Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012

Kraftigt förbättrat resultat för Q 4 som överträffade tidigare prognos
Starkt avslut av året för affärsområdet Infolog

Intellecta redovisar ett kraftigt förbättrat resultat i Q4 som överträffar den resultatprognos vi lämnade till marknaden den 13 december 2012. Förbättring har skett tack vare affärsområde Infolog som har haft ett mycket starkt avslut på året. Vårt framtida fokus ligger först och främst på att utveckla affärsområde Consultings tillväxt och lönsamhet samt stärka vårt erbjudande inom digital - och rörlig kommunikation.

Fjärde Kvartalet 2012
Nettoomsättningen uppgick till 164,5 MSEK, vilket är en minskning med 9,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under det andra halvåret har intäktsminskningen stabiliserats även om efterfrågan fortfarande påverkas negativt av oron inom eurozonen och osäkerheten på finansmarknaden. Vi lyckades dock motverka denna utveckling och kan notera en successiv återhämtning av affärsvolymerna genom ökade säljinsatser och en fortsatt stärkt erbjudandemix.
   Intellecta aviserade, enligt pressmeddelande den 13 december 2012, att resultatet efter finansnetto och före engångsposter, beräknades uppgå till mellan 3-6 (-6,1) MSEK för det fjärde kvartalet. Det faktiska resultatet uppgick till 6,5 MSEK, vilket är en förbättring med 12,8 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Jag är glad över att vi har kunnat överträffa den resultatprognos vi tidigare lämnade till marknaden.
   Under fjärde kvartalet genomförde vi omstruktureringar som resulterade i uppsägning av 25 medarbetare. Dessa åtgärder, kopplade till tidigare genomförda åtgärder, har lett till en minskning av personalkostnaderna under perioden, exklusive avvecklingskostnader för uppsagd personal, med 11,3 MSEK mot- svarande 13,6 procent jämfört med föregående år. Bruttomarginalen förbättrades samtidigt med 2,4 procentenheter till 63,9.
   Affärsområde Infologs nettoomsättning växte med 6,1procent under kvartalet. Vi noterade ökade volymer inom ett flertal tjänsteområden. Rörelseresultatet före engångsposter förbättrades med 10,5 MSEK till 9,1 MSEK. Detta är en mycket stark prestation med tanke på de rådande marknadsförutsättningarna.

Framtidsutsikter
Affärsområde Consulting förbättrade under fjärde kvartalet sitt rörelseresultat före engångsposter med 1,1 MSEK till 0,2 MSEK och behöll sin bruttomarginal på en tillfredsställande nivå, 60,2 procent, trots att nettoomsättningen minskade med 25,5 procent till 68,3 MSEK. Vårt fokus ligger nu först och främst på att vända intäktstutvecklingen genom ökade satsningar på sälj, vidareutveckling av vårt erbjudande mot digitalkommunikationslösningar samt utökat samarbete mellan våra olika bolag för att förbättra möjligheterna att vinna nya kunder samt att använda våra resurser mest effektivt. Våra kunders behov står alltid i fokus och det är därför glädjande att Intellectas dotterbolag Rewir kom på medaljplats för 11:e året i rad i Årets byrå. Rewir tog silver i tävlingen som kartlägger hur nöjda Sveriges kommunikationsköpare är med sina byråer. Vi har också identifierat ett antal tillväxtområden som vi satsar på och som kommer att börja visa resultat under 2013.
   Utöver vårt fokus på intäkter, kommer genomförda omstruktureringar och anpassningar till det rådande konjunkturläget att reducera koncernens kostnadsmassa från och med 2013 med totalt 34,1 MSEK, varav personalkostnaderna minskar med cirka 31,3 MSEK.
   Samtidigt ser vi kontinuerligt över alternativ för att ytterligare öka aktievärdet. Marknaden förändras i snabb takt mot digitaliserad kommunikation och Intellecta har därför gjort en grundlig genomlysning av dotterbolagens nuvarande marknadsposition, potential för framtida tillväxt och intjäning, samt av kompetenser och resurser. Som ledande kommunikationskoncern behöver Intellecta ta del av och vara aktivt drivande i den pågående strukturomvandlingen och konsolideringen inom hela kommunikationsmarknaden. Vi kommer under 2013 att bland annat stärka vårt erbjudande inom digital- och rörlig kommunikation genom förvärv, nyrekrytering och andra strukturinitiativ och därmed ta vara på möjligheterna till snabbare tjänsteutveckling och lönsam tillväxt.
   Ledningen har lagt mycket tid på strategiska frågor för att anpassa Intellecta till de omvärldsförändringar som sker och för att rusta oss för att ännu bättre möta våra kunders behov. Resultatet för fjärde kvartalet är en tydlig indikation att vi är på rätt väg. Jag är stolt över detta samtidigt som jag inte är nöjd förrän jag ser ytterligare förbättringar. Vårt arbete för att nå och överträffa våra finansiella mål fortsätter därför oförtrutet under 2013.

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER-DECEMBER 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 164,5 (181,2) MSEK, en minskning med 9,2 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 (-5,5) MSEK exklusive poster av engångskaraktär om -13,4 (-11,1) MSEK, en resultatförbättring med 12,8 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,1 (-16,6) MSEK inklusive poster av engångskaraktär om -13,4 (-11,1) MSEK, en resultatförbättring med 10,5 MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (-15,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie blev -0,50 (-3,65) SEK.

JANUARI-DECEMBER 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 616,2 (694,5) MSEK, en minskning med 11,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,4 (5,1) MSEK exklusive poster av engångskaraktär om -77,1 (28,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -67,7 (33,7) MSEK inklusive poster av engångskaraktär om -77,1 (28,6) MSEK.
 • Rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick till 1,5 (0,7) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -52,7 (20,2) MSEK.
 • Resultatet per aktie blev -12,60 (4,75) SEK.
 • Återbetalda momsbelopp under perioden uppgick till 17,1 MSEK. Beloppen har reserverats.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 SEK per aktie.

För bokslutskommunikén i sin helhet, vänligen besök:
www.intellecta.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 0707 16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör, Intellecta AB
010-21 22 001, 0709-48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 0707-35 07 02, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm
Tel: 010-212 20 01

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2013 kl. 8:05 (CET).

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är 385 medarbetare på nio orter i Sverige, Danmark och Kina. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en fortsatt internationalisering. www.intellecta.se

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar