Intellecta Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

- Resultat före skatt för det andra kvartalet uppgick till 3,1 MSEK. En förbättring med 12,2 MSEK i linje med lämnad prognos
- Nettoomsättningen för det andra kvartalet visade en organisk tillväxt om 0,7 procent för jämförbara enheter
- Intellecta implementerar en ny strategi
- Vid nästa årsstämma avser Intellecta att föreslå en extra utdelning om 6 SEK per aktie kopplad till avyttringen av Infolog

I delårsrapporten för första kvartalet 2013 aviserade Intellecta att koncernen för andra kvartalet räknade med att redovisa ett resultat före skatt på mellan 1,5 och 6,5 (-9,1) MSEK samt att i enlighet med ny strategi fokusera på ett affärsområde med ökad digital närvaro.

- Resultatprognosen för andra kvartalet är uppnådd och renodlingen av koncernen är under genomförande då affärsområdet Infolog är under försäljning, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta.

Andra kvartalet 2013: ökat resultat i linje med prognos samt organisk tillväxt
Resultatet före skatt för det andra kvartalet förbättrades med 12,2 MSEK till 3,1 MSEK. Nettoomsättningen för det andra kvartalet visade en organisk tillväxt om 0,7 procent för jämförbara enheter. Under det första halvåret redovisar Intellecta en nettoomsättning om 307,7 MSEK, en minskning med 5,8 procent. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 2,1 procent. Resultatet före skatt ökade med 39,7 MSEK till 42,9 MSEK jämfört med föregående år. I resultatet ingår intäktsförda momsbelopp om 27,5 MSEK. Exklusive momsbeloppet förbättrades resultatet under första halvåret med 12,2 MSEK till 15,4 MSEK.

Soliditeten har stärkts sedan årsskiftet med 7 procentenheter till 41 procent. Nettoskuldsättningsgraden är låg och uppgår till 25 procent av eget kapital.

Generellt har första halvåret och i synnerhet andra kvartalet fortsatt präglats av en tuff marknad. Vi har dock kunnat förbättra vår finansiella prestation inom både Infolog och Consulting, även om det finns mycket kvar att göra inom Consulting för att kunna komma tillbaka till en tillfredställande lönsam tillväxt. På kundsidan har vi, speciellt mot slutet av andra kvartalet, sett en ökad aktivitet och vunnit ett antal större kunder och projekt inom båda affärsområdena. Vår förväntning är att aktivitetsnivån hos kunderna kommer att fortsätta förbättras under resten av året.

Intellecta implementerar en ny strategi
Intellecta implementerar sin sedan tidigare aviserade nya strategiska riktning; att ur ett koncernperspektiv renodla för att maximera aktieägarvärde, kundvärde och medarbetarvärde. Styrelsen för Intellecta har beslutat att fokusera helt på Consulting genom att avyttra affärsområde Infolog (tjänster inom grafisk produktion och informationslogistik).

Infolog avyttras till Investeringsfonden Accent Equity 2012 enligt pressmeddelande lämnat den 5 juli. Försäljningen ska enligt plan slutföras under tredje kvartalet 2013 efter konkurrensmyndighetens godkännande. Affären värderar Infolog till 200,5 MSEK på skuldfri basis (Enterprise Value). En tilläggsköpeskilling om högst 7 MSEK kan tillkomma, beroende på slutligt resultat för 2013 för Infolog. Intellecta beräknas erhålla mellan 123 och 130 MSEK i likvida medel (net cash); cirka 101 MSEK efter genomförd transaktion; cirka 22,4 MSEK genom en tvåårig revers som löper med en ränta på 6,5 procent; upp till ytterligare 7 MSEK i tilläggsköpeskilling i början av 2014. I samband med transaktionen kommer cirka 60 MSEK i räntebärande skulder att följa med Infolog. Intellectas räntebärande skulder kommer därefter att uppgå till cirka 3 MSEK. Reavinsten beräknas, eftersom affären inte är helt slutförd ännu, uppgå till cirka 56 MSEK efter transaktionskostnader.

I samband med avyttringen av Infolog offentliggjorde Intellecta avsikten att förvärva en majoritet av upp till 60 procent av aktierna i en nordisk digital kommunikationsbyrå. Affären som väntas slutföras under september beräknas tillföra Intellecta minst 50 MSEK i digitala byråintäkter på årsbasis samt omgående förbättra Intellectas tillväxt och lönsamhet.

Det nya Intellecta
Med en bättre finansiell prestation, en ny strategi och en renodlad koncern mot slutet av det tredje kvartalet, är det dags att blicka framåt. Intellecta har valt att fokusera helt på konsultrörelsen Consulting.

Den nya koncernen kommer att ha följande Vision & Mission:

 • Vision:
  • We are Northern Europe's Most Talented and Best Performing Communications Advisors.
   • We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies.
 • Mission:
  • Intellecta’s mission är att öka våra kunders konkurrensförmåga genom att erbjuda spjutspetskompetenser och innovativa kommunikationslösningar.
  • Genuin affärsförståelse, thought leadership, kreativitet och innovation samt prestation driver vår mission.

I ett separat pressmeddelande, som offentliggörs samma dag som denna delårsrapport, den 26 juli, lämnar vi ytterligare information om Intellectas nya strategiska riktning inklusive en reviderad affärsmodell, nya finansiella mål och milstolpar.
Intellecta bedömer att alla likvida medel från avyttringen av Infolog ej erfordras för att implementera Intellectas nya strategi och uppnå de finansiella målen. Vid nästa årsstämma (maj 2014) avser därför styrelsen att föreslå en extra utdelning kopplad till avyttringen av Infolog om 6 SEK per aktie (totalt ca 25,5 MSEK).

ANDRA KVARTALET (inklusive Infolog som är under försäljning)

-   Nettoomsättningen uppgick till 152,6 (155,0) MSEK.
    För jämförbara enheter en ökning med 0,7 procent.
-   Rörelseresultatet ökade med 11,4 MSEK till 2,8 (-8,6) MSEK.
-   Resultatet efter skatt uppgick till 2,4 (-7,1) MSEK.
-   Resultatet per aktie blev 0,55 (-1,70) SEK.  

FÖRSTA HALVÅRET (inklusive Infolog som är under försäljning)

-   Nettoomsättningen uppgick till 307,7 (326,4) MSEK.
    För jämförbara enheter en minskning med 2,1 procent.
-   Rörelseresultatet ökade till 43,2 (4,6) MSEK.
-   Rörelseresultatet exklusive momsbelopp om 27,5 (-) uppgick till 15.7 (4.6) MSEK, en förbättring med 11,1 MSEK.
-   Rörelsemarginalen uppgick till 14,0 (1,4) procent och exklusive momsbelopp, 5,1 (1,4) procent.
-   Resultatet efter skatt uppgick till 33,3 (1,9) MSEK.
-   Resultatet per aktie blev 7,95 (0,45) SEK.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Niomånadersrapport lämnas den 7 november 2013.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök:www.intellecta.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör Intellecta AB
010-212 20 01, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 0707-35 07 02, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm
Tel: 010-212 20 00

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2013 kl.8:05 (CET).

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar