IBS delårsrapport april-juni 2002

IBS delårsrapport april-juni 2002 · Andra kvartalets rörelseresultat blev -60 (-48) mkr. Det rullande tolvmånadersresulatet blev -26 mkr, vilket är sämre än prognos. · Prognosavvikelsen beror främst på minskad konsultbeläggning, ökade kundförluster samt kostnader för neddragning av överkapacitet, vilket sammantaget försämrat resultatet med ca 30 mkr. · Marknadsandelen för IBS programvara fortsätter att öka i en i övrigt minskande marknad. Kvartalets licensintäkter ökade med 4% till 110 mkr. · För att säkerställa koncernens intjäningsförmåga har åtgärder vidtagits för att ytterligare minska koncernens kostnader, speciellt i länder med dålig lönsamhet. · Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades och uppgick under årets första sex månader till 95 (16) mkr. · Magnus Wastenson har utsetts till ny VD, med tillträde den 1 oktober 2002. · Den budgeterade rörelsemarginalen för helåret om 1-2% bedöms inte kunna uppnås. Under förutsättning av att marknadsläget inte försämras ytterligare är helårsprognosen för rörelsemarginalen inom spannet +/- 1%. Programvaruintäkterna ökade trots försämrad marknad Marknad Den globala ekonomin har utvecklats överraskande svagt sedan det första kvartalet. På grund av det osäkra konjunkturläget har många företagsledningar valt att skjuta upp investeringsbeslut och även i vissa fall att senarelägga redan kontrakterade IT-projekt. Dessa förhållanden har varit speciellt uttalade under juni, som normalt är en stark månad för IBS-koncernen. IBS fortsätter att öka sina marknadsandelar i en i övrigt fallande marknad. Under årets första kvartal minskade de fem största programföretagen inom IBS segment sina programvaruintäkter med i genomsnitt 12%, medan IBS ökade sina med 6%. Resurser och effektivitet För närvarande är det svårt att se när investeringskonjunkturen åter kommer att ta fart. För att säkerställa koncernens intjäningsförmåga har därför ytterligare en minskning av personalresurser och omkostnader inom IBS-enheter med svag lönsamhet påbörjats. Målet för denna kapacitetsanpassning är att reducera de totala kostnaderna med ca 5% eller med 100 mkr på årsbasis. Engångskostnader för att uppnå detta har delvis redan belastat kvartalets resultat. Det genomsnittliga antalet heltidsanställda minskade med 87 personer eller med 4% relativt andra kvartalet 2001. Omsättningen per anställd ökade med 5%. Valutor Värderingen av den svenska kronan har under det andra kvartalet såväl som under hela det första halvåret varit i stort oförändrad i förhållande till en för IBS vägd valutakorg. Redovisningsprinciper IBS följer gällande rekommendationer från Redovisningsrådet. De nya rekommendationerna från 1 januari 2002 har inte påverkat andra kvartalets redovisning. Från och med 2002 har två beräkningsmetoder anpassats för att förbättra analysen av rörelsens utveckling och för att erhålla jämförbarhet med andra programvaruföretag. Den ena ändringen innebär att kostnader för avskrivning av balanserade utgifter för produktutveckling, ca 12 mkr per kvartal, flyttats från raden för kostnader för sålda programvarulicenser till raden för produktutvecklingskostnader. Den andra ändringen innebär att avskrivningstiden för den del av produktutvecklingen som balanseras fr.o.m. 2002 ändras från tre till fem år, vilket medför att de redovisade kostnaderna minskat med ca 1,5 mkr under andra kvartalet och med ca 2,0 mkr under första halvåret. Andra kvartalet 2002 Under årets andra kvartal ökade intäkterna svagt till 622 (616) mkr, eller med 1% jämfört med motsvarande period föregående år. De olika intäktsslagen fördelade sig enligt nedan: · Programvaror: 110 (106) mkr, +4% · Konsulttjänster: 344 (352) mkr, -2% · Hårdvara och övrigt: 168 (158) mkr, +6%. Totalt blev kvartalets konsultintäkter ca 15 mkr, eller 4%, lägre än prognos. För programvarorna ökade marginalen från 82% till 85%. Ökningen är hänförlig till förändringen i redovisningsmetod enligt avsnittet "Redovisningsprinciper", och motsvaras således av en ökning av kostnaderna för produktutveckling. För konsultrörelsen liksom för hårdvara minskade bruttomarginalerna på grund av både branschens pressade konkurrensläge och intern överkapacitet. Totalt uppgick bruttoresultatet till 195 mkr, en minskning med ca 2 mkr. En större lansering av och utbildning i koncernens nya programvaruversion genomfördes , vilket har belastat periodens resultat med ca 6 mkr. Kostnaderna för produktutveckling och marknadsföring har minskat. Perioden har belastats med rörelsekostnader av engångsnatur om ca 15 mkr, i form av kostnader för nedskrivning av kundfordringar och för neddragning av kapacitet. Beträffande kundfordringar tillämpar IBS en försiktig redovisningspolicy innebärande att kundfordringar äldre än sex månader skrivs ned till noll oavsett säkerhetsläget. Vi förväntar oss dock att senare kunna återvinna en andel av dessa belopp. Sammantaget blev periodens konsultintäkter och bruttomarginal ca 15 mkr lägre än budgeterat samtidigt som rörelsekostnaderna blev ca 15 mkr högre. Rörelsesultatetet uppgick till -60 (-48) mkr. Resultatet för den senaste tolvmånadersperioden blev -26 mkr, vilket är sämre än det nollresultat som förutsågs i föregående kvartalsrapport. Finansnettot försämrades med ca 5 mkr, främst på grund av omräkningsdifferenser genom förändrade valutakurser. Första halvåret 2002 Under det första halvåret ökade omsättningen med 5% till 1 278 (1 215) mkr. Omsättningen för de olika intäktsslagen fördelade sig enligt följande: · Programvaror: 255 (243) mkr, +5% · Konsulttjänster: 712 (715) mkr, 0% · Hårdvara och övrigt: 311 (258) mkr, +21%. Resultatet efter finansposter för de första sex månaderna uppgick till - 70 (-67) mkr. De europeiska IBS-enheterna fortsatte att i stort utvecklas positivt med en vinstökning från 14 till 29 mkr. Moderbolaget inklusive koncernmässiga justeringar försämrade däremot resultatet, huvudsakligen genom centrala reserveringar och kostnader av engångskaraktär. Periodens resultat per aktie uppgick till -0,63 (-0,58) kronor. Programvaror IBS nya release av Virtual Enterprise och ASW lanserades vid ett stort kundevenemang i maj med deltagare från mer än 20 länder. En stor mängd nyheter och förbättringar ingår, t.ex. inbyggd uppföljning av avkastning på gjorda IT-investeringar, utökad lönsamhets- och ledningsinformation, system för kundanalys, hantering av kundrelationer och kundservice, portaler, nya system för lagerstyrning, optimering av samverkande handel och varuförsörjning, integration av olika affärssystem och processer samt en mängd nya funktioner för medelstora företag och internationella företagsgruppers ekonomistyrning. Den nya produktversionen har mottagits positivt av såväl nya som befintliga kunder samt av IBS samarbetspartners. Samarbetet med IBM Global Services beträffande IBS programvara Virtual Enterprise har utvecklats väl. Som en följd av detta samarbete kan IBS nu även erbjuda sina kunder delar av i2 Technologies programvaror för planering, till priser anpassade för medelstora företag. IBS programvara för läkemedelsdistribution, IBS Pharma, har också utvecklats positivt, med ett antal nya internationella försäljningar. Investeringar Koncernens investeringar i inventarier har begränsats och uppgick under halvåret till 26 (35) mkr. Balansering av utvecklingskostnader för produkter som kommer att lanseras inom tolv månader har under kvartalet överstigit avskrivningar med 8 (-2) mkr. Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets sex första månader till 95 (16) mkr, framför allt tack vare att minskningen av kundfordringarna är större jämfört med föregående år. Periodens skattepost i resultaträkningen om 16 (21) mkr består av 0 (-5) mkr aktuell skatt och 16 (26) mkr uppskjuten skatt. Betald skatt uppgår till 2 (16) mkr. Relativt den 30 juni 2001 ökade likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 190 (177) mkr. Härtill kommer outnyttjade checkräkningskreditlöften om 62 (115) mkr. Korta tillgångar uppgick till 123% (137%) av korta skulder. Koncernens egna kapital var 664 (731) mkr och soliditeten blev 43% (47%). Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller centralt utvecklade programvaror samt koncerngemensamma tjänster. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 82 (74) mkr och resultatet efter finansiella poster var -26 (-30) mkr. Enligt bolagsstämmobeslut har föregående års ansamlade förlust täckts genom ianspråktagande av överkursfond med 29 mkr. Organisation Som tidigare meddelats har Staffan Ahlberg efter 25 år som VD för IBS meddelat styrelsen sin önskan att avgå under hösten. Till ny VD per den 1 oktober 2002 har utsetts företagets vice VD och marknadsdirektör Magnus Wastenson. Huvudkontorets marknadsavdelning och internationella försäljningsavdelning har nu slagits samman. Gustaf Lindgren har externrekryterats som ny marknads- och försäljningsdirektör, med tillträde den 1 september. IBS-aktien Aktiekursen per 30 juni var 12,10 kr/aktie, vilket innebär en minskning med 29% sedan årsskiftet. Totalt antal utestående aktier per den 30 juni uppgår till 79,6 miljoner. IBS har härutöver två utestående teckningsoptionsprogram, 98/02 om 5 miljoner optioner till ett lösenpris av 40,60 kr/aktie och 00/04 om 5 miljoner optioner till ett lösenpris av 65 kr/aktie. Efter full utspädning skulle således antalet aktier uppgå till 89,6 miljoner. Framtidsutsikter Som framgår ovan har marknaden på nytt försämrats i stället för att som förväntat successivt förbättras. För branschen innebär detta att flera programvaruaffärer och installationsprojekt senareläggs. Åtgärder har därför satts in för att ytterligare höja koncernens samlade effektivitet och reducera förluster i olönsamma enheter. Syftet härmed är både att anpassa kostnaderna och att öka konkurrenskraften. Detta kommer dock att medföra kostnader av engångsnatur. Mot bakgrund av denna utveckling gör vi bedömningen att årets budget med en planerad rörelsemarginal på 1-2% inte kommer att nås. Under förutsättning av att marknadsläget inte försämras ytterligare, är den nya helårsprognosen för rörelsemarginalen inom spannet +/-1%. Vår bedömning är dock att marknaden på sikt kommer att återhämta sig eftersom företagen behöver förbättra sina affärssystem för att öka konkurrenskraften. IBS står då väl rustat för att möta denna förväntade efterfrågeökning. Informationsplan · I samband med denna rapports publicering arrangeras en telefonkonferens för analytiker och investorer kl 14.30 den 17 juli 2002. Anmälan sker till Kerstin Sandberg, 08-627 2401. · Kommande kvartalsrapport publiceras den 17 oktober. · Bokslutskommuniké för helåret 2002 publiceras den 23 januari 2003. Solna den 17 juli 2002 Staffan Ahlberg Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Staffan Ahlberg, tel. +46-70-627 2420, staffan.ahlberg@ibs.se eller Finansdirektör Björn Bontin,tel. +46-8-627 2402, bjorn.bontin@ibs.s ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00390/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00390/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar