Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Intellecta AB (publ) den 20 december 2004

Vid ordinarie bolagsstämma i Intellecta AB (publ) den 20 december 2004 beslutades om: * Fastställande av resultat- och balansräkningar * Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör * Fastställande av arvode till styrelsen uppgående till 390 000 kronor * Att ändra styrelsens säte till Stockholms kommun, Stockholms län * Omval av ordinarie styrelseledamöterna Leif Lindberg (ordf.), Björn Bjurman, Eva Gidlöf, Kåre Gilstring, Per Granath, Eva Redhe samt nyval av Claes Dinkelspiel. Lars Fossum avgick på egen begäran i samband med bolagsstämman. * Omval till corporate governance och nomineringskommitté av Leif Lindberg som representant för A-aktieägarna, Richard Ohlson som representant för de större B-aktieägarna, Anders Danielsson som representant för de mindre B-aktieägarna, samt nyval av Gunnar Lindberg som representant för de institutionella ägarna. * Val av auktoriserade revisorn Magnus Brändström till ordinarie revisor, med auktoriserade revisorn Kenneth Svensson som suppleant, för tiden fram till slutet av den ordinarie bolagsstämman, som hålls under fjärde räkenskapsåret efter detta val.

Vid det konstituerande styrelsemötet omvaldes Leif Lindberg till styrelseordförande. Claes Dinkelspiel, född 1941, har varit koncernchef för Öhman under cirka 30 år och har stor erfarenhet från styrelsearbete i framför allt IT- och tjänsteföretag. Claes Dinkelspiel är styrelseordförande i E. Öhman J:or AB, Nordnet AB, Emric AB, Gummesson Gruppen AB, MPS Holding AB och Fastighets AB Trianon. Styrelseledamot i Prevas AB, Småföretagsinvest, Stiftelsen Silviahemmet m. fl. VD:s presentation finns tillgänglig på Intellectas webbplats: www.intellecta.se För ytterligare information kontakta: Per Granath, Vd och koncernchef, telefon 08-506 286 86, per.granath@intellecta.se Johan Andersson, IR-ansvarig, telefon 08-506 286 74, johan.andersson@intellecta.se Solna den 20 december 2004, Intellecta AB (publ)

Om oss

Intellecta's mission is to increase our customers' competitive advantage by offering innovative and state-of-the-art communications solutions.True business understanding, thought leadership, creativity and performance drive our mission. Intellecta is an agile global marketing communications group with Scandinavian roots, operating at the convergence of creative communication and digital technology. We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies. Intellecta employs around 560 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil, Vietnam and China. Bysted AB, FFW, Hilanders AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB and Wow Events AB are all part of the Intellecta Group. Intellecta AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar