Positiva gastester och -analyser

Det norska laboratoriet har idag levererat analyserna av gasinnehållet i de prover Igrene tog under ett tvåveckorstest som avslutades den 30 augusti.

Igrene gjorde ett kort test över 14 dagar i slutet av augusti på nivån 250 meter i det produktionshål som planeras borras till 500 meters djup. Se pressmeddelande 2016-08-30.

Syftet var att mäta gasvolymer, kvalitet, tryck, uthållighet men också att ta reda på hur många m3 metangas som kan utvinnas per m3 vatten på detta djup.

En del i testet handlar om huruvida halten av metangas förändras över tiden eller halten av koldioxid.

Testet har utfallit positivt. Gasanalyserna ger följande bild

Halter av                          Halter av brännbara gaser             Halter av

Testdag       metan och etan               metan, etan, propan o butan         koldioxid

Dag 2                92,8%  och 0,58%                       93.4 %                                                            6.01 %

Dag 7                93,4% och  0,58%                     94.0 %                                                       6,63 %

Dag 14              94,9% och 0,8%                          95,8 %                                                       4.23 %

Det kan konstateras att halten av värdefulla gaser har ökat över tiden medan halten koldioxid minskat.

Detta ger ytterligare argument till varför Igrene nu skall genomföra ett fler-veckorstest i detta hål enligt tidigare pressmeddelanden.

För ytterligare information                                                                

Kontakta Mats Budh, verkställande direktör,                       

mats.budh@igrene.se                                                                      

070-650 62 26.                                                                                   

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tolv år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar