisorssuppleanter." Handlingar till stämman Årsredovisning och koncernredovisning sänds ut till aktieägare, och kommer att hållas tillgängliga hos bolaget två veckor före bolagsstämman. Uppsala i februari 2002 IAR Systems AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020226BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020226BIT00490/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar