Intellecta Delårsrapport 1  januari – 30 september 2013

-        Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet för jämförbara enheter uppgick till 21,9 (-43,5) MSEK

-        Rörelseresultatet för det tredje kvartalet för jämförbara enheter uppgick till -6,9 (-8,5) MSEK exklusive poster av engångskaraktär

-        Avyttringen av affärsområde Infolog slutförd per den 31 augusti 2013

-        Per sista september har Intellecta en stark balansräkning med 212 MSEK i eget kapital och 63 procent i soliditet

-       Implementeringen av Intellectas nya strategi fortsätter med ett förvärv och en avsiktsförklaring

Välkommen till det nya Intellecta

-        Jag är stolt över att kunna presentera det nya Intellecta efter ett kvartal under vilket vi har förbättrat vår lönsamhet, genomfört avyttringen av Infolog samt annonserat nästa steg i vår strategiimplementering. Jag vill också lyfta fram och tacka alla medarbetare på Intellecta för goda arbetsinsatser som ligger bakom resultatförbättringen, säger Yann Blandy, VD och koncernchef för Intellecta.

Tredje kvartalet 2013: förbättrat resultat för jämförbara enheter

Resultatet före skatt för det tredje kvartalet för jämförbara enheter förbättrades med 1,8 MSEK till -7,1 MSEK före engångsposter. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 80,6 MSEK, vilket är en minskning med 13,4 procent. Minskningen hänför sig främst till inköp för kunds räkning där Intellecta har låga marginaler. Arvodesintäkterna sjönk under samma period med 6,6 procent.

-        Det är glädjande att vi trots det utmanande marknadsläget lyckats förbättra vårt resultat för jämförbara enheter. Vi kan konstatera att den renodlings- och effektiviseringsprocess vi startade inom koncernens bolag förra året ger effekt och stärker koncernens marknadsposition. Bolagen i det nya Intellecta är trimmade och väl positionerade för att möta kundernas behov. Under perioden har också en rad nya kunder och uppdrag tillkommit; exempelvis Köpenhamns flygplats, Esrums Kloster, inkClub, Oriflame, Regeringen.se. Kundsamarbetena startas successivt under hösten och uppdragen kommer i flera fall att löpa långt in under 2014, säger Yann Blandy, VD och koncernchef för Intellecta.

Under de första nio månaderna redovisar Intellecta en nettoomsättning om 388,3 MSEK, en minskning med 5,3 procent. Resultatet före skatt och engångsposter ökade med 8,4 MSEK till 8,3 MSEK jämfört med föregående år. För nio månader uppgick resultatet före skatt, inklusive engångsposter, till 60,3 (-52,0) MSEK. Engångsposterna om totalt 52,0 (-51,9) MSEK representeras av engångskostnader redovisade under det tredje kvartalet samt av ett återfört momsbelopp om 27,5 (-) MSEK och en ytterligare omstruktureringskostnad om - (-5,6) MSEK under det första kvartalet.

Avyttring av Infolog

Under kvartalet har avyttringen av Infolog framgångsrikt genomförts och skapat en stabil finansiell bas för Intellectas framtida utveckling. Intellectas balansräkning ger oss nu möjlighet till investeringar och förvärv.

Reavinsten för försäljningen av Infolog till Investeringsfonden Accent Equity 2012 uppgick till 54,3 MSEK, varav reavinsten för moderbolaget svarade för 34,6 MSEK. Efter transaktionen och goodwillnedskrivningen om 35 MSEK uppgick Intellectas eget kapital och balansomslutning till 212,4 MSEK respektive 334,5 MSEK per den 30 september 2013. Soliditeten uppgår till 63 procent.

Implementering av Intellectas nya strategi

Efter kvartalets utgång har Intellecta annonserat förvärvet av en majoritet i den danska digitalbyrån Propeople Group ApS. Detta är det första konkreta steget i Intellectas nästa strategiska fas. Affären innebär att Intellecta förvärvar 60 procent av aktierna i Propeople i två steg med 51 procent i år (2013) och 9 procent senast under Q1/2015. Propeople konsolideras i Intellectas verksamhet från och med den 1 november 2013.

I samband med förvärvet av Propeople offentliggjorde Intellecta även avsikten att förvärva en majoritet av upp till 70 procent av aktierna i en nordisk digital fullservicebyrå med egen produktionskapacitet och tunga konsumentvarumärken i sin kundportfölj. Affären som väntas vara slutförd innan årsskiftet beräknas tillföra Intellecta minst 50 MSEK i intäkter på årsbasis samt omgående förbättra Intellectas tillväxt och lönsamhet.

Intellecta har under de senaste månaderna framgångsrikt implementerat de första två milstolparna i sin strategi:

  • Fokus på ett affärsområde: Consulting;
  • Öka koncernens digitala fokus och skapa kritisk storlek.

-        Vi fortsätter nu arbetet med att infria våra övriga milstolpar; att föreslå en extra utdelning kopplad till avyttringen av Infolog (i samband med årsstämman i maj 2014) och att inom 24 månader från Infologs avyttring fördubbla Intellectas intäkter på årsbasis. Den sista milstolpen, att nå samtliga finansiella mål (tillväxt, lönsamhet och soliditet), ska vara infriad inom 36 månader från Infologs avyttring. Jag har goda förhoppningar om att detta ska vara möjligt och känner stor entusiasm och tillförsikt inför utmaningen, avslutar Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta.

För jämförbarhet har koncernens resultaträkning räknats om och redovisas som kvarvarande och avvecklad verksamhet efter försäljningen av affärsområde Infolog.

TREDJE KVARTALET, JULI-SEPTEMBER

Inklusive avvecklad verksamhet (exklusive Infolog i september 2012)

-  Nettoomsättningen uppgick till 80,6 (95,4 ) MSEK.

-  Nettoomsättningen för jämförbara enheter uppgick till 80,6 (93,1) MSEK, en minskning med 13,4 procent.

-   Rörelseresultatet uppgick till -6,9 (-8,5) MSEK exklusive poster av engångskaraktär om -45,0 (-46,3) MSEK.

-   Reavinsten uppgick till 54,3 (-) MSEK

-   Resultatet efter skatt uppgick till 21,9 (-43,5) MSEK.

-   Resultatet per aktie blev 5,20 (-10,40) SEK.  

Kvarvarande verksamhet

-   Nettoomsättningen uppgick till 41,5 (52,5) MSEK, en minskning med 21,0 procent.

-   Arvodesintäkterna för jämförbara enheter uppgick till 28,2 (30,2) MSEK, en minskning med 6,6 procent.

-  Rörelseresultatet uppgick till -9,9 (-12,6) MSEK exklusive poster av engångskaraktär om -45,0 (-46,3) MSEK.

-   Reavinsten uppgick till 54,3 (-) MSEK.

-   Resultatet efter skatt uppgick till 15,9 (-47,2) MSEK.

-   Resultatet per aktie blev 3,80 (-11,30) SEK.

-   Soliditeten stärktes till 63 (35) procent, en ökning med 80 procent.

JANUARI-SEPTEMBER

Inklusive avvecklad verksamhet (exklusive Infolog i september 2012)

-   Nettoomsättningen uppgick till 388,3 (423,8) MSEK.

-   Nettoomsättningen för jämförbara enheter uppgick till 388,3 (410,0) MSEK, en minskning med 5,3 procent.

-   Rörelseresultatet uppgick till 9,7 (1,8) MSEK exklusive poster av engångskaraktär om -17,5 (-51,9) MSEK.

-   Rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick till 2,5 (0,4) procent.

-   Resultatet efter skatt uppgick till 55,2 (-41,5) MSEK.

-   Resultatet per aktie blev 13,15 (-9,95) SEK.  

Kvarvarande verksamhet

-   Nettoomsättningen uppgick till 170,8 (207,9) MSEK.

-   Arvodesintäkterna för jämförbara enheter uppgick till 114,0 (124,9) MSEK, en minskning med 8,7 procent.

-  Rörelseresultatet uppgick till -17,7 (-23,7) MSEK före poster av engångskaraktär om -43,8 (-46,3) MSEK.

-   Resultatet efter skatt uppgick till 8,4 (-58,7) MSEK.

-   Resultatet per aktie blev 2,00 (-14,05) SEK.

-   Soliditeten stärktes till 63 (35) procent, en ökning med 80 procent.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Bokslutskommuniké den 20 februari 2014.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök:www.intellecta.se

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, CFO, Intellecta AB
010-212 20 01, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellectas mission är att öka våra kunders konkurrensförmåga genom att erbjuda spjutspetskompetenser och innovativa kommunikationslösningar. Genuin affärsförståelse, thought leadership, kreativitet och innovation samt prestation driver vår mission. Vi är cirka 350 konsulter i Sverige, Danmark, USA, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien och Kina.

Vision – We are Northern Europe's Most Talented and Best Performing Communications Advisors. We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies.
www.intellecta.se

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera