Välkommen till årsstämma i ICA Gruppen AB (publ)

Aktieägarna i ICA Gruppen AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 7 april 2017, kl. 13:00, på Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm. Inregistreringen startar kl. 12:00. Lättare tilltugg serveras i anslutning till årsstämman.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 1 april 2017 (vänligen notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare vara införd i aktieboken redan på fredagen den 31 mars 2017), dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 3 april 2017 via bolagets webbplats, www.icagruppen.se, eller skriftligen under adress ICA Gruppen AB, Årsstämma 2017, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 40 vardagar mellan kl. 09:00 och 17:00.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer uppges. Aktieägare som önskar medföra biträden, dock högst två, ska lämna uppgift om detta i sin anmälan. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste i god tid före den 1 april 2017 hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman (vänligen notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare vara införd i aktieboken redan på fredagen den 31 mars 2017).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Kopia av fullmakt och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman skickas till ICA Gruppen AB, Årsstämma 2017 c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.icagruppen.se.

Anmälningar som mottas i tid kommer att bekräftas genom utsändande av inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen, jämte eventuell fullmakt och övriga behörighetshandlingar.
 

Ärenden och förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Redogörelse för bolagets verksamhet.

8. Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete och funktion.

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

13. Redogörelse för valberedningens arbete.

14. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

15. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

17. Val av revisor.

18. Beslut om valberedningen.

19. Beslut om fastställande av principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

20. Beslut om ändring av bolagsordningen.

21. Årsstämmans avslutande.
 

Styrelsens och valberedningens beslutsförslag

P 2 Valberedningen föreslår Claes-Göran Sylvén som ordförande vid årsstämman.

P 11 Styrelsen föreslår vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 om tio kronor och femtio öre (10,50 kronor) per stamaktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 11 april 2017. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 18 april 2017.

P 14 Valberedningen föreslår tio (10) ordinarie stämmovalda styrelseledamöter och ett (1) auktoriserat revisionsbolag.

P 15 Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgå med ett sammanlagt belopp om 4 850 000 kronor varav 1 025 000 kronor till styrelsens ordförande och 425 000 kronor till vardera övrig ledamot.

Valberedningen föreslår att 1 300 000 kronor avsätts för utskottsarbete enligt följande:

- För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 425 000 kronor, varav 170 000 kronor till ordförande och 85 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

- För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 175 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

- För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 225 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

- För arbete i hållbarhetsutskottet utgår ersättning med totalt 175 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

- Totalt 300 000 kronor reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till sex tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala arvodet till styrelseledamöterna 6 150 000 kronor. Valberedningen föreslår att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

P 16 Valberedningen föreslår till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omval av Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Jeanette Jäger, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Jan Olofsson och Claes-Göran Sylvén. Peter Berlin har avböjt omval. Till ny styrelseledamot föreslår valberedningen Anette Wiotti.

Valberedningen föreslår att Claes-Göran Sylvén ska omväljas som styrelsens ordförande.

Valberedningens motivering av sitt förslag till styrelse finns i valberedningens redogörelse inför årsstämman 2017 och återfinns på www.icagruppen.se. På webbplatsen återfinns även närmare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna.

P 17 Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och preferens, till revisor nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid bifall till förslaget har KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Thomas Forslund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

P 18 Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för valberedningen inför årsstämman 2018 enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter som representerar bolagets aktieägare. ICA Gruppens styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

Två av ledamöterna ska utses av den största ägaren och två ledamöter ska utses av de därefter två största aktieägarna. De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i augusti och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolaget. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara en av de ledamöter som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Ordföranden ska ha utslagsröst.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i ägandet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Valberedningen ska tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy varmed valberedningen ska beakta att styrelsen, med hänsyn till ICA Gruppen AB:s verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska valberedningen arbeta med målet att uppnå jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

i. förslag till stämmoordförande,

ii. förslag till antal styrelseledamöter,

iii. förslag till styrelseledamöter,

iv. förslag till styrelseordförande,

v. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,

vi. förslag till antal revisorer,

vii. förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor eller revisorer, samt

viii. förslag till principer för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på en valberedning. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

P 19 Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen ska godkännas av årsstämman 2017 för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Riktlinjerna ska tillämpas på de avtal som härefter ingås.

För att bolaget ska kunna rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kvalificerade ledarskapsegenskaper är det viktigt att ha ett konkurrenskraftigt ersättningspaket i linje med vad som är marknadsmässigt för ledande befattningshavare inom liknande branscher.

Ersättningsprinciperna ska vidare motivera de ledande befattningshavarna att stärka koncernens marknadsposition och resultat samt vara kopplat till långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Dessutom ska rörliga ersättningar vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier.

Nivåerna för ersättning till ledande befattningshavare inom närliggande branscher och marknader följs och utvärderas kontinuerligt. Den totala ersättningen ska bestå av följande komponenter: grundlön, pensionsförmåner, rörlig ersättning i form av kontant bonus, övriga ersättningar och förmåner samt avgångsvederlag.

Grundlön
Grundlönen ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation.

Pension
För vd och övriga ledande befattningshavare ska en premiebestämd pensionsplan tillämpas, som innebär att maximalt 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionskostnad, vilka betalas så länge anställningen består.

Ledande befattningshavare anställda i annat land än Sverige har pensionsavtal i enlighet med nationell praxis och som följer ovan angivna principer.

Bonus
Vd och övriga ledande befattningshavare i koncernen, exklusive Vd för ICA Banken, ska omfattas av två rörliga ersättningssystem i form av kontant bonus, varav det ena löper på ett år (Årligt bonusprogram) och det andra på tre år (Långsiktigt bonusprogram). Den sammanlagda bonusens storlek maximeras per person och år till motsvarande 57,5 procent av årslönen (115 procent av årslönen för vd).

Bonus ska inte vara pensionsgrundande. 

Styrelsen ska årligen besluta huruvida nya program ska startas samt bestämma finansiella måltal, målgrupp och maximal kostnad.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag
En ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader ska tillämpas för ledande befattningshavare. Avgångsvederlag ska utgå till ledande befattningshavare med upp till 12 månaders fast kontant lön om bolaget säger upp anställningen. Sådant avgångsvederlag ska vara avräkningsbart.

Vid befattningshavarens egen uppsägning ska bolaget, om bolaget väljer att göra gällande ett i vissa fall avtalat konkurrensförbud, lämna ersättning under den tid konkurrensförbudet gäller med maximalt 60 procent av den fasta lönen. Avgångsvederlag och ersättning under tid för konkurrensförbud ska inte vara pensionsgrundande.

Övriga ersättningar och förmåner
Övriga ersättningar och förmåner ska i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

Särskilda skäl
Styrelsen äger rätt att frångå föreslagna riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

P 20 Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens bestämmelser om sådana aktier utgår. Därtill förslås att verksamhetsbeskrivningen justeras med hänsyn till att ICA AB inte längre är koncernmoder, att texten som anger att val av revisor ska ske i ”förekommande fall” utgår med hänsyn till att sådant val ska ske vid varje årsstämma samt att sätet ändras från Stockholm till Solna, dvs till kommunen för huvudkontorets placering.

Med beaktande av ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt nedan.

§ 2 andra stycket

Nuvarande lydelse
Inom ramen för det grundläggande syftet att bereda vinst åt aktieägarna skall bolaget även, direkt eller genom innehav av aktier i ICA AB eller av andelar i andra företag, bevara, ut-veckla och stärka ICA-idén, som innebär att köpmän skall äga och driva daglig-varubutiker med tillgång till stordriftsfördelar och immateriella rättigheter genom ICA AB-koncernen eller genom annat företag.

Föreslagen lydelse
Inom ramen för det grundläggande syftet att bereda vinst åt aktieägarna skall bolaget även bevara, utveckla och stärka ICA-idén, som innebär att köpmän skall äga och driva dagligvarubutiker med tillgång till stordriftsfördelar och immateriella rättigheter genom ICA Gruppen AB-koncernen eller genom annat företag.

§ 3

Nuvarande lydelse
Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.

Föreslagen lydelse
Bolagets styrelse har sitt säte i Solna kommun.

§ 5 andra till elfte stycket, med följande lydelse, tas bort:

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och aktier av serie C till ett antal av högst 51 % av samtliga aktier i bolaget.

Stamaktie kan omvandlas (konverteras) till aktie av serie C på följande sätt. Ägare till stamaktie har rätt att begära att stamaktie omvandlas till aktie av serie C genom skriftlig framställning till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela aktieinnehav, vilka aktier omvandlingen avser. Styrelsen skall behandla frågor om omvandling i den tidsordning de inkommer. Beslut om omvandling skall meddelas utan dröjsmål. Omvandling skall anmälas för registrering i bolagsregistret utan dröjsmål och är verkställd när registrering i bolagsregistret och anteckning i avstämningsregistret har skett. Vid omröstning på bolagsstämma berättigar varje aktie till en röst.

Aktie av serie C medför inte rätt till kontant vinstutdelning. Aktie av serie C äger dock lika rätt som stamaktie till vinstutdelning som sker genom sakutdelning i form av aktier eller annan andel i ICA AB (org. nr 556582-1559) eller i nuvarande eller blivande dotterföretag eller intresseföretag i ICA AB-koncernen eller i företag som kan komma att överta verksamhet som bedrivs eller som kan komma att bedrivas inom ICA AB-koncernen.

Aktie av serie C medför lika rätt som stamaktie till andel i bolagets tillgångar vid bolagets upplösning. Vid nedsättning av bolagets bundna kapital med betalning till bolagets aktieägare eller vid återköp av aktier berättigar aktie av serie C endast till betalning eller ersättning enligt reglerna för vinstutdelning i föregående stycke.

Aktie av serie C kan omvandlas (konverteras) till stamaktie på följande sätt. Ägare till aktie av serie C har från och med år 2011 rätt att begära att aktie av serie C omvandlas till stamaktie genom skriftlig framställning till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela aktieinnehav, vilka aktier omvandlingen avser. Styrelsen skall fatta beslut om omvandling snarast möjligt under januari månad i det femte året efter det att begäran om omvandling har inkommit, d.v.s. tidigast i januari 2016. Omvandling skall anmälas för registrering i bolagsregistret utan dröjsmål och är verkställd när registrering i bolagsregistret och anteckning i avstämningsregistret har skett.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C skall ägare av båda aktieslagen äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär teckningsrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stam-aktier eller aktier av serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stam-aktier eller aktier av serie C, äga företräde att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall, utan hinder av regleringen vid utdelning, nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 9 andra stycket, punkterna 10, 11 och 12

Nuvarande lydelse

10. fastställande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer;

11. fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna;

12. val av styrelse och i förekommande fall revisorer;

Föreslagen lydelse

10. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;

11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

12. val av styrelse och revisorer;

För giltigt beslut enligt punkten 20 krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid årsstämman avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av bolagsstämmans beslut hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Handlingar och ytterligare information
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11 (inklusive yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen), 19 och 20 samt information om föreslagen revisor, föreslagna styrelseledamöter, årsredovisningen, valberedningens redogörelse, revisionsberättelsen, styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering enligt punkt 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, revisorsyttrande över ersättningar till ledande befattningshavare samt fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.icagruppen.se. Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av postadress.

Aktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Per dagen för denna kallelse finns 201 146 795 aktier och röster i ICA Gruppen AB (publ). Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i mars 2017
ICA Gruppen AB (publ)
Styrelsen

To English-speaking shareholders: The notice to attend the Annual Shareholders’ Meeting is available in English on http://www.icagruppen.se/en

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar