Bokslutskommuniké för 1999 från IBS

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999 från IBS * Resultatet efter finansiella poster bättre än prognos - ökade med 36% till 163 miljoner kronor. Vinsten per aktie efter full utspädning steg från 4.95 till 5.69. * IBS har vuxit mer än den genomsnittliga marknadstillväxten om 5-10%. På en tillfälligt svag marknad för affärssystem har IBS framgångsrikt fokuserat på lönsamhet och befintliga kunder samt förberett verksamheten för nästa tillväxtfas. * Årsomsättningen ökade med 16% till 2 408 miljoner kronor efter mycket låg hårdvaruförsäljning i december. Licensfaktureringen blev 410 (430) miljoner kronor. Konsultverksamheten ökade med 34% till 1 495 miljoner kronor, med starkt stigande marginal. * En väsentligt starkare marknad och ökade satsningar på Internet och e- business förväntas generera stark tillväxt under år 2000. 24 januari 2000 IBS är en världsledande leverantör av Internet-integrerade affärssystem och konsulttjänster för företagsstyrning och logistik. Vi har 2 400 anställda i 20 länder. Bland våra 5 000 kunder finns Nintendo, Volvo, ABB, Nautor-Swan, CibaVision, Pioneer, Expert-butikerna och Miele. Fokus på lönsamhet, kundbas och ny tillväxtfas 1. Tillfällig svacka i efterfrågan 1999 var ett exceptionellt år för affärssystembranschen. Marknaden för nya system minskade kraftigt som en följd av millennieskiftet. Detta beror på att många företag redan tidigare hade ersatt gamla system. Andra företag valde att anpassa befintliga system för att klara skiftet till år 2000. Många avstod från att investera i datasystem under det sista kvartalet för att inte äventyra säkerheten vid årsskiftet. I detta marknadsläge har IBS snabbt anpassat sig genom att fokusera på kundbasen och förbereda nästa tillväxtfas som vi nu ser komma. Vi har också medvetet avstått från affärer med otillfredsställande marginaler. Det mesta tyder på att kunderna nu åter accelererar investeringarna inom områden såsom Internetbaserad handel mellan företag och effektivisering av logistik och kundservice. Därtill kommer de företag, som tidigare endast gjorde det mest nödvändiga för att klara årsskiftet. De har nu ett stort behov av att byta ut sina föråldrade system. 2. Satsning på elektronisk handel Den första fasen i Internetutvecklingen har dominerats av konsumentinriktad handel inom områden som bank, resor, böcker och hemelektronik. Det är främst inom dessa konsumentområden som Internetbolagen har sina kunder och där utvecklat skräddarsydda system med varierande grad av integrering till de bakomliggande affärssystemen. Den andra fasen i Internetutvecklingen, som har väsentligt större potential, är inom handeln mellan företag. IBS strategi fokuserar på denna fas, som kännetecknas av stora volymer affärstransaktioner från företag till företag via Internet. Många Internetbolag har haft svårt att bygga upp den tekniska och affärsmässiga kompetens som krävs för att integrera e-handelslösningar med de bakomliggande affärssystemen. IBS skapar nu ett nytt affärsområde, IBS NetCommerce, där resurser för strategisk rådgivning, grafisk design, e- handelssystem, Internetkommunikation och drift av kundsystem samlas. Modellen med ett spjutspetsbolag inom Internet som samarbetar med IBS övriga affärsenheter byggs nu upp i Sverige, för att senare införas i övriga IBS-länder. Vi räknar med att inom två år ha ca 500 medarbetare som är internationellt verksamma Internetkonsulter. 3. Produkter Under slutet av året har lokala lanseringar ute i dotterbolagen skett av den nya versionen av IBS affärssystem, ASW Release 4. Produkten har fått ett mycket positivt mottagande på de lokala marknaderna och speciellt har den nya funktionaliteten inom Internetbaserad handel, logistik och kundrelationer blivit uppskattad. IBS fortsätter den framgångsrika utvecklingen av befintlig produktlinje. Samtidigt pågår en utveckling av vår nästa generation av affärssystem. Denna kommer att vara objektorienterad och Javabaserad. Den nya generationen av affärssystem kommer att lanseras i slutet av året. Investeringarna i produktutveckling har planenligt ökat från 121 till 175 mkr, eller med 45%. Aktivering av utvecklingskostnader för produkter som kommer att lanseras inom tolv månader har överstigit avskrivningar med 13 mkr. 4. Omsättning och kapacitet Under året ökade omsättningen till 2 408 (f.å. 2 083) mkr eller med 16%. Motsvarande ökningstakt i marknaden har varit 5-10%. IBS omsättningsökning består av en organisk tillväxt på 12% och under året förvärvade enheter på 4%. Valutakursernas förändringar har endast i mycket liten grad påverkat omsättning och resultat. Om hårdvaruförsäljningen exkluderas så ökade IBS kärnverksamhet, d v s programvarulicenser och konsulting, med 23%. Omsättningen har speciellt påverkats av svag efterfrågan på hårdvara, som under året omsatte 503 (535) mkr. Detta är en minskning under året med 6%. I det fjärde kvartalet isolerat minskade hårdvaruförsäljningen mer än beräknat, eller med 33%. Vi har även haft en svag utveckling på vår licensförsäljning som under året minskat med 5%. Minskningen av dessa intäktsströmmar har dock kompenserats av en mycket stark ökning inom vår konsultverksamhet. Denna har under året ökat omsättningen med 34%, från 1 118 till 1 495 mkr. Vi har också förstärkt kapacitet och kompetens och står redo inför den kommande efterfrågeökningen. Antalet medarbetare ökade mellan årsskiftena med 449 personer eller med 24%, till 2 340. Det genomsnittliga antalet heltidsanställda ökade med 31% till 2 165. 5. Internationell expansion IBS-koncernen har under året framgångsrikt etablerat nya verksamheter i Italien, Singapore och Australien. Vi har dessutom stärkt vår position i den spansktalande delen av Syd- och Mellanamerika genom förvärv av rörelsen från vår affärspartner i Colombia. Vi har även ökat vårt aktieinnehav till 100% i IBS Brasilien. Genom kompletterande förvärv av DAC Data A/S i Danmark och Progma Oy i Finland har vi även förstärkt vår samlade slagkraft i Norden. Totalt har ca 150 nya medarbetare tillkommit genom dessa förvärv. 6. Resultat Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% från 120 till 163 mkr. Härvid bidrog den svenska verksamheten med 52 (26) mkr, resten av Europa med 147 (154) mkr och resten av världen med -10 (19) mkr och koncerngemensamt med -26 (-79) mkr. Huvudorsaken till den starka resultatutvecklingen var konsultverksamhetens betydande volym- och marginalförbättring. Den senare är resultatet av en kombination av höjda timpriser, minskad andel underkonsulter, sänkta kostnader och ökad utnyttjandegrad. Per konsult ökade faktureringen med 5% samtidigt som de direkta kostnaderna minskade med 9%. De förändrade förhållandena under året har medfört det unika förhållandet att konsulttjänsterna lämnade ett högre täckningsbidrag, 416 mkr, än programvarulicenserna, som bidrog med 362 mkr. Bidragande till det goda resultatet har även varit återhållsamhet vad gäller administrations-, försäljnings- och marknadsföringskostnader. Avskrivningar på strukturkapitalet i form av goodwill har däremot ökat från 11,5 till 17,0 mkr. Totalt sett har millennieövergången gått bra. IBS kunder har haft en problemfri och säker övergång. Under året har IBS haft faktiska kostnader i samband med millennieskiftet på ca 20 mkr, vilket understeg den tidigare upplagda millenniereserven, som nu upplösts så att endast 1,4 mkr återstår. Den reserv för enskilda projekt med bedömda förlustrisker och garantikostnader, som tidigare redovisats under Korta skulder, redovisas nu enligt nya Årsredovisningslagen under rubriken Avsättningar. Resultatet har påverkats positivt av en framgångsrik förvaltning av IBS likvida medel. SPP har meddelat att IBS andel av överkonsolidering av fonderade pensionsmedel uppgår till 53 mkr. Då det fortfarande råder osäkerhet om hur dessa medel skall tillföras IBS har detta belopp icke resultatavräknats. 7. Finansiell information Koncernens nettovinst efter skatt och minoritet ökade från 68 till 84 mkr. Det genomsnittliga antalet aktier efter full utspädning har varit 16,3 miljoner. Inklusive proformaränta på utestående optioners nyteckningskapital ökade vinsten per aktie från 4.95 till 5.69. Avkastningen på eget ingående kapital blev 18% (23%). Balansomslutningen ökade mindre än omsättningen eller med 8%, huvudsakligen genom en ytterligare minskning av utestående kundfordringar. Deras andel av omsättningen sjönk från 29% till 25%. Kassaflödet efter investeringar förbättrades och uppgick till -27 (-61) mkr. Förbättringen beror främst på lägre investeringar i företagsförvärv. Koncernens investeringar i inventarier uppgick till 63 (60) mkr. Förvärvet av DAC-Data A/S i Danmark resulterade i 30 mkr i goodwill. Vid årsskiftet uppgick likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 241 (213) mkr. Korta tillgångar uppgick till 152% (134%) av korta skulder. Koncernens egna kapital uppgick till 529 (467) mkr och soliditeten till 38% (36%). Det förhållandet att det egna kapitalet ökade med ett mindre belopp än årets nettovinst är huvudsakligen hänförligt till negativa omräkningsdifferenser av utländska dotterbolags egna kapital, då kronan stärktes vid slutet av 1999. 8. Finansiella mål Styrelsen formulerade under 1997 följande finansiella mål för koncernen: Tillväxt: Ett genomsnitt på 35% per år varav en mindre del från förvärv Rörelse- 5-8% på total marginal: omsättning under den snabba tillväxtfasen, därefter 15-20% Kapital- 1,8-2,0 ggr i omsättning årsgenomsnitt : Soliditet: 30-40% Avkastning 15-25% under på eget tillväxtfasen kapital: IBS uppfyllde samtliga mål under 1998. Under 1999 uppfylldes samtliga mål utom tillväxtmålet. 9. Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller främst centralt utvecklade programvaror samt koncerngemensamma tjänster. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 129 (122) mkr och resultatet efter finansiella poster var -22 (34) mkr. Inkluderat i finansiella intäkter finns utdelningar från dotterbolag på 27 (51) mkr. Gjorda investeringar i inventarier under året var 3 (5) mkr. 10. Ägande Under året har IBS ägarstruktur utvecklats positivt. Antalet aktieägare uppgår nu till ca 11 500 och flera nya stora institutionella ägare har tillkommit, däribland SPP, Trevise och Roburs Miljöfond. Årets slutkurs, 239 kronor per aktie, innebar en ökning med 44% under året. Under den senaste femårsperioden har aktien i genomsnitt ökat i värde med ca 80% per år. 11. Framtiden Under 1999 har styrkan i IBS affärsmodell bekräftats. Från så gott som alla våra dotterbolag runt om i världen har vi indikationer på att alltfler företag åter avser att investera i nya affärssystem. Vi planerar för att positivt kunna utnyttja den starka ställning som IBS programvaror och globala täckning ger. Med hänsyn till den tid det tar att utvärdera och besluta om nya affärssystem, förväntas denna efterfrågan inte innebära väsentligt ökade licensintäkter förrän under det andra eller tredje kvartalet. Vår satsning inom e-business och supply chain management, kombinerat med vår vinnande affärsmodell, gör att vi känner tillförsikt inför den kommande efterfrågeökningen. Totalt sett planerar IBS för att under år 2000 öka omsättningen med ca 30% och visa en rörelsemarginal inom intervallet 5-8%. 12. Stämma och utdelning Styrelsen avser kalla till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 april kl 1800. Styrelsen föreslår ingen utdelning för 1999. 13. Informationsplan * För investerare och analytiker anordnas en telefonkonferens på engelska idag den 24 januari kl. 16.00. Information lämnas av Kerstin Sandberg, tel. +46-8-6272401, fax +46-8-291660, kerstin.sandberg@ibs.se. * En Kapitalmarknadsdag äger rum den 25 januari 2000, kl 08.30, på Operaterrassen, Stockholm. * Årsredovisning och stämmohandlingar planeras bli utsända i början av april. * Kvartalsrapporter beräknas bli publicerade den 27/4, 17/7 och 17/10. * Bokslutskommuniké för helåret 2000 beräknas bli publicerad den 24 januari 2001. Solna den 24 januari 2000 Staffan Ahlberg Verkställande direktör Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Staffan Ahlberg tel. +46-8-627 2420, staffan.ahlberg@ibs.se eller av IR-chefen Christina Wågström, tel. +46-8-627 2460, christina.wagstrom@ibs.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar