Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2015 – 30 november 2015

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till -1 490 (–1 175) KSEK

Bolagets soliditet uppgår till 87%

Resultat per aktie för perioden, -0,20 (– 0,19) SEK

Under perioden har en riktad nyemission om 5 Mkr genomförts och samarbete
inletts med ICONOIL GROUP Ltd

Väsentliga händelser under kvartalet

Ett första produktionshål
Igrenes första produktionshål har färdigställts. Hålet har först fodrats ner till 92 meters djup med 12” stålrör/casing. Därefter borrades ner till 150 meter och installerade en 7” casing. Denna casing har gjutits fast i det omkringliggande berget för att stänga ute grundvatten och tillse att uppträngande gas tar vägen genom casingen.
Från nivån 150 meter borras det med 6” borrkrona i öppet berg ned till 700 meters djup.
Efter en problematisk inledning slutfördes borrningarna i slutet av oktober.

Fullskaletest
Under november månad skulle hålet loggas och provtagningar utföras med avseende på mätning av vattenflöden, formationstryck, temperaturer, densitet, gasens koncentration under specifika tryck - hur mycket gas det finns bunden i vatten respektive fri gas.
P.g.a att borrningarna tätat de sprickor som funnits i berget och därmed stängt ute vatten och gas, som skulle kontrolleras, fick provtagningarna avbrytas (se pressmeddelande 2016-01-14). Bolaget överväger nu vilka åtgärder som skall vidtas för att sätta liv i hålet.
Det produktionstest som skulle följa direkt efter provtagningarna ovan har härigenom flyt-tats till våren 2016 då de givare, ventiler och instrument som användes i detta uthållighetstest inte är gjorda för stark kyla.

Partner till Igrene
Under november månad riktade styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande en nyemission om 384.615 aktier till ICONOIL Group Ltd, Kanada, till kursen 13 kronor per aktie eller totalt 5 Mkr. Igrene har härigenom knutit till sig en partner med branscherfarenhet och spetskompetens.
Vid Extra bolagsstämma den 30 november 2015 beslutade stämman att utge teckningsoption till ICONOIL om 357.142 aktier à 14 kronor eller totalt 5 Mkr vilken måste verkställas senast den 15 mars 2016. 
Stämman bemyndigade dessutom styrelsen att utge teckningsoption till ICONOIL om högst 2.338.000 aktier à 25.66 kronor eller totalt 60 Mkr, vilken måste verkställas senast den 15 december 2016, allt under förutsättning att teckningsoptionen om 357.142 aktier utnyttjats.
Ovannämnda optionsprogram medger en kraftfull expansion av de åtgärder Igrene planerar genomföra inom hela Siljansringen. Om optionsprogrammet fullföljes har Igrene säkerställt kapitalbehovet för flera år framåt.

Igrenes undersökningstillstånd
I juni månad löpte undersökningstillstånden ut för 18 delområden om totalt 53.590 hektar. Igrene återlämnade därvid 8 delområden om 8.032 hektar som genomprospekterats och inte bedöms vara angelägna att fortsätta med. Bolaget ansökte om förlängt undersökningstillstånd för 6 områden i sin helhet och vad gäller 4 områden ansöktes om förlängt undersökningstillstånd men med begränsningar av de geografiska ytorna. Ansökan om förlängt undersökningstillstånd omfattar 29.105 hektar av de tidigare 53.590 hektar.

Den 16 november beslöt Bergsstaten att bevilja fortsatt undersökningstillstånd för ett område om 3.766 hektar, att avvakta med beslut betr två områden om totalt 8.958 hektar och att avslå ansökan beträffande övriga områden.
Igrene har överklagat Bergsstatens beslut till Förvaltningsrätten och samtidigt begärt att Bergsstaten måtte ompröva sitt beslut när det gäller de områden där ansökan om förlängt undersökningstillstånd avslagits.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Undersökningstillstånd
28 december beslöt Bergsstaten att mot bakgrund av den kompletterande information, som Igrene inlämnat, bevilja Igrene rätt att i ytterligare tre år fortsätta sina prospekteringsarbeten inom de två undersökningstillstånd där myndigheten tidigare avvaktat med beslut.

Igrene har begärt att Bergsstaten måtte ompröva sitt beslut när det gäller de områden där ansökan om förlängt undersökningstillstånd avslagits. Bergsstaten har dock vägrat ompröva sitt beslut och därför överlämnat ärendet till Förvaltningsrätten.

Första kvartalets resultat
Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna uppgår till 1 490 KSEK varav en väsentlig del avser kostnader för provtagningar och analyser samt övriga konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultaträkningen. Direkta kostnader för borrhål bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år.
Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 247 (325) KSEK.
Bolagets resultat för perioden motsvarar -0,20 (-0,19) SEK per aktie.

Likviditet och finansiering
Den 30 november 2015 uppgick Bolagets likvida medel till 7 105 (4 248) KSEK. Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet
Den 30 november 2015 uppgick Bolagets eget kapital till 14 403 KSEK varav 737 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 12 548 KSEK av fritt eget kapital. Ovanstående siffror innefattar den riktade nyemissionen om 5 Mkr, där likviden för de nytecknade aktierna inbetalades till Bolaget i november 2015 men där registrering hos Bolagsverket skedde den 11 januari 2016.
Bolagets soliditet uppgick den 30 november 2015 till 87%.

Anställda

Bolaget har en (1) person anställd. Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på AktieTorget under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är efter den riktade nyemissionen under hösten 2015 fördelat på 7 376 020 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Redovisningsprinciper

Bolagets redovisning upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3- reglerna)

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

22 januari 2016                                                         Årsstämma

22 april 2016                                                            Halvårsrapport

22 juli 2016                                                              Kvartalsrapport Q3

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör
mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26                            

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera prov-borrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i över tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förut-sättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar