AB Igrene säkrar finansiering samt förbereder företrädesemission

Styrelsen i AB Igrene har för avsikt att genomföra en företrädesemission i syfte att finansiera den fortsatta processen mot kommersiell gasutvinning i Mora. Emissionen planeras genomföras efter sommaren när de preliminära resultaten från det nu inledda produktionstestet har erhållits. Villkoren för företrädesemissionen kommer att meddelas när formellt emissionsbeslut fattats. Samtidigt har styrelsen ingått ett avtal om en konvertibelbaserad sk Equity Line om 15 Mkr med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S, ett fristående danskt kapitalförvaltningsföretag. 

Syftet med åtgärderna är att säkerställa finansieringen av Bolaget då:

  • konstruktionsbasen för en flytande naturgasanläggning ska definieras,
  • tillståndsansökan för utvinning och produktion ska behandlas, och då
  • anläggning och test av ytterligare 3-4 produktionshål inom området söder om Mora utföres.

Avtalet om en Equity Line innebär att Formue Nord över en 24-måndersperiod åtar sig att teckna konvertibler för upp till 15 mkr, i enskilda trancher om 1,25 mkr vardera. AB Igrene förbinder sig att ropa av minst en (1) sådan tranche. Konvertering sker därefter inom tolv månader från avrop, till en konverteringskurs om 85 procent av det lägsta dagliga volymvägda avslutskursen under den femtondagarsperiod som föregår begäran om konvertering. De konvertibla lånen skall inte återbetalas med kontanta medel, och löper utan ränta fram till konverteringstillfället.

Som en del av uppgörelsen erhåller Formue Nord härutöver, för de första sex trancher, en teckningsoption för varje aktie som konverteras. Styrelsen har för avsikt att även dela ut samma antal teckningsoptioner till Igrenes aktieägare, samt att notera den för handel.

Avtalet innebär att parterna kommit överens om de huvudsakliga villkoren för konvertibelfaciliteten, men det förutsätter aktieägarnas godkännande vid en kommande extra bolagstämma i AB Igrene, vilken planeras genomföras den 27 augusti 2018. Ytterligare information kommer att bifogas kallelsen till denna stämma.

Likviditeten i bolaget fram till nyemissionen garanteras av Formue Nord via ett cirka tre månaders brygglån om 6 Mkr, vilket kommer löpa över sommaren och fram till dess emissionen är genomförd. Lånet löper med en räntesats om fem procent av lånebeloppet vid ett tillfälle, plus en procent av lånebeloppet per månad. Formue Nord har även förbundit sig att utställa emissionsgarantier om högst 10 Mkr i den planerade företrädesemissionen.

”Genom denna finansieringslösning tillförsäkras Igrene de nödvändiga resurserna för att fortsätta arbetet mot kommersiell utvinning av metangas” säger Lars Svensson, vd för Igrene. ”Det kostnadseffektiva upplägget medför att Bolaget får den nödvändiga ekonomiska handlingsfrihet som krävs för att vi skall kunna arbeta långsiktigt mot vårt mål att förverkliga möjligheterna till en inhemsk energikälla.”

"Vi är mycket glada att kunna erbjuda Igrene en långsiktig och mycket flexibel finansieringslösning som hjälper bolaget in i denna intressanta utvecklingsfas. Vi har under flera år följt och stött bolaget, och det är särskilt spännande att få vara delaktig i ett skandinaviskt energiprojekt" säger Rasmus Viggers, vd för Formue Nord Markedsneutral, som är specialiserade på att erbjuda strukturerade finansieringslösningar till börsnoterade tillväxtbolag.

För ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, VD

lars.svensson@igrene.se

070-295 30 70 

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni, 2018

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stock market och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i 13 år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene att fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera