Delårsrapport Q2, 1 januari - 30 juni 2011

”En period av konjunkturavmattning i takt med en turbulent marknad där framförallt efterfrågan på mer strategiskt orienterade tjänster har varit avtagande medan efterfrågan på taktiska tjänster varit fortsatt god.”
– Richard Ohlson, vd och koncernchef Intellecta AB

Under det andra kvartalet ökade Intellectas nettoomsättning med 10,6 procent till 194,3 (175,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 10,0 (7,7) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 5,1 (4,4) procent. I rörelseresultatet ingår reavinster om 5,7 MSEK.
För det första halvåret 2011 redovisar Intellecta en tillväxt på 5,4 procent och ett rörelseresultat på 57,6 (28,0) MSEK. I resultatet ingår momsåterbetalningar om 31,8 MSEK och reavinster om 6,0 MSEK.

Affärsområdet Infolog redovisar en god utveckling med fortsatt förbättrat resultat, ökade marginaler och ökande affärsvolymer. Affärsområdets nettoomsättning uppgick under det andra kvartalet till 105,7 (101,7) MSEK, en tillväxt med 3,9 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 8,6 (6,4) MSEK exklusive reavinster om 5,7 MSEK. Rörelsemarginalen stärktes till 8,1 (6,3) procent före reavinster.
Den 1 juni såldes programvaruplattformen CoreDoc för skapande, underhåll och parallellpublicering av produktkataloger. Affären, som är ett led i att renodla affärsområdet Infologs verksamhet, resulterade i en reavinst på 2 MSEK samt en rörlig köpeskilling om cirka samma belopp.

-   Bakom Infologs goda utveckling ligger en omstrukturering av verksamheten och en satsning på breda kunderbjudanden med spjutspetskompetens i kombination med en produktionsanläggning som hör till de mest moderna i hela Europa, säger Richard Ohlson, vd och koncernchef på Intellecta AB. I syfte att ytterligare stärka konkurrenskraften och optimera intjäningen fusionerar vi Intellecta Infolog AB med Ekotryck Redners AB under ett nytt bolagsnamn, Ineko. Det sker per den 1 september 2011 och verksamheterna inom Stor-Stockholm samlokaliseras. Fusionen väntas ge full effekt från och med 2012 med en kostnadseffektivisering som uppskattas till 10 MSEK per år.

Under det andra kvartalet uppvisade affärsområdet Consulting en något negativ resultatutveckling. Nettoomsättningen ökade med 19,6 procent till 95,2 (79,6) MSEK, varav arvodesintäkterna ökade med 17,7 procent till 57,1 (48,5) MSEK. Rörelseresultatet blev negativt -0,4 (2,5) MSEK.

-   Consultings rörelseresultat beror i hög grad på minskade affärsvolymer inom tjänsteområdet B2B-reklam, säger Richard Ohlson. Ett åtgärdspaket har därför tagits fram för tjänsteområdet, vilket beräknas kunna förbättra resultatet med cirka 2,0 MSEK under andra halvåret 2011 och cirka 4,0 MSEK på årsbasis vid full kostnadseffekt.

Intellectas balansräkning är stark med en soliditet som stärkts till 42 (39) procent och en låg skuldsättning då nettoskulden minskat med 60 procent till 58 (141) MSEK. Bolagets starka finansiella ställning ger därför utrymme för fortsatta strategiska förvärv.

Intellecta har ansökt om ytterligare momsåterbetalningar om sammanlagt cirka 34 MSEK varav 14,8 MSEK utbetalats hittills till Intellecta. Därefter återstår att ansöka om ytterligare cirka 16 MSEK. Skatteverkets senaste direktiv gör det oklart hur återbetalda momsbelopp fortsättningsvis ska redovisas i verksamheten och därmed vilken resultatpåverkan det får för Intellecta. Intellecta har valt att tills vidare skuldföra beloppet om 14,8 MSEK.

ANDRA KVARTALET, APRIL-JUNI, 2011 I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen ökade med 10,6 procent till 194,3 (175,6) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 10,0 (7,7) MSEK varav reavinster svarade för 5,7 MSEK
Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 (4,4) procent
Resultatet efter skatt uppgick till 6,4 (5,1) MSEK
Resultatet per aktie blev 1,50 (1,20) SEK*

*Någon utspädning förekommer inte under den angivna perioden.

FÖRSTA HALVÅRET 2011 I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen ökade med 5,4 procent till 378,2 (358,9) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 57,6 (28,0) MSEK varav momsåterbetalningar och reavinster svarade för 31,8 MSEK respektive 6,0 MSEK
Rörelsemarginalen ökade till 15,2 (7,8) procent, exklusive momsåterbetalningar och reavinster 5,2 (7,8) procent
Resultatet efter skatt uppgick till 41,6 (19,8) MSEK
Resultatet per aktie ökade till 9,80 (4,65) SEK*
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 73,7 (36,1) MSEK

*Någon utspädning förekommer inte under den angivna perioden.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök:
www.intellecta.se

Se Richard Ohlson, vd och koncernchef, och Lotta Boman, informations- och kommunikationschef, kommentera delårsrapporten:

http://vms.admin.qbrick.com/Player3.aspx?mid=DA6360B4&width=480&height=272&as=0&fs=1&rp=0&cb=1&il=0&sp=1

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Ohlson, vd och koncernchef Intellecta AB
010-21 22 005, 0709-75 99 11, richard.ohlson@intellecta.se

 
Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är cirka 460 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en fortsatt internationalisering.
www.intellecta.se

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar