IF Metall föreslår åtgärdsprogram för industrin

IF Metall presenterade idag ett åtgärdsprogram med anledning av de många varslen inom industrin. IF Metall ser med stor oro på utvecklingen i den svenska industrin. Det gäller nu att även under en lågkonjunktur göra rätt saker för att säkerställa industrins framtid.

Det kräver en rad olika åtgärder. Det behövs kortsiktiga insatser för att hantera akuta kriser men även satsningar på att bygga långsiktiga framgångsfaktorer. IF Metall vill prioritera följande områden:


Forskning o utveckling – Prioritera den industrinära forskningen
Utbildning – Uppgradera kompetensen hos arbetskraften
Riskkapital – Nytt liv i de mindre företagen
Infrastruktur – Koncentrera insatser till flaskhalsarna
Offentlig upphandling – stöd till innovationsutveckling
Regelverk –
Energiförsörjning
Klimatfrågan

Förslagen presenteras mer detaljerat i materialet ”Åtgärder för industrin – hösten 2008.

Industrin har efter sommaren på allvar träffats av den internationella lågkonjunkturen. För IF Metalls medlemmar är situationen allvarlig. Antalet varslade har flerdubblats och beskeden om företagsnedläggningar och driftsinskränkningar kommer nu dagligen.
Problemen består bland annat i höga råvarupriser på världsmarknaden samt den oro som sprids på finansmarknaderna till följd av fallande värden på fastigheter. Vid sidan av lågkonjunkturen påverkas några branscher dessutom av strukturförändringar som även de har en global bakgrund. Svensk fordonsindustri är för närvarande särskilt utsatt.
Sverige är ett litet land, i hög grad beroende av den exporterande industrins inkomster. Vårt välstånd och våra välfärdsystem bygger väsentligen på att vi upprätthåller en avancerad och effektiv industriproduktion som efterfrågas på världsmarknaden.
Under högkonjunkturen har industrin hävdat sig väl i den hårda konkurrensen. Nu gäller det att vi även under lågkonjunkturen gör rätt saker så att den långsiktiga konkurrenskraften består och kan fortsätta att skapa välstånd för Sverige.

Åtgärdsprogammet bifogas i fil

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar