Bokslutskommuniké för ICA-koncernen 1999

Bokslutskommuniké för ICA-koncernen 1999 ¤ Starkt resultat och partnerskap med Ahold ¤ Ökad butiksförsäljning i Sverige med 2,8% och i Norge med 5,0% ¤ Resultatet efter finansnetto ökade med 53% till 1.318 MSEK ¤ Rörelseresultatet ökade med 39% till 1 310 MSEK ¤ Nettovinsten efter skatt ökade med 62% till 917 MSEK ¤ 50/50 partnerskap med Ahold om ägande av ICA-koncernen Finansiell information i sammandrag 1999 Pro forma 1998 Omsättning, MSEK 58.09 56.084 1 Rörelseresultat före avskrivningar, 2.316 2.007 MSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, 1.310 942 MSEK Rörelsemarginal, procent 2,3 1,7 Resultat efter finansiella poster, 1.318 862 MSEK Resultat efter skatt, MSEK 917 565 Vinst per aktie, SEK 27 17 Balansomslutning, MSEK 23.15 23.341 0 Soliditet, procent 38,6 35,9 Räntabilitet på sysselsatt kapital, 13,0 9,6 procent Räntabilitet på eget kapital efter 10,7 6,9 skatt, procent Koncernchefens kommentar - 1999 har varit ett mycket betydelsefullt och framgångsrikt år för ICA- koncernen. Vi har lyckats väl med fusionen mellan ICA och Hakon Gruppen och resultatet har utvecklats mycket starkt, bland annat tack vare genomförda effektiviseringsprogram. Partnerskapet med Ahold öppnar helt nya dörrar mot omvärlden. Vi blir en del av ett världsledande nätverk av dagligvarubutiker, vilket skapar fantastiska möjligheter för framtiden, säger Svante Nilsson, VD och koncernchef i ICA AB. ICA-koncernen 1999 ICA Handlarnas AB och Hakon Gruppen AS gick samman per 1999-01-01 och utgör tillsammans med ICA Menyföretagen och ICA Baltic ICA AB-koncernen. ICA-koncernen äger dessutom 50% av Statoil Detaljhandel. ICA är därmed Nordens största detaljhandelsgrupp med 4.600 butiker i Skandinavien och Baltikum. Den årliga butiksförsäljningen uppgår till cirka 127 miljarder SEK, inkl moms. Förvärvet av resterande 55 procent av aktierna i Hakon Gruppen fullföljdes i januari 1999 genom en riktad nyemission. Fusionsprocessen mellan ICA och Hakon Gruppen har drivits framgångsrikt under året. En ny koncernledning har utsetts och gemensamma funktioner för bland annat inköp och IT har etablerats. ICA och Statoil bildade ett gemensamt 50/50-ägt bolag, Statoil Detaljhandel, för driften av de nästan 1.500 Statoilstationerna i Sverige, Norge och Danmark. Affären genomfördes i augusti 1999 och Statoil Detaljhandel ingår i ICAs verksamhet som intressebolag from 1999-01-01. Under året har ett nytt butikskoncept för Statoilstationerna, ICA Express, framgångsrikt utvecklats och pilotbutiker öppnats. Hakon Gruppen har under året förvärvat stormarknadskedjan Maxi och köpt tillbaka fastighetsbolaget Hakon Eiendom från börsnoterade Steen & Ström. Dessa förvärv är strategiskt viktiga. Hakon Eiendom äger företrädesvis butiksfastigheter. I Baltikum har flera förvärv genomförts under året, bland annat 50% av EKO-kedjan i Litauen och en butik i Estland. Efter årsskiftet har Interpegro-butikerna i Lettland förvärvats. ICA Förlaget har under året avyttrats till ICA Förbundet för MSEK 200. I december 1999 träffade ICAs huvudägare en preliminär överenskommelse om ett partnerskap med den holländska internationella dagligvarukoncernen Royal Ahold. I uppgörelsen värderades ICA till 31,3 miljarder SEK. Härmed får ICA en världsledande partner som tillför stärkt konkurrenskraft för ICA-koncernen och dess handlare. ICAs framtida ägande planeras bli Ahold 50 procent, ICA Förbundet 30 procent och Canica (Stein-Erik Hagen) 20 procent. Som en följd av denna affär avbröts förberedelserna för en börsnotering av ICA under 2000. I november lanserade ICA ett bonusprogram i Sverige kopplat till ICA Kundkort. Lanseringen är en succé och har lett till 590 000 nyanmälda kortinnehavare fram till mars 2000. Cirka 2.4 miljoner hushåll har därmed ICA Kundkort. Marknaden Sverige ICA-handlarna ökade sin försäljning med 2,8 procent. Det är något sämre än för branschen totalt som ökade med 3,1 procent. Att ICA-handlarna har lägre försäljningsökning än branschens genomsnitt beror huvudsakligen på den pågående förändringsprocessen av marknadsföringen samt att antalet etableringar varit få under året. Bäst utveckling inom ICA hade lågpris- och större butiker. ICA-handlarnas sammanlagda butiksförsäljning uppgick till 65,7 miljarder SEK, inkl moms. Norge Hakon Gruppens butiker ökade sin detaljhandelsomsättning med 5,0 procent, vilket är bättre än totalmarknadens ökning på ca 2,8 %. Lågprisbutiker har haft den bästa utvecklingen på den norska marknaden. Rimi ökade mest av Hakon Gruppens kedjor. Hakon Gruppens samlade butiksomsättning uppgick till 28,8 miljarder SEK inkl moms. Baltikum Utvecklingen för ICAs butiker i Baltikum är fortsatt positiv. Rimibutikerna i Riga ökade sin omsättning med 47 % till 347 MSEK. Omsättning och resultat Koncernens omsättning blev 58.091 MSEK (56.084). Ökningen jämfört med proformaredovisningen är 2.006 MSEK eller 3,6 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 16% till 2.316 MSEK (2.007). Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade med 39% till 1.310 MSEK (942) och rörelsemarginalen till 2,3% (1,7%). Resultatet före skatt och minoritetsandelar ökade med 53 % till 1.318 MSEK (862). Exklusive reavinsten för ICA Förlaget blev resultatet 1.200 MSEK (862). Statoil Detaljhandel redovisas som intressebolag enligt kapitalandelsmetoden from 1 januari 1999. Finansnettot försämrades med 59 MSEK till -145 MSEK. Orsakerna är högre investeringstakt, förvärvet av Statoil Detaljhandel och lägre resultat i finansförvaltningen. Kassaflödet från verksamheten efter investeringar och rörelsekapitalförändring försämrades till -1 215 MSEK (540). Räntabiliteten på sysselsatt kapital ökade till 13,0 procent (9,6). Räntabiliteten på eget kapital ökade till 10,7 procent (6,9). Finansiell ställning Balansomslutningen minskade med MSEK 191 till 23.150 MSEK (23.341). Koncernens likvida medel per 31 december uppgick till 1.150 MSEK (4.036). Netto räntebärande skulder och avsättningar ökade till 5.710 MSEK (3.668). Det egna kapitalet uppgick till 8.798 MSEK (8.276). Soliditeten uppgick till 38,6 procent (35,9). Investeringar Investeringarna, jämfört med proformaredovisningen, uppgick till 3.082 MSEK (1 734). Den största enskilda investeringen är Statoil Detaljhandel. Moderbolaget Moderbolaget har inte haft någon försäljning under perioden. Rörelseresultatet blev -58 MSEK (-40). Förslag till utdelning och bolagsstämma Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman att utdelningen för 1999 blir 103:57 SEK (7:00) per aktie. Årets bolagsstämma kommer att hållas på Berns/Chinateatern i Stockholm den 12 april 2000 klockan 10.00. Stockholm den 7 mars 2000 ICA AB (publ) Svante Nilsson VD och koncernchef Kommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Samtliga jämförelser i denna rapport sker med proformaredovisning för ICA- koncernen efter förvärvet av samtliga aktier i Hakon Gruppen samt Hakon Eiendom och Maxi Norge samt avyttring av ICA Förlaget. Jämförelse sker således med den verksamhet som idag motsvarar ICA-koncernen. För ytterligare information Svante Nilsson, VD och koncernchef ICA AB, via + 46 8 585 50272 Peter Ruzicka, vVD ICA AB, +47 23 05 5000 Johan Röhss, finansdirektör ICA AB, + 46 8 585 50218 Resultaträkning i sammandrag ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00980/bit0002.pdf

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar