UTFALL I EQT VII:S KONTANTA BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I IFS OCH FÖRLÄNGNING AV ACCEPTPERIODEN

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande

7 januari 2016

EQT VII[1] (”EQT”), genom IGT Holding IV AB[2] (”IGT Holding”) offentliggjorde den 7 december 2015 ett kontant budpliktsbud (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag (publ) (”IFS” eller ”Bolaget”) om förvärv av samtliga A- och B-aktier i IFS till ett pris om 362,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag. Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 4 januari 2016.

Under acceptperioden har 1 149 726 aktier (varav 56 695 A-aktier och 1 093 031 B-aktier) lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 4,91 procent av det totala antalet röster och 4,68 procent av det totala antalet aktier i IFS. IGT Holding har även, sedan budplikt uppkom den 30 november 2015, förvärvat totalt 3 513 693 aktier (varav 112 736 A-aktier och 3 400 957 B-aktier) i IFS, motsvarande cirka 13,39 procent av det totala antalet röster och 14,32 procent av det totala antalet aktier, utanför Erbjudandet. Efter acceptperiodens utgång innehar IGT Holding sammanlagt 20 159 666 aktier (varav 992 574 A-aktier och 19 167 092 B-aktier), motsvarande cirka 86,05 procent av det totala antalet röster och 82,13 procent av det totala antalet aktier i IFS.[3]

Utbetalning av likvid påbörjades den 23 december 2015 för de som accepterade Erbjudandet senast den 18 december 2015. För de som accepterat Erbjudandet efter den 18 december 2015 men senast den 4 januari 2016 beräknas utbetalningen av likvid påbörjas den 11 januari 2016.

För att ge kvarvarande aktieägare i IFS mer tid att utvärdera och acceptera Erbjudandet har acceptperioden förlängts till och med kl. 15:00 (CET) den 22 januari 2016. Utbetalning av likvid för aktier som lämnas in efter den 4 januari 2016 beräknas påbörjas den 28 januari 2016. IGT Holding kan även komma att förvärva ytterligare aktier i IFS på marknaden.

För ytterligare information, kontakta:

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.eqtinfo.se

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:

Kerstin Danasten, EQT

Telefon: +46 8 506 55 34

Mobil: +46 766 414290

Email: kerstin.danasten@eqt.se

För brådskande förfrågningar: press@eqt.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 7 januari 2016 klockan 8.00 (CET).

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. IGT Holding kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. IGT Holding kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom IGT Holdings och IFS kontroll.


[1] EQT VII omfattar EQT VII (No.1) Limited Partnership och EQT VII (No.2) Limited Partnership (tillsammans “Partnerskapet”) samt vissa medinvesteringsprogram antagna för investering vid sidan av Partnerskapet. EQT Services (Storbritannien) är förvaltaren av Partnerskapet och vissa av medinvesteringsprogrammen samt är godkända och reglerade av the United Kingdom Financial Conduct Authority.

[2] Ett av EQT indirekt helägt nybildat bolag.

[3] Baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget, exklusive de 426 600 B-aktier som innehas av Bolaget.

Prenumerera

Dokument & länkar