Ekologiskt - från trend till förändrat köpbeteende

ICA Gruppen presenterar idag hållbarhetsrapporten för tredje kvartalet 2015. Rapporten går igenom viktiga händelser och insatser inom miljö, kvalitet, etisk handel, hälsa och samhällsengagemang.

Försäljningen av ekologiska varor fortsatte att öka under det tredje kvartalet. Sammantaget ökade försäljningen av ekologiska varor i ICA Sveriges centrala sortiment med 48 procent (47) jämfört med motsvarande period föregående år.

– Åtta av tio handlar i dag regelbundet ekologiska livsmedel, vilket är en utveckling som också syns i våra försäljningssiffror.  Detta är ingen tillfällig trend utan visar tydligt på en förändring i kundernas köpbeteende. Det är drivet av såväl förändrade prioriteringar som ett större utbud av ekologiska alternativ. Som en stor aktör inom livsmedel och dagligvaror har vi stora möjligheter att faktiskt påverka våra kunder i en mer hållbar riktning, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Läs mer i hållbarhetsrapporten om bland annat:

  • ”Välj med Hjärtat”

Inom Apotek Hjärtat sjösattes under kvartalet projektet ”Välj med Hjärtat”, med det övergripande syftet att underlätta för kunderna att göra mer hållbara val. Projektet omfattar såväl kravställning vid inköp, skyltning och marknadsföring, som utveckling av egna märkesvaror.

  • Stöd till svenska mjölkbönder

I syfte att uppmärksamma krisen inom svensk mjölkproduktion beslutade ICA Sverige under kvartalet att införa en frivillig extra ”mjölkkrona” på merparten av den mjölk som säljs i ICA-butiker från 21 september och sex månader framåt. ICA Sverige lägger dessutom in en grundplåt om 25 miljoner kronor.

  • Revisioner av externa leverantörer

Som ett led i ICA Gruppens kontinuerliga hållbarhetsarbete genomfördes under kvartalet ett flertal revisioner av externa leverantörer. Under skördetid i augusti utfördes till exempel oberoende extern revision, beställd av ICA Sverige, av arbetssituationen på tomatfälten hos underleverantörer till ICAs leverantör av processade tomater.

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 12, november, 2015, kl 08:00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även portföljbolagen inkClub och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se