ICM Logistik AB (publ), delårsrapport, jan-sept 2001

ICM Logistik AB (publ), delårsrapport, jan-sept 2001 · Rörelsens intäkter ökade med 16,6 % till 88,7 (76,1) mkr · Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (1,3) mkr · Hög tillväxt för internationella flyttransporter · Sommarens nyemission blev övertecknad · Aktien noterades vid AktieTorget den 10 oktober Viktiga händelser under perioden Inför året tecknades flera nya kontrakt avseende internationella flyttransporter. Samtidigt har flera stora avtal förlängts med inrikeskunder. I januari etablerades verksamhet i Göteborg. Vidare har försäljningsorganisationen förstärkts. Utrikesverksamheten i Stockholm kvalitetscertifierades enligt branschstandarden FAIM (FIDI Accredited International Mover). Lägre efterfrågan under april och maj medförde minskad fakturering med negativt resultat till följd. Det senaste kvartalet har bolaget redovisat hög fakturering och positivt rörelseresultat. Under sommaren genomfördes en nyemission av aktier i syfte att sprida ägandet i bolaget inför noteringen vid AktieTorget som ägde rum den 10 oktober. Försäljning och resultat Nettoomsättningen ökade med 16,6 procent under perioden och uppgick till 88.731 (76.109) tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till - 1.868 (1.286) tkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.323 (621) tkr. Det lägre resultatet jämfört med föregående år beror främst på att koncernen befinner sig i en expansionsfas. Nyetableringar och satsningar under året har belastat resultatet fullt ut. Finansiell ställning Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 46.588 tkr och soliditeten till 28,6 procent. Likvida medel uppgick till 66 tkr jämfört med 6.408 tkr vid årsskiftet. Det negativa kassaflödet under perioden härrör till största delen från rörelseresultatet samt en ökning av rörelsekapitalet. Hög tillväxt i bl a utrikestrafiken har medfört att rörelsekapital har bundits i kundfordringar. Under perioden har investeringar, i främst fordon, genomförts på sammanlagt 742 (8.715) tkr. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 4.530 (3.840) tkr. Resultatet efter finansiella investeringar uppgick till 273 (-195) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12 (73) tkr. Några investeringar har ej genomförts under perioden. På bolagsstämman i april genomfördes split av aktien från 23.541 st till 2.354.100 st aktier. Under perioden har en nyemission av 145.900 st aktier genomförts vilket innebär en utspädning motsvarande 5,8 procent. Bolaget tillfördes 1.167.000 kr i nytt eget kapital före avdrag för emissionskostnader. Efter emissionen har bolaget 2.500.000 st aktier och 2.500.000 kr i aktiekapital. Utsikter 2001 Ledningens bedömning är att verksamheten under fjärde kvartalet ger ett fortsatt rörelseöverskott. Prognosen bygger på antagandet att utvecklingen av bolagets marknader blir oförändrat stark. Faktureringstillväxten för verksamhetsåret 2001 bedöms uppgå till cirka 15,0 (5,7) %. Den löpande verksamheten förväntas generera ett positivt kassaflöde fr o m fjärde kvartalet. Nästa rapporttillfälle är offentliggörandet av bokslutskommuniké för 2001 den 26 februari 2002. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. Stockholm den 26 oktober 2001 Bo Svedberg Verkställande direktör ICM är en koncern grundad 1985 som utvecklar, marknadsför och producerar logistiklösningar för oemballerat och ömtåligt gods. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten. Andra viktiga områden är IT-logistik, internationella flyttransporter, kulturtransporter samt lager och distribution. Koncernen omsatte 104 mkr och sysselsatte i genomsnitt 124 anställda under 2000. Egna terminaler finns i Göteborg, Lund, Stockholm och Örebro. Fordonsflottan består av egna fjärrlastbilar och lastbilar för distribution samt växelflak och containrar. Moderbolagets, ICM Logistik AB (publ), aktie är noterad vid AktieTorget. För ytterligare information: ICM Logistik AB, VD Bo Svedberg, tfn: 08 - 445 70 95, mobil: 0708 - 73 59 77, e-post: bo.svedberg@icm.se. Bolagets hemsida har adressen www.icm.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00230/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00230/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar