ICA Gruppens delårsrapport tredje kvartalet 2017

Stabil resultatutveckling – hög tillväxt i e-handeln

Tredje kvartalet 2017 i sammandrag

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 26 428 Mkr (25 752), en ökning med 2,6 procent
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 1 380 Mkr (1 376)
  • Avyttring av ICA Fastigheter i Norge samt kostnader inför integration av förvärvet av IKI i Litauen påverkar rörelseresultatet exkl. engångsposter med sammanlagt  -41 Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 1 100 Mkr (1 070). I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto 5 Mkr (20)
  • Resultat per aktie var 5,45 kr (5,31)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 045 Mkr (550). Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 854 Mkr (1 045)

Händelser efter kvartalets utgång

  • Den litauiska konkurrensmyndigheten har med förbehåll om avyttring av 17 butiker godkänt förvärvet av den litauiska dagligvarukedjan IKI

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

”Vi fortsätter att generera en bra och stabil resultatutveckling även i det tredje kvartalet. Rimi Baltic levererar ett väldigt bra rörelseresultat och speciellt glädjande är att ICA Banken vänder uppåt, att Hemtex gör vinst i detta kvartal och att vår e-handel växer med god fart. Vi har också en mängd affärsprojekt av olika slag som vi driver på stor bredd i koncernen för att säkra en fortsatt god utveckling.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frans Benson, IR Direktör
tel. +46 8-561 500 20

ICA Gruppens presstjänst
Tel +46 10 422 52 52

Press- och analytikermöte

Fredagen den 10 november kl. 10.00 arrangerar ICA Gruppen ett press- och analytikermöte
per telefon. Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar delårsrapporten. Telefonkonferensen går att följa på
www.icagruppen.se/investerare 

Det finns också möjlighet att ringa in på tel.

SE +46 8 566 42662                  

UK +44 203 0089801              


Kalender

14 december 2017                Kapitalmarknadsdag

8 februari 2018                     Bokslutskommuniké 2017

12 april 2018                        Årsstämma

27 april 2018                        Delårsrapport Kvartal 1

16 augusti 2018                    Delårsrapport Kvartal 2

25 oktober 2018                    Delårsrapport Kvartal 3

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 10 november 2017, kl 07.00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se