ICA Gruppens bokslutskommuniké 2017

Bra försäljning – etablering av e-handelslager 

Fjärde kvartalet 2017 i sammandrag

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 27 845 Mkr (26 920), en ökning med 3,4 procent
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var 1 172 Mkr (1 180)
  • I rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ingår kostnader på 15 Mkr för den planerade integrationen av förvärvet av IKI i Litauen
  • I föregående års rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster ingick resultat från det under 2017 avyttrade ICA Eiendom i Norge med 33 Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 892 Mkr (784). I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto 9 Mkr (-151)
  • Resultat per aktie var 4,41 kr (3,89)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 606 Mkr (2 689). Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 2 634 Mkr (2 645)
  • ICA Gruppens styrelse föreslår en utdelning för 2017 på 11,00 kronor per aktie (10,50) motsvarande 53 procent (62) av årets resultat

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Beslut om att etablera ett e-handelslager för dagligvaror i Stockholm senast under tredje kvartalet 2018

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

”Vi går in i 2018 med ett bra momentum - stark försäljning i ICA Sverige, bra resultat i våra

verksamheter och en fortsatt hög aktivitetsnivå i våra framtidssatsningar. Vår e-handel växer också

i detta kvartal med god fart och mot bakgrund av de ökande volymerna har vi nu fattat beslut om

nästa naturliga steg för vår onlineaffär - ett e-handelslager för dagligvaror i Stockholm.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frans Benson, IR Direktör

tel. +46 8-561 500 20

ICA Gruppens presstjänst

Tel +46 10 422 52 52

Press- och analytikermöte

Torsdagen den 8 februari kl. 10.00 arrangerar ICA Gruppen ett press- och analytikermöte
på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar delårsrapporten. Mötet webbsänds och går att följa på
www.icagruppen.se/investerare 

Det finns också möjlighet att ringa in på tel.

SE +46856642508

UK +442030089813

 

Kalender

12 april 2018                        Årsstämma

27 april 2018                        Delårsrapport Kvartal 1

16 augusti 2018                    Delårsrapport Kvartal 2

25 oktober 2018                    Delårsrapport Kvartal 3

13 december 2018                Kapitalmarknadsdag

7 februari 2019                     Bokslutskommuniké 2018

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 8 februari 2018, kl 07.00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se