Igrene tar in nytt kapital och kompetens

Parallellt med utförandet av det första borrhålet för produktion av metangas genomför Igrene en riktad nyemission till ett kanadensiskt gas- och oljebolag, som ger tillgång till specialistkompetens.

Igrenes framgångsrika prospekteringsarbete inom Siljansringen har lockat ICONOIL Group Ltd, Calgary, Kanada, att söka samarbete för att tillsammans utveckla Igrenes potentialer. ICONOIL ingår i en grupp av företag som arbetar med oljeutvinning i västra Kanada och företaget äger dessutom stora landområden med mineralrättigheter. I den företagskrets, som bolaget ingår i, finns mycket erfarna geologer och petroleumingenjörer vilket innebär tillgång till spetskompetens för Igrene.
Se mer om bolaget på www.iconoil.ca

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 21 januari 2015 beslöt Igrenes styrelse den 12 november att rikta en nyemission om 384 615 aktier till ICONOIL till en teckningskurs om 13 SEK per aktie. Denna kurs överstiger det marknadsvärde som rått under parternas diskussioner om ett framtida samarbete. Nyemissionen ger Igrene ett tillskott om 5 Mkr i ett första steg.

Antal nya aktier: 384 615
Totalt antal aktier härefter: 7 376 020
Aktiekapital efter nyemissionen: 737 602,00 SEK
ICONOILs ägarandel: 5.2 %

I ett Letter of Intent har parterna överenskommit om ett steg två.
Detta handlar om att ICONOIL skall erhålla option att, inom en tid av 3 1/2 månad från idag ha rätt att teckna ytterligare 357 142 aktier i en riktad nyemission till kursen 14 SEK per aktie, eller totalt 5 Mkr.

För detta krävs dock beslut vid Extra bolagsstämma, som styrelsen inbjuder till den 30 november 2015, kl 18.00, i Mora.

I nämnda Letter of Intent har parterna dessutom överenskommit om ett steg tre.

 När Igrene genomfört det fullskaletest som bolaget nu håller på med - för att visa att de teoretiska beräkningarna av de sannolika volymerna av metangas i Morafältet stämmer eller rent av överträffas – skall ICONOIL ha option att i en riktad nyemission om 60 Mkr teckna samtliga aktier. Kapitalet är nödvändigt för att bygga Igrenes första energibank för kommersiell produktion av metangas. Denna nyemission är på förhand bestämd att ske till en kurs om 25.66 sek per aktie, motsvarande 2 338 000 aktier.
Detta motsvarar ett värde på hela Igrene om ca 257 Mkr.

Den Extra bolagsstämman den 30 november kommer att även behandla denna del i parternas överenskommelse, som förutsätter bolagsstämmans godkännande och beslut.

Igrenes styrelse bedömer att ICONOILs inträde i Igrene är av största betydelse i det utvecklingsskede som bolaget nu befinner sig i. Att på detta sätt säkerställa utvecklingskapital vid successiva framgångar är tryggt och skapar harmoni och tillförsikt i bolaget.
Kraften kan härmed koncentreras på prospektering och produktion med förhöjd takt.

Under vecka 47 och 48 följer logging och provtagningar i det produktionshål, som nu färdigställts. Fullständiga analyser och slutrapport från detta arbete förväntas först under januari månad.

Utrustning för fullskaletestet håller på att monteras   (se bild i bifogad pdf)  

För ytterligare information
kontakta Mats Budh, verkställande direktör,
mats.budh@igrene.se
070-650 62 26

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.
Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja för ca 71 000 hektar av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar