ICA Gruppen presenterar finansiella mål och utvärdering av portföljbolag

Mot bakgrund av ICA Gruppens förvärv av resterande aktier i ICA våren 2013 har styrelsen sett över koncernens finansiella mål samt utvärderat de fem portföljbolag som bolaget äger vid sidan av ICA-verksamheterna. Resultatet av utvärderingen innebär att Forma, Kjell & Company och Cervera kan komma att avyttras, medan Hemtex och inkClub bedöms ha förutsättningar att bidra till kärnverksamheten och därmed behålls med oförändrat ägande.

Finansiella mål
ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med en tydlig strategi för lönsam tillväxt. Koncernens finansiella mål ska säkerställa att ICA Gruppen långsiktigt skapar värde för aktieägarna och spegla koncernens inriktning mot den stabila dagligvaruhandeln.

Styrelsen för ICA Gruppen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål[1] för koncernen:

- Växa snabbare än marknaden (oförändrat)
- Rörelsemarginal om 4 procent (tidigare 3,5-4)
- Avkastning på sysselsatt kapital om 9 procent (ny)
- Nettoskuld/EBITDA ˂2,0 (tidigare 1-1,5)
- Utdelning 50 procent av årets resultat (tidigare god och stabil utdelning)

”Vi har tydligt fokus på fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Ett starkt kassaflöde och sund kapitalstruktur skapar utrymme för framtida utdelningar och investeringar”, säger ICA Gruppens vd Per Strömberg.

Utvärdering av portföljbolag och ny non-food-strategi
ICA Gruppens utvärdering av de fem portföljbolag som koncernen äger vid sidan av ICA-verksamheterna har gjorts parallellt med utformningen en ny non-food-strategi för koncernen. Resultatet av utvärderingen innebär att Forma, Kjell & Company och Cervera kan komma att avyttras, medan Hemtex och inkClub bedöms ha möjligheter att bidra till kärnverksamheten och därmed behålls med oförändrat ägande.

”Vi har parallellt med utvärderingen av portföljbolagen tagit fram en ny non-food-strategi. Non-food är ett viktigt komplement till vårt dagligvaruerbjudande och ett område vi ser möjlighet att växa inom”, säger ICA Gruppens vd Per Strömberg.

ICA Gruppens strategi för non-food syftar primärt till att stärka konkurrenskraften i koncernens stormarknadskoncept och i ett framtida online-erbjudande. Övergripande handlar det om att kontinuerligt förnya och utveckla sortimentet samt att förstärka erbjudandet inom utvalda varukategorier inom non-food och att göra dem till så kallade attraktionssortiment. Inom Maxi ICA Stormarknad är det ICA Sverige centralt som driver och äger non-food-avdelningen i butiken.

Dotterföretagen Forma och Cervera hade en samlad nettoomsättning om ca 1,1 miljarder kronor under den tolvmånadersperiod som slutade 30 september 2013. Det motsvarar
ca 1 procent av ICA Gruppens totala nettoomsättning. Kjell & Company är ett joint venture och redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att bolagets nettoomsättning inte konsolideras i ICA Gruppens räkenskaper.

Telefonkonferens
ICA Gruppen arrangerar en telefonkonferens med vd Per Strömberg för media och kapitalmarknad idag, onsdagen den 27 november 2013, kl 10.00.
För att delta ring in på tel. +46 8 505 564 74.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 070 253 66 60
Pernilla Grennfelt, IR ICA Gruppen, telefon: 08-561 50 111

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 27 november 2013, klockan 08.35.


[1] Jämförelserna avser tidigare ICA AB-koncernens mål samt mål som uttalades för ICA Gruppen i samband med förvärvet av resterande aktier i ICA AB våren 2013.

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. För mer information se www.icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar