NY STRATEGISK RIKTNING OCH FINANSIELLA MÅL FÖR INTELLECTA EFTER RENODLING

 • Ny vision och mission
 • Renodlad affärsmodell
 • Nya finansiella mål

Strategisk riktning och finansiella mål:

Utgångspunkt: I enlighet med vår nya strategiska inriktning och tidigare kommunikation har Intellecta valt att fokusera helt på ett affärsområde. Detta affärsområde är Intellectas konsultrörelse Intellecta Consulting. Efter denna renodling omfattar Intellecta-koncernen konsultföretagen Bysted AB (Malmö), Bysted A/S (Köpenhamn), Hilanders (Stockholm), Intellecta Corporate (Stockholm), Rewir (Stockholm och Shanghai) och joint-venture Intellecta/Propeople.

Det nya Intellecta har initialt en omsättning på cirka 240 MSEK, varav cirka 160 MSEK i byråintäkter samt ett resultat före skatt om cirka -8.5 MSEK (proforma helår). Det nya Intellecta har en mycket stark balansräkning med en kassa på mer än 100 MSEK (exklusive en checkräkningskredit på cirka 33 MSEK och en tvåårig revers på 22,4 MSEK med Investeringsfonden Accent Equity 2012, köparen av Infolog), mindre än 3 MSEK i lån, samt en soliditet om cirka 51 %.

Ny vision:

 • We are Northern Europe’s Most Talented and Best Performing Communications Advisors.
  • We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies.

Norra Europa

 • De nordiska länderna är Intellectas hemmamarknad och expansionsplattform
 • Vi följer med och arbetar med våra kunder var än de är

Mest kompetenta:

 • Varje bolag ska vara en av topp tre i sin kategori
 • Förmåga att attrahera och behålla ”stjärnkompetens” inom varje bolag

Framgångsrika

 • (Se finansiella mål nedan)

Kommunikationsrådgivare

 • Strategisk och taktisk rådgivning inom alla kommunikationsdiscipliner.

Ny mission:

 • Intellecta’s mission är att öka våra kunders konkurrensförmåga genom att erbjuda spjutspetskompetenser och innovativa kommunikationslösningar
 • Genuin affärsförståelse, thought leadership, kreativitet och innovation samt prestation driver vår mission

Värderingar:

 • Våra värderingar är fortsatt Mod, Omtanke, Resultat och Passion (MORP)

Affärsmodell:

Intellecta vill med nedanstående modell beskriva hur det nya Intellecta ska driva sin affär – med utgångspunkt i hur dynamiken ser ut i portföljen.

De axlar Intellecta utgår från är unikitet/komplexitet kontra skalbarhet. De mer unika och komplexa uppdragen som innefattar analys, strategi, koncept och affärsutveckling på basis av en genuin förståelse för kundernas affär genererar intäktsströmmar genom värdebaserad prissättning för de unika uppdragen. På den andra axeln kommer intjäningen från mer standardiserade och paketerade produkter och kommunikationstjänster som leder till en skalbar omsättningstillväxt. Kärnan i Intellectas erbjudande är helt integrerad kommunikationskompetens som således sträcker sig från det unika kommunikationsbehovet till det mer standardiserade.

Intellectas renodlade affärsmodell kommer att styra vårt arbete framöver när det gäller:

 • Hur vi ska organisera våra resurser för att effektuera våra strategier och leverera på våra finansiella mål;
 • Hur vi ska organisera vår intjäning och inte minst hur vi ska ta betalt i framtiden.

USP (Unique Selling Points):

 • Genuin affärsförståelse
 • Integrerad kommunikationskompetens
 • Starkt strukturkapital

Finansiella mål:

Intellecta kommer att ersätta sina nuvarande fem finansiella mål med tre nya finansiella mål.

 • Tillväxt:10 % /år
  • Detta ska åstadkommas genom riktade förvärv inom digital kommunikation i kombination med organisk tillväxt.
 • Vinstmarginal:10 % EBIT på byråintäkter.
 • Soliditet: Ska ej understiga 30 %.

Milstolpar:

Fokus på ett affärsområde: Consulting.
Infolog avyttras till Investeringsfonden Accent Equity 2012, ett nordiskt investmentbolag.
Försäljningen ska enligt plan slutföras under tredje kvartalet 2013.

Skapa kritisk storlek och framgångsrik digital kompetens genom förvärv
För att ytterligare förstärka koncernens fokusering, avser vi att förvärva en majoritet upp till 60 % av aktierna i en nordisk digital kommunikationsbyrå.

Affären som väntas slutföras under september beräknas tillföra Intellecta minst 50 MSEK i digitala byråintäkter på årsbasis samt omgående förbättra Intellectas tillväxt och lönsamhet.

Extrautdelning
Intellecta bedömer att alla likvida medel från avyttringen av Infolog ej behövs för att implementera vår strategi och nå våra finansiella mål. Vid nästa årsstämma (maj 2014) kommer Intellecta att föreslå en extra utdelning kopplad till avyttringen av Infolog om 6 SEK/aktie (totalt ca 25.5 MSEK).

Tillväxtfas
Inom 24 månader från Infologs avyttring avser vi att fördubbla Intellectas intäkter på årsbasis främst genom förvärv inom digital kommunikation i Sverige och utomlands men också genom organisk tillväxt. Andelen byråintäkter i förhållande till omsättningen kommer att öka markant jämfört med idag som en konsekvens av intäktsmixen hos de förväntade förvärvskandidaterna.

Infria alla finansiella mål.
Inom 36 månader från Infologs avyttring, kommer Intellecta att ha infriat samtliga finansiella mål.

Tre skäl att investera iIntellecta

 • Gynnsam position på en dynamisk kommunikationsmarknad och väl kapitaliserat för
  ytterligare expansion på den växande digitala kommunikationsarenan.
 • Hög potential för vinsttillväxt genom renodlad affärsmodell och engagerad ledning
 • Hög utdelningspolicy, historiskt dokumenterad och föreslagen för 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Intellecta AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm
Tel: 010-212 20 00

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2013 kl.8:20 (CET).

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar