Kommuniké från ICA Gruppens årsstämma 2017

ICA Gruppens årsstämma 2017 ägde rum fredagen den 7 april på Waterfront i Stockholm. 433 aktieägare och gäster deltog i årsstämman, som leddes av styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén.

ICA Gruppens årsstämma beslutade om föreslagen utdelning om 10,50 kr per stamaktie för räkenskapsåret 2016. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 11 april 2017. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 18 april 2017.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Bengt Kjell, Jeanette Jäger, Magnus Moberg, Jan Olofsson och Claes-Göran Sylvén. Till ny styrelseledamot valdes Anette Wiotti. Som styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén. Peter Berlin har avböjt omval.

Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 4 850 000 kronor, varav 1 025 000 kronor till styrelsens ordförande och 425 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutades att 1 300 000 kronor ska sättas av för utskottsarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Som revisor nyvaldes det registrerade revisorsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att det kommer utse Thomas Forslund till huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för ICA Gruppens styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningarna ska utgöras av fast lön, pension samt av två rörliga ersättningssystem i form av kontant bonus, varav det ena löper på ett år och det andra på tre år.

Slutligen beslutade årsstämman om ändring av bolagsordningen. Ändringarna innebar bl.a. att sätet ändrades från Stockholm till Solna och att bestämmelserna om aktier av serie C utgår eftersom det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns sådana aktier.

En inspelad version av vd Per Strömbergs anförande vid årsstämman kommer att finnas tillgängligt på www.icagruppen.se/arsstamma-2017.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar