Den förväntade sysselsättningen är stark på den svenska arbetsmarknaden

Sveriges personalchefer förväntar sig att sysselsättningen kommer att öka med ett indexvärde om 28 %. Det är ett något lägre indexvärde än senast, 2017 halvår 1, främst på grund av att offentlig förvaltning är försiktigare i sin prognos. För byggbranschen är indexvärdet rekordhögt och parti- och detaljhandeln tangerar sitt högst uppmätta indexvärde.

Hur bedöms sysselsättningen inom ert företag att utvecklas under andra halvåret 2017?
Den optimistiska trenden fortsätter på den svenska arbetsmarknaden med en stark prognos för andra halvåret 2017. Indexet är något svagare än rekordnivån första halvåret 2017.

Den viktade andelen personalchefer som tror på en ökad sysselsättning inför det kommande halvåret ligger på 38 % och andelen som tror på en minskad sysselsättning ligger på 11 %. Jämfört med föregående mätning så har andelen som tror på en ökning minskat med 12 procentenheter.

Byggsektorn är mest positiv till att nyanställa

Samtliga branscher visar på positiva prognoser för att anställa och byggsektorn står för de högsta förväntningarna med ett rekordhögt index om 66 %. Parti- och detaljhandeln tangerar sitt högst uppmätta värde på 39 %. Offentlig förvaltning hade de mest positiva förväntningarna vid förra index men är nu den bransch som är minst optimistisk i sin prognos, med ett index om 18 %.

Samtliga storleksklasser visar positiva prognoser för att anställa. Mellanstora företag har det högsta indexvärdet av storleksklasserna om 33 %. Även alla regioner prognosticerar en ökning av nyanställningar. Östra Sverige prognosticerar den starkaste tillväxten av regionerna med ett indexvärde om 29 %. Lägst förväntningar att anställa finns inom Södra Sverige som har ett indexvärde om 25 %.

Sammanfattningsvis är prognosen inför andra halvåret 2017 fortsatt mycket positiv, med jämna index sett till region och storleksklass men något mer variation sett till bransch, där byggsektorn är mest optimistisk.

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex 

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformulär.
  • 512 personer deltog i undersökningen.
  • Dessa representerar företag med sammanlagt 202 931 anställda.
  • Urval: Företagen har valts ut ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlekregion- och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Undersökningen genomfördes i september och oktober 2017.

 Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. I undersökningen mäter vi även upplevd förändring av stress samt stressrelaterad sjukfrånvaro. PCI genomförs varje halvår av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet 

För mer information kontakta:
Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, 46 8-410 809 00 marcos.jorge@ic-potential.com
Michael Sandgren, Analytiker på IC-Potential AB, 08-410 809 00 michael.sandgren@ic-potential.com

IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar med fokus på att identifiera organisationers utvecklingsbehov och hjälpa våra kunder att nå sin fulla potential.. Läs mer om IC-Potential på https://www.ic-potential.com

Taggar:

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-Potential har i nästan 20 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder.

Prenumerera

Media

Media