Kommuniké från ICA Gruppens årsstämma 2015

ICA Gruppens årsstämma 2015 ägde rum onsdagen den 22 april på Globen i Stockholm. Ca 400 aktieägare och gäster deltog i årsstämman, som leddes av styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén.

ICA Gruppens årsstämma fastställde föreslagen utdelning om 9,50 kr per stamaktie för räkenskapsåret 2014. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 24 april 2015. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 29 april 2015.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Berlin, Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Jan Olofsson och Claes-Göran Sylvén. Till ny styrelseledamot valdes Jeanette Christensen Jäger. Som styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén.

Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 4 100 000 kronor, varav 950 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutades att 1 125 000 kronor ska sättas av för utskottsarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Som revisor omvaldes det registrerade revisorsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att det kommer utse Erik Åström till huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för ICA Gruppens styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilket väsentligen överensstämmer med de principer som antogs vid årsstämman 2014. Ersättningarna ska utgöras av fast lön, pension samt av två rörliga ersättningssystem i form av kontant bonus, varav det ena löper på ett år och det andra på tre år. Ledande befattningshavare förväntas årligen investera i aktier i ICA Gruppen motsvarande 5-10 procent av sin bruttolön. Befattningshavarna har efter tolv månader under vissa villkor rätt att erhålla ett nettobelopp motsvarande hälften av den summa som investerats.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av högst 141 655 stamaktier som innehas av ICA Gruppen AB.

En inspelad version av vd Per Strömbergs anförande vid årsstämman finns tillgängligt på www.icagruppen.se/arsstamma-2015.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 22, april, 2015, kl 12.30.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och sedan januari ingår Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även det helägda portföljbolaget inkClub, samt det delägda portföljbolaget Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar