ICA Gruppens delårsrapport tredje kvartalet 2015

Bra kvartal för hela koncernen

Tredje kvartalet 2015 i sammandrag

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 25 517 Mkr (22 016). Exklusive förvärvs- och avyttringseffekter, var ökningen 5,3 procent
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 1 321 Mkr (1 172). Av resultatökningen var 58 Mkr nettoeffekt från förvärvet av Apotek Hjärtat. I detta resultat ingår kostnader på 52 Mkr relaterade till integrationen av Apotek Hjärtat
  • Resultat från kvarvarande verksamhet (ICA Gruppen exkl. ICA Norge) uppgick till 979 Mkr (676). I föregående års resultat ingick nedskrivning av goodwill i inkClub med -322 Mkr
  • Resultat per aktie i kvarvarande verksamhet var 4,83 kronor (3,19)
  • Kassaflöde från kvarvarande löpande verksamhet uppgick till 955 Mkr (395)
  • ICA Gruppens kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex den 25 augusti accepterades så att ICA Gruppens ägande nådde 98,3 procent vid budperiodens slut den 1 oktober

Händelser efter kvartalets utgång

  • Efter att budperioden förlängts till den 15 oktober ökade ICA Gruppens ägande till 99 procent i Hemtex. ICA Gruppen har begärt tvångsinlösen av återstående aktier och Hemtex aktier är per den 23 oktober avnoterade från NASDAQ Stockholm
  • Den 1 oktober startade ICAs försäkringsbolag 

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

”Vi har haft ett bra kvartal i hela koncernen. Alla delar visar en god försäljningsutveckling och resultatmässigt har alla segment högre rörelseresultat än förra året på jämförbar bas. Våra utvecklingsprojekt går enligt plan och vi ligger väl i linje med de strategiska prioriteringar vi satte för 2015.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frans Benson, IR Direktör
tel. +46 8-561 500 20

ICA Gruppens presstjänst
Tel +46 10 422 52 52

Press- och analytikermöte

Onsdagen den 11 november 2015 kl. 10.00 arrangerar ICA Gruppen ett press- och analytikermöte  på Tändstickspalatset, Stockholm. Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar  delårsrapporten. Mötet webbsänds och går att följa på www.icagruppen.se/investerare. Det finns också möjlighet att ringa in på tel. +46 8 566 426 69 alternativt +44 203 428 1436.

Kalender

10 februari 2016                    Bokslutskommuniké 2015

20 april 2016                         Årsstämma

4 maj 2016                            Delårsrapport januari-mars 2016

17 augusti 2016                     Delårsrapport januari-juni 2016

9 november 2016                  Delårsrapport januari-september 2016

Hållbarhetsrapport

Den 12 november publicerar ICA Gruppen Hållbarhetsrapport för tredje kvartalet 2015. Den finns
från och med detta datum tillgänglig på icagruppen.se.

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 11, november, 2015, kl 07:00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även portföljbolagen inkClub och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar