Information från årsstämman den 20 juni 2018.

IDL Biotech AB (publ) avhöll årsstämma på onsdagen.  

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna jämte koncernredovisningen och beslutade att den ansamlade förlusten, i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning. Ingen utdelning lämnas för år 2017.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2017.

Stämman omvalde den sittande styrelsen bestående av Jerker Swanstein, Max Pihlqvist, Hans Örström, Peter Bräutigam, samt nyval av Per-Anders Abrahamsson och Carsten Olsson.

Stämman beslutade att arvode skall utgå till ordföranden med 120.000 kr och till ledamöterna med 100.000 kr vardera.

Stämman beslöt också att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Vidare erhöll styrelsen ett bemyndigande:

-       att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av högst 5 000 000 aktier, utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen,

-       att vid ett tillfälle fatta beslut om emission av högst 20 000 000 aktier, med företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen, samt

Bolagets aktiekapital får ökas med högst 15 000 000 kronor, oavsett val av emissions-alternativ. Nyemission av aktier får ske genom utgivande av totalt högst 25 000 000 aktier.

De nya aktier som kan komma att emitteras utan företrädesrätt för aktieägarna, skall emitteras till en lägsta kurs motsvarande gällande börskurs vid emissionsbeslutet.

De nya aktier som kan komma att emitteras med företrädesrätt för aktieägarna, skall emitteras till en kurs som styrelsen fastställer och som bedöms vara marknadsmässig.

Bolagets VD, Charlotte Berg, höll ett anförande om verksamheten. VD informerade om Bolagets förstärkning av kompetens som skett under senaste året, bland annat genom vetenskapliga rådgivare och en ny global försäljningschef. VD informerade om Bolagets fortsatta utveckling av flera snabbtester, där bolaget har för avsikt att CE-märka snabbtestet för lungcancer, i slutet på 2018. Nytt för året var att VD presenterade en plan för expansion av bolagets största produkter, UBC® Rapid och TUBEX® TF, samt prisstrategier och aktuella marknader för respektive produkt. Som tidigare informerats har förändringar i sjukvårdssystemet i Indonesien påverkat försäljningen av TUBEX® TF, något som VD belyste i sitt anförande. Dessa förändringar kommer sannolikt att påverka omsättningen för 2018, men genom insatser som ska öppna upp den publika marknaden i Indonesien räknar bolaget med en expansion under 2019. Vidare presenterade VD de publicerade samt pågående studierna på bolagets produkter, samt informerade om att bolaget löpande för diskussioner kring nya studier.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Aktietorget.

Om oss

IDL Biotech AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakterologi.

Prenumerera