Kommuniké från ICA Gruppens årsstämma 2018

ICA Gruppens årsstämma 2018 ägde rum torsdagen den 12 april på Quality Hotel Friends, Råsta Strandväg 1, Solna. 265 aktieägare, medarbetare och gäster deltog i årsstämman, som leddes av styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén.

ICA Gruppens årsstämma beslutade om föreslagen utdelning om 11 kr per aktie för räkenskapsåret 2017. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 16 april 2018. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 april 2018.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Jeanette Jäger, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Claes-Göran Sylvén och Anette Wiotti. Till ny styrelseledamot valdes Fredrik Persson. Som styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén. Jan Olofsson avböjde omval.

Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 5 600 000 kronor, varav 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 500 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutades att 1 300 000 kronor ska sättas av för utskottsarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Som revisor omvaldes det registrerade revisorsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Thomas Forslund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för ICA Gruppens styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningarna ska utgöras av fast lön, pension samt av två rörliga ersättningssystem i form av kontant bonus, varav det ena löper på ett år och det andra på tre år.

På årsstämman intervjuades vd Per Strömberg av ekonomijournalisten Mia Odebas om ICA Gruppens verksamhet. En inspelad version av intervjun kommer att finnas tillgänglig på www.icagruppen.se/arsstamma-2018

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar