Årsstämma i Intellecta AB (publ)

Kallelse har utfärdats till årsstämma i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151. Årsstämman hålls torsdagen den 10 maj 2012, kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 4 maj 2012, dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast fredagen den 4 maj 2012, helst före kl. 15.00 under adress: Intellecta AB (publ), Årsstämma, Box 19063, 104 32 Stockholm. Anmälan kan även ske per telefon 010- 21 22 000, fax 010-21 22 800, eller e-post till anmalan@intellecta.se eller via bolagets webbplats på adress www.intellecta.se.

Kallelse har skett genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, www.intellecta.se/Start/Om+Intellecta/Bolagsstyrning/Arsstammor.

Kallelse och de handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman skickas till de aktieägare som begär det. Begäran kan göras på något av ovan angivna sätt.

Stockholm i april 2012
Intellecta AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mats Lönnqvist, styrelseordförande,
070-591 55 63, e-mail: mlonnqvist@resolvator.se

Richard Ohlson, vd och koncernchef, 010-21 22 005, 0709- 75 99 11, e-mail: richard.ohlson@intellecta.se

Intellecta AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm
Tel: 010-21 22 001

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 kl 14.30 (CET).

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är cirka 450 medarbetare på nio orter i Sverige, Danmark och Kina. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en fortsatt internationalisering.

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.

www.intellecta.se

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar