8 av 10 personalchefer har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens

Den rådande högkonjunkturen gör att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar, naturligt följer att även konkurrensen om arbetskraften blir hårdare. IC-Potential frågade de 512 st. personalchefer som deltog i Personalchefsindex om de upplever att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, 8 av 10 svarade att de har svårt att få tag på personal.

”Upplever ni att det är svårt att få tag på personal med rätt kompetens?”

 

82 % av de tillfrågade personalcheferna svarade att de har svårt att få tag på personal med rätt kompetens. Personalcheferna uppger framförallt tre orsaker som försvårar rekryteringen:

1. För få utbildade, 45%
Respondenterna framhäver framförallt bristen på utbildad personal eller för få utbildningsplatser som huvudorsak till varför de har svårt att rekrytera.

2. Oattraktivt yrke/bransch, 15%
Här menar respondenterna att intresset för yrket eller branschen verkar ha svalnat, att det inte längre visas samma intresse för vissa utbildningar eller att folk är mindre benägna att arbeta vid sidan av studierna.

3. Geografiskt läge, 11%
Respondenterna lyfter exempelvis att det är ont om bostäder eller att läget är oattraktivt vilket gör det svårt att rekrytera personal från andra delar av landet. Andra påpekar att kompetensen flyttar ifrån mindre orter och hellre söker sig till storstäderna.

16 % av respondenterna svarade att de inte har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. På följdfrågan om varför de inte har svårt att rekrytera svarar de bland annat att de hjälps av att de har ett starkt och välkänt varumärke, att de har låga kompetenskrav och utbildar sin personal på plats eller att det finns en stor tillgång på nyexaminerade.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformulär.
  • 512 personer deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 202 931 anställda.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlekregion- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes i september och oktober 2017.

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com
Michael Sandgren, Analytiker på IC-Potential AB, 08-410 809 00 michael.sandgren@ic-potential.com

IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar med fokus på att identifiera organisationers utvecklingsbehov och hjälpa våra kunder att nå sin fulla potential. Läs mer om IC-Potential på https://www.ic-potential.com

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-Potential har i nästan 20 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder.

Prenumerera

Media

Media