Bedömning av Siljansringens gasvolymer

I anledning av SGUs felaktiga tolkningar av Igrenes prospekteringsresultat så som myndigheten uttryckt sig i sin rapport ang konsekvenserna av ett förbud mot landbaserad utvinning av gas och olja i Sverige ser sig Igrene nödgat att kommentera enligt nedan.

I sin rapport säger SGU att ”Från deras (Igrenes) uppgifter kan det finnas en gasresurs om cirka 68 miljoner m3  gas inom Morafältet. Med ett produk-tionsvärde om cirka 4 kronor per m3  gas ger det ett bedömt marknads-värde om ca 250 miljoner kronor.” 
Igrene vet inte varifrån SGU fått dessa uppgifter. Det Igrene kommunicerat i ärendet framgår nedan. 

I januari 2015 meddelade Igrene att det initiala arbetet med att uppskatta  gasvolymerna inom Mora-fältet slutförts. En första rapport indikerar po-tentiella volymer av gas i storleksordningen 0,5 till 1miljard m3 på blott 700 meters djup med ytterligare uppsida av gasvolymer i djupare berglager. Det har dessutom konstaterats att sannolikt pågår en successiv påfyllnad av gas i dessa reservoarer. Se vidare Pressmeddelande 2015-01-23.

Sedan ovanstående pressmeddelande släpptes har Igrene utfört ytterligare borrningar och produktionstester med mycket goda resultat. Med de erfa-renheter som uppnåtts kan Igrene konstatera att bedömningarna ovan inte är tilltagna i överkant utan att det tycks som om det finns en rejäl uppsida. Se Nyhetsbrev 2017-03-24. 

För ytterligare information kontakta                                   
Mats Budh, verkställande direktör,       
mats.budh@igrene.se                                  
070-650 62 26.                               

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare.
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.
Igrene har varit verksamt i 14 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.
Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.
Se www.igrene.se  

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar