Kallelse till årsstämma i IDL Biotech AB (publ)

Aktieägarna i IDL Biotech AB (publ), org nr 556339-4203, (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 20 juni 2018, kl 15.00 på Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2017 och har anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 15 juni, 2018. Anmälan görs per post till IDL Biotech AB (publ), Box 11151, 161 11 Bromma, på telefon 08-799 67 50, telefax 08-799 93 20 eller e-post idlbiotech@idl.se. Anmälan skall innefatta namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg i god tid låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 14 juni 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

a) fastställande av antal ledamöter

b) val av ledamöter

11. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

12. Förslag avseende bemyndigande om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler

13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8b) 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att vinsten på bolagets verksamhet balanseras i ny räkning.

Förslag till arvoden till styrelse och revisorer (punkt 9)

Det föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter ska fördelas så att till ordföranden skall utgå arvode om 120.000 kronor och till ledamöterna 100.000 vardera. Till revisorerna skall utgå skälig ersättning enligt faktura baserad på verklig tid för uppdragets genomförande

Val av styrelse och i förekommande fall revisorer (punkt 10)

Det föreslås att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 6 stycken och att följande personer skall väljas.

Styrelse

Hans Örström, ordförande (omval)

Max Pihlqvist, ledamot (omval)

Peter Bräutigam, ledamot (omval)

Jerker Swanstein, ledamot (omval)

Per-Anders Abrahamsson ledamot (nyval)

Carsten Olsson, ledamot (nyval)

Professor Per-Anders Abrahamsson (född 1949) är en av IDL Biotechs högt meriterade vetenskapliga rådgivare. Per-Anders Abrahamsson är läkare och urolog med 40 års erfarenhet som specialist med cancer inom urinvägarna som profilområde och innehar en professur på Lunds universitet i urologisk onkologi. Han har varit klinikchef i Malmö och Lund i 20 år och Generalsekreterare för den vetenskapliga organisationen European Association of Urology 2007–2015. Idag är Per-Anders Abrahamsson styrelseledamot i Camurus AB och AB Cernelle, samt konsult åt Ferring Pharmaceuticals.

Carsten Olsson (född 1947) har en lång industribakgrund som VD för bolag som Feralco, Studsvik, Kemira Kemi och Boliden Kemi. Carsten har även många års erfarenhet från styrelsearbete i både stora och små bolag. Idag är Carsten ordförande i Marin Biogas. Tidigare ordförande i bolagen Engy SA, Salinity Group och Läckeby Water Group.

Revisorer

Nuvarande revisor, auktoriserade revisorn Willard Möller, samt revisorssuppleanten, auktoriserade revisorn Anders Bergman, båda verksamma vid Mazars SET Revisionsbyrå föreslås till revisorer. Revisorer väljs för en ny ettårsperiod t.o.m. årsstämman 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag som finns i bilaga.

Förslag avseende bemyndigande om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag som finns i bilaga.

Majoritetskrav

Styrelsen förslag enligt punkten 12 förutsätter att årsstämmans beslut biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Aktier och röster

Antal aktier per dagen för kallelse uppgår till 27.338.189 och antal röster till 38.138.189

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende 2017 har skickats till aktieägarna den 19 april 2018.

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 11 & 12 finns tillgängliga hos bolaget, Karlsbodavägen 39, 161 11 Bromma, från och med den 19 maj 2018. www.idl.se

Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm i maj 2018

Styrelsen

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Aktietorget.

Om oss

IDL Biotech AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakterologi.