Kammarrätten avslår Igrenes överklagande

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd för Igrenes över-klagande av Förvaltningsrättens avslag till ansökningar om förläng-ning av undersökningstillstånd avseende olja. 

Igrenes ansökan om förlängning (år 7-10) av fem undersökningstillstånd avseende olja avslogs av Bergsstaten. Avslagsbeslutet har Igrene överklagat till Förvaltningsrätten och sedan vidare till Kammarrätten, som nu avslagit ansökan om prövningstillstånd.

Igrene har i sitt överklagande hävdat och motiverat att när det gäller till-ståndshanteringen av gas och olja inom ramen för Minerallagen så krävs vägledning och prejudikat eftersom denna prospektering skiljer sig så väsentligt från prospektering avseende traditionella mineraler.

Kammarrättens beslut medför inga allvarliga konsekvenser för Igrene utan bolaget fortsätter sitt prospekteringsarbete inom de områden som bolaget besitter.

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör              
mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26       

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj  2017. 

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 2 500 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i 14 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se  

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar