Intellecta kvartalsrapport: Ökande affärsvolymer med fortsatt god lönsamhet

Tredje kvartalet, juli-september 2007

- Rörelsens intäkter ökade till 81,9 (79,0) msek
- Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (-3,2) msek
- Resultatet efter finansnetto, 1,0 (-3,4) msek

Niomånader, januari-september 2007

- Rörelsens intäkter ökade till 332,9 (288,3) msek, en tillväxt på 15 procent
- Rörelseresultatet uppgick till 25,1 (6,7) msek
- Resultatet efter finansnetto ökade till 25,7 (5,8) msek
- Resultat efter skatt 23,3 (3,5 exklusive 28,8 från avvecklad verksamhet) msek
- Resultat per aktie efter utspädning 5,65 (0,85 , exklusive 6,85 från avvecklad verksamhet) sek
- Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 34,0 (9,2 exklusive 5,4 från avvecklad verksamhet) msek
- Avkastning på sysselsatt kapital 28,4 procent

Ökad försäljning och fortsatta effektivitetsförbättringar drev resultatutvecklingen under perioden.

Tredje kvartalet, juli–september 2007

Koncernens intäkter uppgick till 81,9 (79,0) msek, en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I rörelsens intäkter ingår en vinst i samband med försäljning av en tryckpress på 1,7 (–) msek. Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (–3,2) msek och resultatet efter finansnetto till 1,0 (–3,4) msek. Tredje kvartalet tillhör koncernens säsongsmässigt svagaste period. Resultatförbättringen för det tredje kvartalet uppgick till 4,4 msek jämfört med motsvarande period föregående år.

Per den 1 september förvärvade Intellecta resterande 25 procent av aktierna i den danska kommunikationsbyrån Bysted A/S för 6,5 mdkk. Samtidigt reglerades en tilläggsköpeskilling om 7,0 mdkk för aktieinnehavet om 75 procent i enlighet med det träffade aktieöverlåtelseavtalet den 1 juli 2004. Bysted A/S är därmed ett helägt dotterbolag från och med den 1 september, i enlighet med Intellectas policy att äga sina dotterbolag till 100 procent. I Bysted A/S ingår även ett affärsdrivande dotterbolag i Malmö, Bysted AB.

Intellecta tecknade i september ett förnyat treårsavtal med VVS-Forum, Nordens största tidskrift inom VVS- och energiområdet. Avtalet gäller 2008–2010 och avser grafisk produktion och distribution av tidskriften, inklusive utveckling av tekniska och redaktionella lösningar. Ordervärde är beräknat till omkring 10 msek.

Intellecta, som har nominerats till Svenska Designpriset för ett antal olika produktioner, har mottagit ett guldpris för grafisk manual för Stockholms Stad genom dotterbolaget Rewir AB och ett silverpris för aktieprospektet för Odd Molly International. I tillägg till detta belönades Intellecta Tryckindustris kundtidning Push med ett silverpris. Svenska Designpriset är en tävling i grafisk kommunikation arrangerad av Batteri Kommunikation AB och dess samarbetspartner CAP & Design.

Världens ledande institution när det gäller rankning av årsredovisningar, e.com, har publicerat listan på 2006 års bästa redovisningar i världen. Liksom tidigare år har flera av Intellecta Communications uppdragsgivare fått framskjutna placeringar.

Niomånader, januari–september 2007

Koncernens intäkter uppgick till 332,9 (288,3) msek, en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade intäkterna med 11 procent efter koncernelimineringar. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 25,1 (6,7) msek och resultatet efter finansnetto till 25,7 (5,8) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 7,6 (2,3) procent. I förra årets rörelseresultat ingick en avsättning för den förre koncernchefen med 7,1 msek. Förra årets resultat efter skatt innehöll ett resultat från avvecklad verksamhet på 28,8 msek, inklusive en kapitalvinst om 26,0 msek. Finansnettot om 0,6 (–0,9) msek förbättrades med 1,5 sek jämfört med motsvarande period föregående år.

Verksamheten har fortsatt präglats av god efterfrågan, ökade affärsvolymer, tillströmning av nya kunder samt utökade kunduppdrag inom båda affärsområdena: Communication och InfoLog. Samtliga enheter inom såväl Communication som InfoLog är vinstgivande. Digitaltryckverksamheten bidrar sedan årsskiftet med ett positivt resultat efter genomförda strukturförändringar, vilka främst varit inriktade på att reducera enhetens kostnader med bibehållna affärsvolymer.

Tillströmningen av nya kunder och nya kunduppdrag har varit god inom InfoLog, vilket har ökat försäljningen med omkring 20 procent. Verksamheten inom affärsområdet InfoLog har dock präglats av fortsatt pressade marginaler. För att förbättra rörelsemarginalen inom affärsområdet satsar Intellecta målmedvetet på mera förädlade grafiska tjänster och lösningar i form av bredare åtaganden inom affärsområdet. För att stödja bredare uppdrag har Intellecta lanserat Core, ett heltäckande systemstöd för hela kommunikationsprocessen, konstruerat för att möjliggöra ett helt nytt sätt att effektivt skapa, publicera, distribuera och lagra informationsmaterial. Systemlösningen understödjer en kostnadseffektiv publicering och hantering av kundens samlade kommunikationsaktiviteter och utgör en viktig inkörsport till bredare helhetsaffärer inom affärsområdet InfoLog. Intresset för systemet hos befintliga kunder är påtagligt och tillväxtmöjligheterna inom detta område bedöms som goda.

Affärsområdet Communication har haft en fortsatt mycket god utveckling i form av en stark tillväxt och kraftigt förbättrade marginaler jämfört med motsvarande period föregående år. Bredare erbjudanden inom affärsområdet har uppskattats av kunderna och har lett till ökade volymer under god lönsamhet.

Den genomförda renodlingen av koncernens verksamhet mot kommunikation och informationslogistik har bidragit till den fortsatt positiva resultatutvecklingen. Intellecta är unikt som leverantör inom integrerad kommunikation och publicering, från strategisk kompetens till integrerad publicering i olika kanaler med effektiva systemstöd. Styrkan i affärsmodellen bekräftas av att allt fler kunder väljer att utöka sina uppdrag hos Intellecta. Nästan 60 procent av våra största kunder är idag aktiva inom båda affärsområdena.

Förvärvet i oktober 2006 av Rewir, ett ledande konsultbolag inom strategi- och varumärkesrådgivning, har bidragit positivt till Intellectas resultat och lönsamhet. Rewir utsågs i februari 2007 till Årets Varumärkesbyrå och Årets Strateg i Regi/Dagens Industris stora kundundersökning Årets Byrå 2006.

Rapporten i sin helhet kan hämtas på www.intellecta.se

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar