Förändringsarbetet påverkar ICA-koncernens resultat

Förändringsarbetet påverkar ICA-koncernens resultat ICA-koncernen, dvs ICA-handlarnas samägda företag för detaljhandels- utveckling, inköp, mm, redovisar ett resultat efter finansiella poster på 521 miljoner kr (607 efter korrigering för jämförelsestörande poster) för årets första åtta månader. Försäljningen i koncernen når 25 879 miljoner kr (25 504 mkr). I förra årets resultat ingick såväl reavinst vid avyttring av Ellos som andra jämförelsestörande poster med sammanlagt 164 miljoner kr. Koncernens soliditet har ökat till 40,6% (38,1%). - Koncernresultatet är tillfredsställande med tanke på de omfattande omstruktureringar som genomförts under året. Första halvåret tyngdes av kostnader sammanhängande med dessa. Men redan nu börjar vi se resultatet av våra förändringar. Det säger Svante Nilsson, VD ICA Handlarnas AB. - Ökade satsningar på butiksutveckling och vår just nu höga etableringstakt har också påverkat resultatet. Den globala turbulensen på den finansiella marknaden har försvagat finansnettot de senaste månaderna. Börsnotering ICA-koncernen har aviserat planer på börsintroduktion och diskuterar även samgående med norska Hakon Gruppen, som idag ägs till 45% av ICA. - Vi arbetar vidare med dessa frågor enligt planerna, kommenterar Roland Fahlin, koncernchef ICA Handlarnas AB. Den 4 november vid en extra förbundsstämma fattar ICA-handlarna ett inriktningsbeslut när det gäller börsnotering. ICA-butikerna ICA-handlarnas butiker ingår inte resultatmässigt i redovisningen med undantag för ett litet antal i uppbyggnadsskede eller under överlåtelse. Under årets första åtta månader har ICA-handlarnas 2200 butiker ökat sin försäljning med 2,9 %, vilket är bättre än marknaden i stort. Det innebär en försäljning på 42,3 miljarder. Bilaga: Tabeller För ytterligare information Svante Nilsson, VD ICA Handlarnas AB, via 08/585 50 272 Roland Fahlin, koncernchef, via 08/585 50 551 Elisabeth Lundberg, presschef, 08/585 50 267, 0708/655 804 ICA koncernens bokslut januari - augusti i sammandrag Resultaträkning i sammandrag (Mkr) Januari - augusti 1998 1997 Försäljning 25.879 25.504 Rörelsens kostnader - - 25.598 25.998 Övriga rörelseintäkter 487 561 Jämförelsestörande poster 0 - 50 Andel i dotterföretags resultat - 37 13 Andel i intresseföretags resultat 116 119 Rörelseresultat 447 549 Finansiella intäkter och kostnader 74 8 Jämförelsestörande poster 0 214 Resultat före skatt och minoritet 521 771 ICA koncernens balansräkning i sammandrag Mkr 98-08-31 97-08-31 Anläggningstillgångar 7.677 6.997 Övriga omsättningstillgångar 4.220 5.552 Likvida medel och placeringar 3.445 3.053 Summa tillgångar 15.342 15.602 Räntefria skulder 4.896 5.075 Räntebärande skulder 4.224 4.582 Eget kapital 6.222 5.945 Summa skulder och eget kapital 15.342 15.602 Soliditet 40,6 % 38,1 %

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar