Nyhetsbrev maj 2018

OMBYGGNADSARBETE 

Det kritiska ombyggnadsarbetet med produktionsbrunnen, VM5, genomfördes framgångsrikt under sista veckan i april. Genom att injicera nästan 2 000 kubikmeter vatten ner i brunnen kunde brunnen stabiliseras från gastryck, brunnshuvudet bytas ut och nytt ventilarrangemang monteras. Installationen kommer nu att klara betydligt högre tryck och flöden i jämförelse med förgående.

LOGGNING OCH PRODUKTIONTEST

För att återaktivera brunnen måste först delar av tillsatt vatten avlägsnas. Initialt var tanken att trycka ut vattnet med kvävgas för att dels installera tryckindikatorer nere i brunnen samt därefter utföra loggning av gastillflödena. Därefter installation av en skruvpump nere i brunnen. Evakueringen av vatten har ej ännu lyckats genomföras. Utpumpningsinstallationen modifieras nu och detta gör att produktionstestet kommer att starta i början av juni.

BORRNING

Ny kärnprovborring påbörjades i april och har nu nått ett djup på 250 meter. Målet är ca 600 meter eller att ta oss under det gabbrolager som kan agera caprock, och ner i urberg. Ett viktigt syfte med kärnborrningar är att vi vill dels bygga men också verifiera beräkningsmodellen för källan till gasförekomsten men också rekognosera inför nästa produktionsbrunnsborrning. Under sommaren kommer AB Igrene att påbörja ett nytt undersökningshål/produktionshål där målet är att nå ner till ca 1000 meters djup.

UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND

Den 11 april beviljade Bergsstaten 4 års förlängning på undersökningstillståndet gällande Ryssa 3 i Siljansringen.

ANSÖKAN OM UTVINNINGS OCH MILJÖTILLSTÅND

Samrådsmötet med representanter för Länsstyrelsen i Dalarna och Mora kommun kommer att äga rum den 29:e maj i Mora. Ett samrådsmöte är ett första steg i tillståndsprövningen där AB Igrene har för avsikt att utvinna och producera naturgas i ett kommersiellt syfte.

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar