Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Intellecta AB (publ) Aktieägarna i Intellecta AB (publ, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 14 januari 2002, kl. 11.00 i Stora Salen, Finlandshuset med adress Snickarbacken 4 i Stockholm. Anmälan För rätt att deltaga i bolagsstämman krävs: Dels att aktieinnehavet skall vara infört i den av VPC AB förda aktieboken i god tid före 4 januari 2002. Delsatt anmälan om deltagande skall vara styrelsen tillhanda senast kl. 12.00 den 9 januari 2002. I det fall aktieägare skall företrädas av ombud skall skriftlig daterad fullmakt lämnas till styrelsen tillsammans med anmälan. Endast aktieägare som är ägarregistrerade, d.v.s. införda i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken, har rätt att deltaga i bolagsstämman. Detta innebär att den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera dem i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd före den 4 januari 2002. Anmälan kan ske per fax 08/506 287 00 eller per telefon 08/506 288 50, eller via bolagets hemsida, www.intellecta.se. Vid anmälan, som helst bör vara skriftlig, bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Förslag till dagordning 1.Stämman öppnas. 2.Val av ordförande vid stämman. 3.Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.Godkännande av dagordning. 5.Val av två justeringsmän. 6.Prövning om stämman blivit behörigen kallad. 7.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8.VD:s anförande. 9.Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10.Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning. 11.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 12.Bestämmande av det antal styrelsemedlemmar, och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, som skall väljas av stämman. 13.Fastställande av arvoden åt styrelsen. 14.Fastställande av arvoden åt revisorer. 15.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 16.Beslut i anledning av styrelsens förslag till emission till ledande befattningshavare. 17.Beslut i anledning av styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om återköp och försäljning av bolagets egna aktier. 18.Övriga frågor. 19.Stämman avslutas Förslag till beslut Punkt 10. Utdelning Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2000/2001 utdelas 3 kronor per aktie, preliminärt totalt 12 696 945* kronor, samt att den 17 januari blir avstämningsdag. Under förutsättning att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till utdelning och avstämningsdag, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC AB den 22 januari 2002. Vidare föreslår styrelsen att resterande del av de vinstmedel, som står till bolagsstämmans förfogande, preliminärt 22 728 783* kronor, överföres i ny räkning. * Baserat på antalet aktier utestående aktier som inte ägs av Intellecta per den 26 oktober 2001. Punkt 12-15. Styrelse och revisorer Intellectas nomineringskommitté föreslår omval av samtliga åtta ordinarie ledamöter Leif Lindberg (ordförande), Lars Fredrikson, Björn Bjurman, Lars Fossum, Kåre Gilstring och Per Granath, Lars Peder Hedberg samt Richard Ohlson. Nomineringskommittén består, förutom av styrelseordföranden, av styrelseledamoten Kåre Gilstring samt en representant för de större B- aktieägarna Eskil Johannesson. Nuvarande revisorer är valda för tiden fram till den ordinarie bolagsstämman 2004/2005 varför något revisorsval ej behöver ske. Arvode till styrelsen föreslås att utgå med oförändrat belopp, 330 000 kronor, och till revisorerna enligt räkning. Punkt 16. Beslut om emission riktad till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av 19 084 aktier av serie B. Aktierna skall kunna tecknas med hälften vardera av Olle Lindberg och Lars Lindberg, vilka båda är styrelseledamöter i Intellectas dotterbolag Intellecta Systems AB (f.d. CPS AB). Betalningen för aktierna skall ske genom kvittning mot den fordran på slutlig reglering av tilläggsköpeskillingen för aktierna i Intellecta Systems AB, som Olle och Lars Lindberg gör gällande mot Intellecta. Teckningskursen skall vara 60 kronor. Punkt 17. Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier I syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier. Förvärv skall kunna ske till gällande marknadspris dels löpande på Stockholmsbörsen och dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga B-aktieägare på lika villkor. Förvärv får ske så att bolagets sammanlagda innehav vid var tidpunkt uppgår till högst tio (10) procent av antalet utgivna aktier i bolaget. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier. Överlåtelse skall kunna ske (till gällande marknadspris) genom överlåtelse på Stockholmsbörsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av B-aktier är att bästa möjliga villkor för bolaget skall kunna uppnås. Fullständiga beslutsförslag och handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets aktier samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer från och med fredagen den 28 december 2001 att finnas tillgängliga hos: Intellecta AB (publ), Fabriksvägen 9, Box 3054, 169 03 Solna, telefon: 08-506 288 50 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Styrelsen för Intellecta AB (publ) INTELLECTA Vi stärker våra kunders varumärke, relationer och affärer genom att integrera kommunikation. www.intellecta.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011213BIT01290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011213BIT01290/bit0001.pdf

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar