Globalt ramavtal tecknat mellan IndustriALL, IF Metall och H&M

Världens största fackliga branschfederation IndustriALL Global Union, som representerar 50 miljoner arbetstagare, och det världsledande modeföretaget H&M har tillsammans med det svenska fackförbundet IF Metall tecknat ett globalt ramavtal som skyddar 1,6 miljoner textilarbetares intressen. 

Avtalet markerar ett förstärkt engagemang för arbetstagarnas grundläggande rättigheter längs hela H&M:s leverantörskedja. Det unika ramavtalet omfattar 1,6 miljoner textilarbetare i cirka 1 900 fabriker som drivs av leverantörer som tillverkar H&M:s produkter.

Avtalet bygger på en gemensam övertygelse om att samarbete mellan parterna på arbetsmarknaden är avgörande för att skapa bestående förbättringar för textilarbetare och väl fungerande arbetsmarknadsrelationer.

IndustriALLs generalsekreterare Jyrki Raina, en av arkitekterna bakom det banbrytande avtalet om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh som först undertecknades av H&M, kommenterade det nya ramavtalet:

– Avtalet är början på ett nytt kapitel i relationerna mellan IndustriALL Global Union och H&M. Det befäster färdriktningen mot en hållbar textilindustri med en fackligt organiserad arbetskraft, konstruktiva arbetsmarknadsrelationer, rättvisa levnadslöner som regleras i kollektivavtal och säkra arbetsplatser.

H&M:s vd Karl-Johan Persson sade:

– Väl fungerande arbetsmarknadsrelationer och kollektiva förhandlingar är en förutsättning för rättvisa levnadslöner och bättre arbetsförhållanden i vår leverantörskedja. Vi är övertygade om att samarbetet med IndustriALL och IF Metall kommer att stärka det arbete som vi redan i dag utför på området och till att skapa stabila produktionsmarknader.

Enligt avtalet ska det bildas nationella kommittéer, till en början i länder som Kambodja, Bangladesh, Myanmar och Turkiet, för att implementera och övervaka genomförandet av avtalet på fabriksnivå samt underlätta en dialog mellan parterna på arbetsmarknaden.

Samarbetet ska också främja en väl fungerande dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare, så att konflikter kan lösas fredligt, helst på den nivå där de uppstår.

IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe sade:

– Avtalet innehåller ett unikt system med partssammansatta kommittéer på både nationell och global nivå. Den viktigaste uppgiften blir att realisera avtalet, dess grundläggande principer och arbetssätt. Främst via utbildning och information till fackliga organisationer och dess medlemmar, företag och arbetsgivarorganisationer, men också till arbetstagare på fabriker där fackliga organisationer saknas i dag.

Ramavtalet fastlägger följande:

  • Parterna ska gemensamt främja kollektivavtal mellan de relevanta parterna på fabriks-, företags- och branschnivå.
  • Arbetstagarna ska inom ramen för sina arbetsmiljörättigheter ha rätt att vägra att utföra osäkert arbete.
  • Parterna ska erbjuda både ledningar och fackliga representanter utbildning om arbetsgivarens skyldigheter, arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter, arbetsmarknadsrelationer, kollektivavtal och fredlig konfliktlösning.
  • H&M kommer aktivt att använda sitt inflytande för att sörja för att företagets direkta leverantörer respekterar mänskliga och fackliga rättigheter på arbetsplatserna.
  • Arbetstagarnas representanter får inte diskrimineras och ska ha möjlighet att utföra sina representativa funktioner på arbetsplatsen.

Globala ramavtal

Globala ramavtal skyddar de anställdas intressen i alla verksamheter som bedrivs av multinationella företag som tecknar dem.

Förhandlingar om globala ramavtal sker på global nivå, mellan fackliga organisationer och enskilda företag. Avtalen fastlägger normer för fackliga rättigheter och arbetsmiljö, och principer för arbetsmarknadsrelationerna som företaget ska hålla sig till i den globala verksamheten, oavsett vilken praxis som gäller i enskilda länder.

IndustriALL Global Union

IndustriALL Global Union representerar 50 miljoner arbetstagare i 140 länder. Organisationen kämpar för fackliga rättigheter och anständiga löner, för att minska inkomstklyftor, öka den ekonomiska tillväxten och skapa arbetstillfällen. IndustriALL har tecknat globala ramavtal med 46 ledande företag, inklusive Peugeot, Ford, Siemens och Statoil. http://www.industriall-union.org

H&M

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 3 700 butiker på 61 marknader, inklusive franchise-marknader. 2014 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 177 miljarder och antalet anställda är fler än 132 000. Ytterligare information finns på http://www.hm.com.

IF Metall

IF Metall har 320 000 medlemmar inom industrin i Sverige. Den fackliga verksamheten sker på arbetsplatserna i Sverige, men också genom ett aktivt engagemang globalt. Engagemanget sker både via den globala organisationen och bilateralt mellan industrifack i olika länder samt mellan lokala förtroendevalda inom globala koncerner. http://www.ifmetall.se

Vid frågor kontakta:

Carin Wallenthin
Pressombudsman, IF Metall
0703–383901

carin.wallenthin@ifmetall.se

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Prenumerera