IBS delårsrapport

IBS delårsrapport tredje kvartalet 2001 · Kvartalets rörelseresultat uppgick till -39 (-52) mkr, vilket är en förbättring med 24%. · Konsultbeläggningen har ökat. Kvartalets fakturering per konsult ökade med 14%, justerat till fasta valutakurser. · Ett program för att spara kostnader pågår och har minskat periodens kostnader med ca 30 mkr. · Kassaflödet från den löpande verksamheten blev positivt under årets första nio månader · För det fjärde kvartalet förutses ett fortsatt förbättrat rörelseresultat inom intervallet 55-110 mkr. 17 oktober 2001 [REMOVED GRAPHICS] IBS är en ledande internationell leverantör av Internet-integrerade affärssystem och konsulttjänster med fokus på distribution, varuförsörjning och hög kundservice. IBS har 2 250 anställda i 22 länder. Bland IBS ca 5 000 kunder finns ABB, Ciba Vision, Henkel, Miele, Royal Scandinavia, Nautor Swan, och Volvo. Fortbättrat rörelseresultat i ett osäkert konjunkturläge Marknad Under tredje kvartalet 2001 förstärktes den generella konjunkturavmattningen. Många företag har nu infört program för att höja effektiviteten och sänka kostnader. Stora besparingar uppnås genom att investera i effektivare affärssystem som ersätter manuella processer, optimerar varuförsörjningen, integrerar e-handel och ger bättre kundservice. Inom dessa och andra högprioriterade områden har IBS attraktiva programvaror och lösningar. Under det tredje kvartalet ökade IBS totala fakturering med 26%. Vi har även ett stort antal pågående försäljningsprojekt med planerade avslut under det fjärde kvartalet. Såvida inte kundernas investeringsvilja försämras avsevärt räknar vi med att en stor del av dessa försäljningsprojekt kommer att resultera i nya kundorder. Valutaeffekter Under perioden har IBS rapportvaluta, den svenska kronan, fortsatt att successivt försvagas relativt euron och dollarn. Det innebär en siffermässig ökning av såväl intäkter som kostnader med ca 10 procentenheter under kvartalet och med 8 procentenheter under tiden från den 1/1 2001. Däremot har inte resultatet påverkats nämnvärt av denna valutaeffekt, eftersom såväl kostnader som intäkter är väl balanserade i respektive valuta. Tredje kvartalet 2001 Det tredje kvartalet kännetecknas av att många semesterdagar infaller under denna period. Detta reducerar antalet tillgängliga arbetsdagar med ca 30%. Genom det osäkra världsläget försenades flera licenskontrakt. Vissa inplanerade konsultresurser, speciellt i USA, kunde ej heller utnyttjas på grund av inställda flygningar. Trots dessa faktorer ökade intäkterna från programvarulicenser med 8% till 96 mkr och konsulttjänster med 7% till 315 mkr. Här liksom i fortsättningen av detta avsnitt är ökningarna justerade till fasta valutakurser. Enligt det tidigare avsnittet "Valutaeffekter" höjs dessa ökningstakter genom valutakursernas förändringar med ytterligare ca 10 procentenheter. Utvecklingen för programvarulicenser och konsulttjänster över en längre period visas i nedanstående tabell, såväl i löpande valutakurser som justerat till fasta kurser. Period Licenser Konsulttjä nster Valu Valu ta- ta- just just . . Kv4 -17% -16% 14% 17% 99/98 Kv1 -5% -3% 2% 4% 00/99 Kv2 -2% 2% -19% -17% 00/99 Kv3 6% 6% -21% -21% 00/99 Kv4 20% 18% -13% -14% 00/99 Kv1 33% 27% -1% -5% 01/00 Kv2 22% 13% 13% 4% 01/00 Kv3 19% 8% 17% 7% 01/00 Samtidigt fortsatte försäljningen av hårdvaror att öka under kvartalet, till 156 mkr eller med 42% i fast valuta. Den positiva utvecklingen för hårdvaruverksamheten, huvudsakligen försäljning av servrar, är en effekt av god produktutveckling från IBM och en ökad satsning på marknadsföring inom IBS. Som tidigare aviserats genomför koncernen en översyn av resurser och omkostnader för att i ett tidigt skede anpassa kostnadsläget till en lägre nivå. Under perioden minskade antalet anställda med 47 personer till 2 241. Relativt motsvarande kvartal föregående år har personalen minskat med 91 anställda, vilket motsvarar ca 4%. Faktureringen per konsult i fast valuta har härigenom ökat med 14%. Konsultmarginalen har ökat från 19% till 23%, motsvarande 72 (51) mkr i bruttoresultat från konsultverksamheten. Genom större avskrivningar av produktutvecklingskostnader och en något ökad andel tredjepartssystem minskade den höga marginalen för programvaruförsäljningen från 81% till 79%. Genom volymökningen förbättrades ändå bruttoresultatet från programvarulicenser till 76 (65) mkr. Som framgått ovan ökade försäljningen av servrar kraftigt. Marginalerna minskade dock, varför bruttoresultatet blev i stort oförändrat, eller 28 mkr. Sammantaget ökade periodens totala bruttoresultat med 23% till 176 (142) mkr. Av denna förbättring av bruttoresultatet svarar minskade kapacitetskostnader för ca 15 mkr. Rörelsens omkostnader för produktutveckling och marknadsföring har hållits i stort oförändrade, ca 130 mkr. Med hänsyn till valutaeffekterna innebär detta en real sänkning av omkostnadsnivån med ca 12 mkr. Som andel av intäkterna har dessa rörelsekostnader minskat från 29% till 23%. Bland de administrativa kostnaderna har vi dock tvingats reservera onormalt stora belopp för kundförluster, totalt ca 12 (3) mkr. Drygt hälften av detta belopp har uppkommit genom att en stor fransk vitvarukoncern ställt in sina betalningar. Åtgärder kommer att vidtagas för att stärka koncernens kreditbevakning. Periodens rörelseresultat blev -39 (-52) mkr, en förbättring relativt föregående års tredje kvartal med 24%. Detta skall ses mot bakgrund av svårigheterna att bedriva effektiv affärsverksamhet i omedelbar anslutning till de internationella kriserna under september och oväntat stora kreditförluster. Januari-september 2001 Under årets nio första månader har koncernens omsättning successivt ökat, en utveckling som med undantag för den speciella septembermånaden letts av en ökande försäljning av programvaror. Under perioden ökade omsättningen med 14% i löpande valutakurser och med 6% i fasta valutakurser. Omsättningen fördelade sig enligt följande: · Programvarulicenser 338 (270) mkr · Konsulttjänster 1 030 (947) mkr · Hårdvara och övrigt 414 (347) mkr. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till -107 (-95) mkr. Periodens resultat per aktie uppgick till -1.30 (-0.40) kronor. Som framgick av halvårsrapporten har två företag förvärvats, ett i Australien med ca 35 anställda och ett i Frankrike med ca 15 anställda. Aktiviteterna inom IBS specialenhet för Internetkonsulting har integrerats med övrig verksamhet, vilket belastat periodens resultat med ca 9 mkr. Ett program för att reducera koncernens kapacitet och omkostnader pågår. Under innevarande år förväntas dessa åtgärder minska kostnaderna med ca 50 mkr. Utvecklingen under perioden har framför allt påverkats av följande faktorer: · Ökande konkurrenskraft vid stora upphandlingar · Ökande programvaruförsäljning · En successiv förbättring av konsultmarginalerna · Ökade kostnader för marknadsföring, avvecklingar och för kundförluster · Kostnader för att långsiktigt bygga ut verksamheten i nya länder. Programvaror Globalisering, företagskonsolidering och integration av varuförsörjningskedjorna ställer nya krav på företagen. Samtidigt hårdnar affärsklimatet och konkurrensen i takt med att världsekonomin mattas av. För att möta dessa behov har IBS utvecklat en ny generation affärssystem, Virtual Enterprise. Systemet kompletterar ASW och kan även integreras med andra leverantörers affärssystem. Virtual Enterprise integrerar inte bara ett stort antal olika affärssystem inom en koncern, utan också leverantörer, branschportaler, kunder, osv. Programvaran är unik då den även har egen inbyggd affärslogik bland annat för försäljning, inköp, logistik och affärsanalys. Virtual Enterprise och ASW har sålts till många nya kunder under kvartalet. IBS har även lanserat IBS Pharma internationellt. Denna programvara är utvecklad för företag inom bl.a. läkemedelsdistribution. Dessa bolag har generellt stora krav på höga transaktionsvolymer, spårbarhet, säkerhet och tillgänglighet, områden där IBS programvara är ledande. Balansering av utvecklingskostnader för produkter som kommer att lanseras inom tolv månader har under perioden januari-september överstigit avskrivningarna med 21 (17) mkr. Investeringar Koncernens investeringar i inventarier uppgick till 33 (38) mkr. Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets nio första månader till 9 (-41) mkr. IBS AB har av Dun & Bradstreet klassats som AAA och tillhör därmed ett av de få svenska företag som fått betyget högsta kreditvärdighet. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 184 (179) mkr. Härtill kommer outnyttjade kreditlöften om 157 (134) mkr. Likvida medel och outnyttjade kreditramar uppgår därmed till 341 (313) mkr. Korta tillgångar uppgick till 132% (163%) av korta skulder. Koncernens egna kapital var 697 (708) mkr. Soliditeten uppgick till 45% (54%). Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller centralt utvecklade programvaror samt koncerngemensamma tjänster. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 112 (102) mkr och resultatet efter finansiella poster var -11 (-33) mkr. Personal Antalet medarbetare per den 30/9 uppgick till 2 241 personer, en minskning under kvartalet med 47 personer. Det genomsnittliga antalet anställda under de tre första kvartalen var 2 295 (2 359), en minskning med 3%. IBS-aktien Aktiekursen per 30 september var 10,00 kr/aktie, vilket innebär en minskning med 47% sedan årsskiftet. Totalt antal utestående aktier per den 30/9 uppgår til 79,6 miljoner. IBS har härutöver två utestående teckningsoptionsprogram, 98/02 om 5 miljoner optioner till ett lösenpris av 40,60 kr/aktie och 00/04 om 5 miljoner optioner till ett lösenpris av 65 kr/aktie. Efter full utspädning uppgår således antalet aktier till 89,6 miljoner. Under året har en apportemission om 500 000 B-aktier genomförts, med anledning av förvärvet av ett australiensiskt bolag. Redovisningsprinciper IBS följer Redovisningsrådets rekommendationer som gäller från 1 januari 2001. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Framtidsutsikter Världens stora ekonomier utvecklas svagt samtidigt som den globala oron har ökat. Dessa faktorer medför att företagen ofta senarelägger sina investeringsbeslut. Samtidigt har IBS kommit att bli engagerat i ett flertal stora upphandlingar, vilka vid ett för IBS gynnsamt avslut kommer att få en starkt positiv påverkan på årets resultat. Genom dessa förhållanden har osäkerheten när det gäller IBS prognos för årets sista kvartal blivit ovanligt stor. Vår samlade bedömning är dock att fjärde kvartalets rörelseresultat kommer att ligga i intervallet 55 till 110 mkr (f.å. 50 mkr). Det medför att årets rörelseresultat sannolikt hamnar mellan noll och -50 mkr. Informationsplan IBS planerar att kalla till en kapitalmarknadsdag för analytiker och journalister under november. Bokslutskommuniké för helåret 2001 avses bli publicerad den 24 januari 2002. Solna den 17 oktober 2001 Staffan Ahlberg Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Staffan Ahlberg, tel. +46-8-627 2420, +46-70-627 2420, staffan.ahlberg@ibs.se eller Finansdirektör Björn Bontin, tel. +46-8-627 2402,+46-70-627 2402 bjorn.bontin@ibs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00520/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00520/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar