Personalchefsindex (PCI) kvartal 3, 2013

Den positiva trenden från föregående kvartal forsätter under K3. Personalcheferna förväntas öka nyanställningarna med 2 % under det kommande kvartalet. Den mest positiva prognosen kommer från byggsektorn där sysselsättningsgraden förväntas öka med 15 %.

Index ligger på en fortsatt positiv nivå

2 % förväntas sysselsättningen att öka under kvartal 3, vilket innebär att den positiva riktningen från föregående kvartal fortsätter. Det säsongsrensade indexvärdet är något högre än under K2, men ligger fortsatt på en negativ nivå.

71 % av personalcheferna kommer förmodligen att vara helt passiva och inte nyanställa

I likhet med 2:a kvartalets resultat är personalcheferna huvudsakligen försiktiga i sina bedömningar gällande den framtida sysselsättningen. Hela 71 % har uppgett att de troligen inte kommer att göra några nyanställningar under nästa kvartal.

För diagram var vänlig se bifogad fil.

De olika branscherna är överlag fortsatt optimistiska i sina prognoser

Samtliga branscher, bortsett från tillverkningssektorn och offentlig förvaltning, är positiva i sina förutsägelser för framtiden. Den största ökningen av nyanställningar förväntas ske inom byggsektorn. Positiva signaler kommer även från parti- och detaljhandeln där ett trendbrott har skett. Index för branschen har under de senaste 3 kvartalen legat på negativa nivåer, men ligger nu på en positiv nivå om 11 %.

Bransch PC-index 2013K2 PC-index 2013K3 PC-index 2012K3
1. Övriga tjänster 16 % 13 % 19 %
2. Byggverksamhet 14 % 15 % 24 %
3. Tillverkning 3 % -19 % 15 %
4. Parti- och detaljhandel -11 % 11 % 19 %
5. Offentlig förvaltning 4 % -2 % 2 %

Små och medelstora företag är positivt inställda till K3

Både små och medelstora företag är positiva gällande sysselsättningsprognoserna inför K3. Jämfört med K2 har en ökning av indexvärdet för medelstora företag skett med 5 procentenheter inför K3.

Storleksklass PC-index 2013K2 PC-index 2013K3 PC-index 2012K3
1. 50-199 anställda 7 % 12 % 32 %
2. 20-49 anställda 27 % 20 % 20 %
3. 200+ anställda 3 % -3 % 5 %

Inom Östra och Norra Sverige spås sysselsättningen öka under nästa kvartal

Det trendbrott som skedde under K2, då samtliga regioner gick från negativa till positiva prognoser, fortsätter för Östra och Norra Sverige. Inom dessa regioner spås en ökning som ligger i linje med K2:s resultat. Södra Sverige har en mer dyster syn på K3, då sysselsättningen tros minska med 6 %.

Region PC-index 2013K2 PC-index 2013K3 PC-index 2012K3
1. Södra Sverige 10 % -6 % 15 %
2. Östra Sverige 8 % 8 % 18 %
3. Norra Sverige 6 % 6 % -1 %

Förväntningarna beträffande sysselsättningsutvecklingen för visstidsanställningar ligger kvar på samma nivå som under K2

Index för visstidsanställningar har sedan kvartal 4 år 2011 befunnit sig på negativa nivåer. Under de senaste mätningarna visar dock index på en uppåtgående trend och så även i denna mätning. Under K3 förväntas visstidsanställningarna ligga på en oförändrad nivå (0 %). Alla branscher, utom offentlig förvaltning, tror att antalet visstidsanställningar kommer att öka under K3.

För diagram var vänlig se bifogad fil.

Fakta om IC-Potentials personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformulär.
  • 503 personer deltog i undersökningen. Dessa representerar företag med sammanlagt 238 721 anställda.
  • Företagen har valts ut från Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region och bransch. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
  • Urvalsramen omfattar 20 362 företag och 3 277 893 anställda.
  • Undersökningen genomfördes under juni månad 2013.

Personalchefsindex (PCI), är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Ett positivt index betyder förväntningar på ökad sysselsättning. PCI genomförs inför varje kvartal av analysföretaget IC-Potential i samarbete med Svenska Dagbladet.

Personalchefsindex, kvartal 4, 2013 kommer att presenteras under oktober månad.

För mer information eller för att beställa rapporter, kontakta:
Joakim Back, Projektledare
joakim.back@ic-potential.com eller 08-410 809 03

eller

Marcos Jorge, VD 
marcos.jorge@ic-potential.com eller 08-410 809 00

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Anoto, Assa, Avanza Bank, Bankgirot, Bring CityMail, Europcar, HSB, Jula, Metro, och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.se

Taggar:

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-Potential har i nästan 20 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar