KALLELSE

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305, kallas härmed till Extra bolagsstämma måndagen den 30 november 2015 kl. 18.00 i Moraparken Konferens, Parkvägen 1, Mora.
Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 november 2015, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos bolaget senast den 27 november 2015 kl. 16.00, per telefon 070-650 62 26 eller per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, alternativt per e-post till info@igrene.se. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rösträtt vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 24 november 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 23 november 2015 att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.igrene.se samt på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

.

Föredragningslista

 1. Årsstämman öppnas.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Styrelsens förslag till beslut om
  a) emission av teckningsoptioner samt

  b) bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner.
 8. Årsstämman avslutas.

Handlingar inför den extra bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under två veckor före den extra bolagsstämman och kan beställas via ovan angiven e-postadress eller telefon. Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos AB Igrene.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 6.991 405 st, representerande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Till detta kommer 384 615 st. som emitterats av styrelsen med stöd av bemyndigande, under förutsättning att de betalats, tilldelats och tagits upp i aktieboken före den ovan angivna avstämningsdagen den 24 november 2015.

Förslag m.m.

Punkt 7 a) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 357 142 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier.

Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till ICONOIL Group Ltd. Särskilt vederlag ska inte betalas för teckningsoptionerna.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med dagen för emissionsbeslutet, den 30 november 2015, till och med den 15 mars 2016.

En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget.

Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske uppgår till 14 kronor per aktie.

Styrelsens motiv till ovanstående förslag, och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att emissionen utgör en del i den kommersiella uppgörelse som träffats med ICONOIL Group Ltd om samarbete, och som innebär att bolaget tillförs såväl specialistkompetens som tillskott av kapital. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med ca 35 714 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 b) Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, före nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av högst 2 338 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier på nedan angivna villkor.

Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna riktas till ICONOIL Group Ltd. Särskilt vederlag ska inte betalas för teckningsoptionerna.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 15 mars till och med den 15 december 2016.

En teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget.

Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske ska uppgå till 25,66 kronor per aktie.

Beslut om emission enligt bemyndigandet får fattas endast under förutsättning att ICONOIL Group Ltd dessförinnan utnyttjat samtliga de teckningsoptioner som föreslås emitteras till det bolaget enligt p. 7 a) ovan för teckning av aktier i bolaget.

Styrelsens motiv till ovanstående förslag, och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att emissionen utgör en del i den kommersiella uppgörelse som träffats med ICONOIL Group Ltd om samarbete, och som innebär att bolaget tillförs såväl specialistkompetens som tillskott av kapital. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med ca 233 800 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 23,2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, inklusive aktier som tillkommit genom utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats enligt förslaget under p. 7 a) ovan.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Mora 2015-11-13
AB Igrene (publ)
Styrelsen

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar