Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ)

Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 16.00 i Intellectas hörsal ”Stockholm” på Birger Jarlsgatan 57 B, plan 4, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2017,

- dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast fredagen    

  den 5 maj 2017 på något av följande sätt: 

-       per e-post till anmalan@intellecta.com eller via bolagets webbplats på adress www.intellecta.com.

-       per post till Intellecta AB (publ), Årsstämma, Box 19063, 104 32 Stockholm,

-       per telefon 010-21 22 000,

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för varje ombud. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste företes i original och kan således inte insändas per fax eller via Internet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.intellecta.com/arsstamma-2017.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 5 maj 2017 då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 4.539.449 aktier, varav 256.000 aktier av serie A och 4.283.449 aktier av serie B, motsvarande 6.843.449 röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 10.000 aktier av serie B i bolaget.

Förslag till dagordning

1.   Stämman öppnas.

2.   Val av ordförande vid stämman.

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.   Godkännande av dagordning.

5.   Val av två justeringsmän.

6.   Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.   VD:s anförande och frågor från aktieägarna.

9.   Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisor.

14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.

15. Fastställande av arvode till revisor.

16. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

18. Beslut om principer för utseende av valberedning.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv.  

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier 

      i samband med företagsförvärv.

21. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Stellan Atterkvist (valberedningens ordförande), Lars

Fredriksson, Per Granath och Richard Ohlson föreslår att bolagets styrelse-

ordförande Richard Ohlson väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,50 (0,90) SEK per aktie. Avstämningsdag skall vara måndagen den 15 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 maj 2017. Den totala utdelningen kommer därmed att uppgå till 2.264.725 SEK. Resterande belopp av den ansamlade vinsten om 123.633.624 SEK föreslås balanseras i ny räkning. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, finansiella åtaganden, likviditet och ställning i övrigt.

Punkt 13–16. Arvoden, val av styrelse etc.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ordinarie ledamöter med högst fem suppleanter. Enligt svensk kod för bolagsstyrning skall suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter inte utses.

Omval föreslås av styrelseledamöterna, Ole Andersen, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg. Styrelseledamöterna Cecilia Lager, Ninni Pramdell och Lars Wahlström har avböjt omval.

Till ny styrelseledamot föreslås Kristofer Arwin.

Kristofer Arwin är civilekonom som 1999 grundade den framgångsrika prisjämförelsetjänsten PriceRunner. Kristofer Arwin var vd för Pricerunner AB mellan 1999-2005. Under 2004 sålde han Pricerunner AB till Nasdaqföretaget ValueClick. Kristofer Arwin är också medgrundare av TestFreaks, en online söktjänst som jämför produkttester. Mellan 2006-2013 var han vd för Testfreaks AB och idag är han styrelseleordförande i bolaget. Kristofer Arwin är styrelseledamot i börsnoterade Addnode Group sedan 2012, Kindred Group PLC (Unibet Group PLC) sedan 2008 där han också är ledamot i revisionsutskottet och i Alertsec sedan 2007. Tidigare styrelseuppdrag avsåg StagePool AB mellan 2007-2012. Kristofer Arwin är också rådgivare till valutahandelsföretaget TMS Europe.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter om 165.000 SEK per ledamot samt oförändrat arvode till styrelsens ordförande om 250.000 SEK. Till ledamöter i revisions- respektive ersättningskommittén utgår ersättning om 20.000 SEK per ledamot och kommitté.

Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till

1.075.000 SEK. Ersättningen till ledamöter för utskottsarbetet uppgår till sammanlagt högst 160.000 SEK.         

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.intellecta.com. 

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2018 åter utser revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Bo Lagerström som huvudansvarig.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 17. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen tillämpas marknadsmässiga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla annan ersättning, såsom pension och rörlig ersättning.

Punkt 18. Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att de principer för hur valberedningen ska utses och arbeta uppdateras enligt följande:

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende

  • ordförande för stämman
  • antal styrelseledamöter
  • val av styrelseledamöter, och styrelseordförande
  • ersättning till styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter
  • val av revisor
  • ersättning till revisor
  • andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av minst 4 och högst 5 ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter utses genom att ordförande före tredje kvartalets utgång kontaktar

-       dels den största A-aktieägaren (som inte är styrelsens ordförande), som äger utse en ledamot till valberedningen

-       dels de två kapitalmässigt största aktieägarna i bolaget (som inte antingen är styrelsens ordförande eller fått utse en ledamot i egenskap av A-aktieägare), vilka äger utse en ledamot vardera till valberedningen.

Om den tillfrågade A-aktieägaren avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den A-aktieägare som kommer därnäst i storlek att utse en ledamot.

Om någon av de tillfrågade kapitalmässigt största ägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer därnäst i storlek att utse en ledamot.

Slutligen äger styrelsens ordförande rätt att utse ytterligare en ledamot i valberedningen bland bolagets aktieägare.

Analyserna av ägandet ska baseras på Euroclears förteckning över registrerade aktieägare per sista bankdagen i augusti samt på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.

Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

För den händelse en ledamot självmant avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att ägarbilden inte väsentligt förändrats.

Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffa efter det att valberedningen konstituerats, ska styrelsens ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning.

Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den kapitalmässigt störste aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Dock skall vare sig styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens med mera som kan vara av betydelse för styrelsens sammansättning. Enskilda aktieägare i bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Punkt 19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om totalt högst 453.945 aktier av serie B varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med högst 680.918 kronor. Beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning för emitterade värdepapper kan ske antingen kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Emissionskursen skall fastställas baserat på marknadsmässiga villkor. De aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall endast användas för betalning av hela eller delar av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller verksamheter.

Punkt 20. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B. Ersättningen för aktierna skall motsvara börskursen vid överlåtelsetillfället. Bemyndigandet får inte utnyttjas i kombination med ett till styrelsen lämnat bemyndigande avseende nyemission så att bolaget överlåter samt nyemitterar sammanlagt mer än tio (10) procent av det vid var tid totala antalet utestående aktier av serie B i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att använda egna aktier vid betalning av hela eller delar av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller verksamheter.

För giltigt beslut enligt punkterna 19-20 ovan erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

Frågor till styrelsen

Frågor av mer omfattande karaktär bör tillställas styrelsen skriftligen i god tid före stämman, dock senast den 5 maj 2017.

Fullständiga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt förslag till beslut och förekommande motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden samt fullmaktsformulär, kommer från och med torsdagen den 20 april 2017 att finnas tillgängliga hos: Intellecta AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 B, 4 tr, Box 19063, 104 32 Stockholm, telefon: 010-21 22 000. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.intellecta.com. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551) angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltnings-berättelsen. Årsredovisningen publiceras på Intellectas hemsida som webbaserad version och i PDF-format.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

_________________________________

Stockholm i april 2017

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Richard Ohlson, styrelseordförande,

070-975 99 11,

e-mail: richard.ohlson@intellecta.com 

Yann Blandy, vd och koncernchef,

010-21 22 035, 070-716 17 31   

e-mail: yann.blandy@intellecta.com

Om oss

Intellecta's mission is to increase our customers' competitive advantage by offering innovative and state-of-the-art communications solutions.True business understanding, thought leadership, creativity and performance drive our mission. Intellecta is an agile global marketing communications group with Scandinavian roots, operating at the convergence of creative communication and digital technology. We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies. Intellecta employs around 560 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil, Vietnam and China. Bysted AB, FFW, Hilanders AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB and Wow Events AB are all part of the Intellecta Group. Intellecta AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar